To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Thuiswerkalarm aangekondigd door het KMI? Bent u daarop voorbereid?

10/23/2018

Met de aanhoudende nazomertjes zou het bijna vergeten worden, maar de winter komt er aan. Winterse weersomstandigheden kunnen dan een enorme verkeersellende veroorzaken.

Het KMI zal bij vooruitzichten op sneeuw, aanvriezende regen of rijm- en ijsplekken voor bepaalde provincies code oranje of rood afkondigen. Dit waarschuwingssysteem zal een thuiswerkalarm in gang zetten.

Dergelijk thuiswerkalarm moet toelaten occasioneel telewerk op grote schaal te organiseren door de ondernemingen. Hierdoor kan de verkeershinder worden beperkt wat dus tijdswinst oplevert voor de werknemers, het risico op ongevallen op de weg verkleint, de nadelige economische gevolgen voor de ondernemingen worden beperkt en de impact op het leefmilieu inperkt. Wie dan toch de weg op moet, zal sneller op zijn bestemming geraken[1].

Om verrassingen te vermijden kunt u nu best al de nodige maatregelen treffen.

Wat nu als een code oranje uitgestuurd wordt?

Ofwel heeft u afspraken op ondernemingsniveau gemaakt (zie hieronder).

Ofwel kan elke werknemer gebruik maken van zijn aanspraak op occasioneel telewerk omwille van overmacht (extreme weersomstandigheden kunnen een dergelijke overmachtssituatie uitmaken)[2]. Wat dit laatste betreft kunnen werknemers bijvoorbeeld schriftelijk een aanvraag tot occasioneel telewerk bij code oranje en rood indienen omdat de locatie van het bedrijf hen redelijkerwijze verplicht het traject met de wagen af te leggen, hetgeen in dergelijke weersomstandigheden zeker te vermijden is.  

Kunt u als werkgever dergelijke vraag zonder meer naast u leggen? Het antwoord is neen. De Wet inzake werkbaar en wendbaar werk stelt dat de werkgever die niet kan ingaan op deze aanvraag, zo snel mogelijk zijn redenen hiervoor schriftelijk ter kennis van de werknemer brengt. Elke werknemer zal bijgevolg een gefundeerd antwoord verwachten.

Uitwerken van een kader voor occasioneel telewerk

Om te vermijden dat in geval het thuiswerkalarm van kracht is, elke werknemer individueel de toestemming zou moeten vragen om van thuis uit te mogen werken, biedt de Wet inzake werkbaar en wendbaar werk de bedrijven de mogelijkheid om op bedrijfsniveau een kader voor occasioneel telewerk uit te werken. Hierin worden dan de modaliteiten en procedures opgenomen die in geval van occasioneel telewerk van toepassing zijn.

Dit kader voor occasioneel telewerk kan worden uitgewerkt in een ondernemings-cao of in een bijlage bij uw arbeidsreglement. Hierin worden tenminste volgende elementen geregeld:    

  • de functies en/of activiteiten binnen de onderneming die verenigbaar zijn met occasioneel telewerk;
  • de procedure om het occasioneel telewerk aan te vragen en toe te staan (hier kan bijvoorbeeld een stilzwijgende toestemming worden voorzien bij thuiswerkalarm code oranje en rood);
  • de eventuele terbeschikkingstelling door de werkgever van de voor occasioneel telewerk benodigde apparatuur en technische ondersteuning;
  • de eventuele vergoeding door de werkgever van de kosten verbonden aan het occasioneel telewerk.

Een werkingskader met betrekking tot occasioneel telewerk zorgt dus voor duidelijke afspraken met uw werknemers en een garantie voor u van de continuïteit van de productieprocessen in uw bedrijf.

Wat doet Securex voor u?

Securex heeft een model van bijlage bij uw arbeidsreglement/cao met de modaliteiten van het occasioneel telewerk voor u uitgewerkt. Deze bevat ook, facultatief, een artikel over de mogelijkheid om thuiswerk automatisch toe te staan in geval van thuiswerkalarm. U kan dit modeldocument bestellen via onze e-shop. Beschikt u al over een modeldocument en wenst u enkel dit artikel in uw model in te voegen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw Legal advisor

U kan uiteraard ook steeds uw Legal advisor contacteren indien u nog bijkomende vragen heeft.

 


[1] We verwijzen ook naar lex4You actua van 20/03/2018: Thuiswerkalarm voortaan mogelijk.

[2] Artikel 26, §1, Wet inzake werkbaar en wendbaar werk van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/23/2018