To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen - Waarom is de technische bedrijfseenheid zo belangrijk?

09/07/2019

Het begrip 'technische bedrijfseenheid’ (TBE) is een sleutelelement in de verkiezingsprocedure is. Dit begrip legt immers de grenzen van de onderneming vast. De TBE wordt gedefinieerd op basis van economische en sociale criteria

Als een TBE meer dan 50 werknemers telt, moet een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) opgericht worden. Als ze meer dan 100 werknemers telt, dan moet er ook een ondernemingsraad (OR) komen.

In dit artikel verduidelijken we dit begrip aan de hand van een voorbeeld uit de rechtspraak.

Economische en sociale samenhang

Een juridische entiteit kan samengesteld zijn uit één of meerdere TBE indien deze autonoom zijn op economisch en sociaal vlak. Omgekeerd kunnen juridische entiteiten die een economische en sociale samenhang vertonen één enkele technische bedrijfseenheid vormen.

Om te vermijden dat een onderneming kunstmatig in meerdere juridische entiteiten opgedeeld wordt, werd een wettelijk vermoeden van TBE gecreëerd wanneer:

 • ofwel de verschillende ondernemingen deel uitmaken van een zelfde economische groep of bestuurd worden door een zelfde persoon of door personen die economisch met elkaar verbonden zijn ofwel die ondernemingen een zelfde activiteit of samenhangende activiteiten uitoefenen;
 • en daarenboven bepaalde elementen wijzen op het bestaan van een sociale samenhang tussen die juridische entiteiten, bijvoorbeeld personeel dat in dezelfde gebouwen of in nabij gelegen gebouwen bijeengebracht is, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, hetzelfde arbeidsreglement, enz.

Deze economische en sociale criteria moeten dus nagegaan worden om uit te maken of er een economische en sociale autonomie bestaat. In geval van twijfel primeren de sociale criteria op de economische.

Het Hof van Cassatie heeft in 1979 reeds geoordeeld dat de sociale criteria niet enkel primeren bij twijfel, maar ook wanneer er geen economische criteria zijn. In een ander arrest van hetzelfde jaar heeft het Hof ook geoordeeld dat een arbeidsrechtbank op basis van de sociale criteria ook wettelijk kan beslissen dat er 2 TBE’s zijn, zelfs al wijzen de economische criteria op het bestaan van één TBE.

Een arbeidsrechtbank zal dan ook steeds de sociale criteria onderzoeken. Zij zijn immers altijd doorslaggevend.

Een concreet voorbeeld?

De arbeidsrechtbank van Charleroi heeft in een vonnis van 14 maart 2008 beslist dat een onderneming die twee verschillende activiteiten uitoefent (dienstencheques en uitzendarbeid) niet in 2 verschillende technische eenheden opgesplitst kan worden alleen maar omdat deze verschillende paritaire comités en collectieve overeenkomsten, of nog, verschillende arbeidsvoorwaarden hebben. Hoewel deze rechtspraak al enkele jaren oud is, is ze nog steeds actueel.

Volgens de rechtbank zijn die criteria immers voornamelijk gebaseerd op het verschil in beroepsactiviteit die zij uitoefenen en niet op het bestaan van een economische of sociale autonomie. “Dat onderscheid en dat verschil zijn gerechtvaardigd door de beroepskwalificatie die zij gekregen hebben volgens de criteria voorzien in de wet van 3 juli 1978[1] (bediende - arbeider)[2] en niet vanwege het feit dat deze entiteiten (samen) een economisch en sociaal autonome juridische entiteit zouden vormen.”

Analyse van de economische criteria

De rechtbank heeft in zijn analyse van de economische criteria rekening gehouden met:

 • identieke zetels en benaming;
 • identiek aandeelhouderschap;
 • slechts één centrale zetel die alle activiteiten coördineert;
 • identiek directiepersoneel;
 • dagelijks beheer door dezelfde personen;
 • interne organogrammen van de gelijkaardige zetels;
 • identieke commerciële en marketingstrategie;
 • bestellingen en verrichtingen die hoofdzakelijk op dezelfde wijze verwerkt werden (op het niveau van de agentschappen en van de zetel);
 • gemeenschappelijke supportdiensten (boekhouding, marketing, informatica, enz.);
 • identieke klantenservice;
 • identiek handelsmerk en logo.
Analyse van de sociale criteria

Naast de hierboven opgesomde economische criteria, heeft de rechtbank er op gewezen dat de volgende sociale elementen eveneens aantonen dat er slechts één technische bedrijfseenheid bestaat:

 • gemeenschappelijke directie en personeelsbeheer;
 • arbeidsovereenkomsten ondertekend door dezelfde persoon;
 • gemeenschappelijke wervingsprocedure, opleidingsbeleid en evaluatiesysteem;
 • identieke verzekeringspolis, kinderbijslagfonds;
 • identieke arbeidsreglementen. 
Conclusie

De rechtbank heeft dus uit al die elementen afgeleid dat beide activiteitensectoren gezamenlijk bestuurd worden en dat ze dus geen verschillende technische bedrijfseenheden vormen.

Wat kan Securex voor u doen?

Als u twijfels heeft over uw technische bedrijfseenheid, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal Advisor. Hij kan tevens nog steeds een simulatie maken om het gemiddelde van uw werknemers te berekenen.

U kunt ook onze website raadplegen die volledig aan de sociale verkiezingen gewijd is. U vindt er een hele reeks antwoorden op uw vragen.

 


[1] Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten.

[2] Ten tijde van het vonnis was de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden nog niet van toepassing.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-07-2019