To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Handelsvertegenwoordiger of commerciële medewerker: waarom is die vraag belangrijk?

02/10/2020

In een vonnis van 5 augustus 2020 verduidelijkt de arbeidsrechtbank van Brussel dat een werknemer die een commerciële functie uitoefent niet noodzakelijk een handelsvertegenwoordiger is.

 

Handelsvertegenwoordiger

Volgens de Arbeidsovereenkomstenwet is een handelsvertegenwoordiger een werknemer die zich onder het gezag van de werkgever verbindt tegen loon cliënteel op te sporen en te bezoeken met het oog op het onderhandelen over en het sluiten van zaken, verzekeringen uitgezonderd.

Om als handelsvertegenwoordiger te worden beschouwd, moet een werknemer aan verschillende voorwaarden voldoen:

  • cliënteel opsporen en bezoeken;
  • onderhandelen over en sluiten van contracten;
  • de activiteit moet als hoofdactiviteit en op constante wijze worden uitgeoefend (meer dan 50% van de arbeidstijd). 

Een arbeidsovereenkomst van handelsvertegenwoordiger wijkt op een aantal punten af van de klassieke arbeidsovereenkomst:

  • de bezoldiging kan bestaan uit een vast loon en commissies;
  • de handelsvertegenwoordiger kan zijn werk naar eigen inzicht organiseren, de wettelijke bepalingen met betrekking tot de arbeidsduur zijn niet op hem van toepassing;
  • de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan leiden tot de betaling van een uitwinningsvergoeding.

 

Uitwinningsvergoeding

De uitwinningsvergoeding is een bijzondere vergoeding die verschuldigd is aan een handelsvertegenwoordiger die een cliënteel heeft aangebracht. Ze vormt een schadeloosstelling voor het verlies van klanten.

Deze vergoeding wordt enkel onder de volgende voorwaarden toegekend:

  • de overeenkomst moet zijn beëindigd door de werkgever zonder dringende reden of door de werknemer om een dringende reden die toe te rekenen is aan de werkgever;
  • de werknemer moet ten minste een jaar anciënniteit hebben bij de werkgever;
  • hij moet cliënteel hebben aangebracht;
  • hij moet een nadeel hebben geleden.

 

De feiten

Een Account Manager wordt ontslagen en beslist een rechtsvordering in te stellen tegen zijn werkgever om een uitwinningsvergoeding te eisen. De werknemer is van mening dat hij een vertegenwoordiger was in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet.

De werkgever betwist niet dat de werknemer een commerciële functie uitoefende. Anderzijds betwist de werkgever dat de werknemer de functie van handelsvertegenwoordiger uitoefende.

 

De interpretatie van de rechtbank

De rechtbank oordeelde dat de werknemer geen handelsvertegenwoordiger was. De rechtbank baseerde zich op de concrete elementen van het dossier.

In casu vond de commerciële activiteit van de werknemer vaak plaats op beurzen of salons en ging het in die context niet om handelsvertegenwoordiging.

Bovendien bevatte de functieomschrijving van de werknemer naast een coördinerende functie ook tal van administratieve taken.

Daarnaast ontving de werknemer een bonus op basis van behaalde resultaten en geen commissieloon.

Ten slotte had de werknemer recht op betaalde inhaalrustdagen op grond van een collectieve arbeidsovereenkomst terwijl de bepalingen over de arbeidsduur niet van toepassing zijn op een handelsvertegenwoordiger.

 

Wat moeten we onthouden?

Een werknemer die een commerciële functie uitoefent, is de facto geen handelsvertegenwoordiger.

Er moet worden nagegaan of een werknemer kan worden beschouwd als een handelsvertegenwoordiger in de zin van de Arbeidsovereenkomstenwet voordat de vraag naar de  betaling van een eventuele uitwinningsvergoeding wordt overwogen.

Aarzel niet om uw Legal Advisor te contacteren voor meer informatie hierover.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02-10-2020