To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De lichte vracht en haar fiscale voordelen

11/09/2013

Omwille van de fiscaal gunstige behandeling van lichte vrachtwagens worden voertuigen geregeld onder deze noemer aangeboden. Denk maar aan de praktijk waarbij vele luxejeeps in het verleden als dusdanig ingeschreven werden. Nochtans komt enkel de ‘echte' of ‘fiscale' lichte vracht in aanmerking voor het fiscaal gunstregime. We zetten de bepalingen terzake op een rij.

Algemene inleiding

Sinds 1 januari 2012 geldt een nieuwe regeling voor bedrijfsvoertuigen. Voortaan wordt het voordeel van alle aard berekend in functie van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van het ter beschikking gestelde voertuig.

Deze nieuwe regeling is echter niet op alle voertuigen van toepassing. Ze geldt slechts voor:

  • de personenwagens;
  • de minibussen;
  • de wagens voor gemengd gebruik, en
  • de 'valse' lichte vrachtwagens.

Voor andere voertuigen, en dus ook voor de 'echte' lichte vrachtwagens, wordt het belastbare voordeel berekend in functie van de werkelijke waarde die het ter beschikking stellen van het voertuig heeft voor de begunstigde.

Naast deze afwijking geniet de echte lichte vrachtwagen ook tal van andere fiscale voordelen.

De ‘echte' of ‘fiscale' lichte vracht

Wat wordt hieronder verstaan?

De definitie van lichte vracht werd opgesteld door de FOD Mobiliteit en Vervoer. De fiscus vond deze definitie echter te ruim en beperkte de toepassing ervan door een onderscheid te maken tussen de ‘echte' en de 'valse' lichte vracht.

Een ‘echte' lichte vracht voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • het voertuig is ontworpen en bestemd voor het vervoer van goederen;
  • de toegelaten massa bedraagt niet meer dan 3500 kg;
  • de verhouding van de lengte van de laadruimte ten opzichte van de wielbasis (= afstand tussen de twee wielassen) bedraagt minsten 50%;
  • de laadoppervlakte bestaat uit een vaste horizontale laadvloer voor de gehele oppervlakte, zonder verankeringpunten voor bijkomende banken, zetels of veiligheidsgordels;
  • als het een bestelwagen betreft, gelden er bijkomende voorwaarden m.b.t. de cabine en het tussenschot.

Indien een bepaalde versie van een voertuig voldoet aan deze voorwaarden, betekent dit niet automatisch dat andere modellen of aangepaste versies ook aan de voorwaarden voldoen. In principe moet per voertuig nagegaan worden of aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt.

Voertuigen die niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, zijn geen ‘echte' lichte vracht en kunnen bijgevolg ook niet genieten van het fiscaal gunstregime ter zake. Onder aan dit artikel vindt u een overzicht van de verschillen tussen de ‘echte' en de ‘valse' lichte vracht.

Hoe worden bovenvermelde voorwaarden beoordeeld?

Voor de beoordeling van deze voorwaarden baseert de fiscus zich op wat de technische keuring vaststelt. Elk bedrijfsvoertuig (zowel nieuw als tweedehands) moet bij zijn inverkeerstelling immers een technische controle ondergaan.

Let op! Hoewel een voertuig perfect een lichte vracht kan zijn voor wat de DIV (Dienst Inschrijving van voertuigen) betreft[1], is dit voor de technische keuring (fiscaal) niet steeds het geval.

Bijvoorbeeld

Bepaalde luxejeeps (Porsche Cayenne, BMW X5,…) zijn vanuit verkeertechnisch oogpunt (DIV) een lichte vracht. Op basis van de bevindingen van de technische keuring kunnen zij echter niet als dusdanig beschouwd worden. Bijgevolg is de fiscale gunstregeling niet op hen van toepassing en worden zij fiscaal als een personenwagen behandeld.

Pick-up voertuigen worden, ongeacht hun configuratie, fiscaal steeds behandeld als lichte vrachtauto's.

Andere fiscale voordelen van de ‘echte' lichte vracht

Naast het feit dat het voordeel van alle aard van de ‘echte' lichte vracht berekend wordt op basis van de werkelijke waarde van het voertuig, zijn er nog andere fiscale voordelen.

Onderstaande opsomming geeft hiervan een beknopt overzicht.:

  • geen belasting op inverkeerstelling;
  • een lagere verkeersbelasting;
  • beroepskosten zijn voor 100% aftrekbaar, inclusief brandstofkosten (deze zijn voor personenauto's slechts voor 75% aftrekbaar);
  • recht op investeringsaftrek in geval van een eenmanszaak;
  • recht op versnelde (degressieve) afschrijving;
  • bijkomende kosten bij de aankoop mogen in één keer afgeschreven worden;
  • 100% BTW aftrekbaar (dit is maar 50% voor personenauto's);
  • het belastbaar voordeel berekend in functie van de werkelijke waarde die het ter beschikking stellen van het voertuig heeft voor de begunstigde.

Samenvattende tabel - de gelijkenissen en verschillen tussen de ‘echte' en de ‘valse' lichte vracht

Echte/fiscale lichte vrachtwagen

Valse lichte vrachtwagen

Overeenkomsten

 • Bedrijfsvoertuig
 • Verplichte technische controle voor inverkeerstelling
 • Lichte vracht voor DIV – verkeerstechnische definitie

Verschillen

 • Laadoppervlak t.a.v. wielbasis: 50%
 • Bijkomende voorwaarden bestelwagens
 • Pick-up altijd “echte” lichte vracht
 • Laadoppervlak t.a.v. wielbasis 30%
 • Berekening voordeel van alle aard in functie van werkelijke waarde
 • Forfaitaire berekening voordeel - gelijkgesteld met personenauto
 • Fiscaal gunstregime
 • Geen belasting op inverkeerstelling
 • Lagere verkeersbelasting
 • Beroepskosten zijn voor 100% aftrekbaar, inclusief brandstofkosten
 • Geen fiscaal gunstregime – gelijkgesteld met personenauto voor fiscale behandeling
 • Wel belasting op inverkeerstelling
 • Gewone verkeersbelasting
 • Beroepskosten zijn voor 75% aftrekbaar, inclusief brandstofkosten
 • Recht op investeringsaftrek in geval van een eenmanszaak en uitsluitend beroepsgebruik
 • Geen recht op investeringsaftrek
 • Rechte op versnelde (degressieve) afschrijving
 • Lineaire afschrijving
 • Bijkomende kosten bij de aankoop mogen in één keer afgeschreven worden
 • Bijkomende kosten afschrijven aan zelfde tempo als aankoopkosten
 • 100% BTW aftrekbaar
 • 50% BTW aftrekbaar


[1] Als de lengte van de laadruimte tenminste 30 procent van de wielbasis bedraagt, spreken we verkeerstechnisch gezien van een lichte vracht.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 11-09-2013