To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

#Back2School - Een opleiding volgen tijdens de werkuren: enkel indien deze verband houdt met de beroepsactiviteit?

27/09/2021

In principe openen enkel de opleidingen die uitdrukkelijk door de wet beoogd zijn en minimum 32 uur per jaar omvatten het recht op betaald educatief verlof. Het kan zowel om algemene als om beroepsopleidingen gaan.

Werknemers die in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest werken, hebben recht op Vlaams opleidingsverlof. Enkel opleidingen die arbeidsmarktgericht of loopbaangericht zijn komen in aanmerking voor dit opleidingsverlof. De opleidingen moeten in principe minstens 32 contacturen of 3 studiepunten tellen.

 

Geen link met de beroepsactiviteit vereist!

De opleiding moet niet noodzakelijk een band met de beroepsactiviteit van de werknemer hebben.

Ook voor het Vlaams opleidingsverlof is geen rechtstreekse link met de beroepsactiviteit van de werknemer vereist. Als de opleiding arbeidsmarktgericht of loopbaangericht is en aan alle voorwaarden voldaan is, kan een werknemer gebruik maken van het verlof.

U kan zich dus niet tegen de toekenning van het betaald educatief verlof of het Vlaams opleidingsverlof verzetten met als enige reden dat de gevolgde opleiding niets te maken heeft met de activiteiten van uw bedrijf noch met de functie van uw werknemer.

 

Beroepsopleidingen

Hieronder vindt u de lijst van beroepsopleidingen die recht geven op betaald educatief verlof:

 • De cursussen van het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de gemeenschappen
 • Bepaalde cursussen van het hoger secundair en de hogere cyclus van het kunstonderwijs met beperkt uurrooster, georganiseerd, gesubsidieerd of erkend door de gemeenschappen
 • De cursussen van het hoger onderwijs van het korte type en met voltijds leerplan die ‘s avonds of tijdens het weekend georganiseerd worden
 • De cursussen van het universitaire niveau van het lange type en met voltijds leerplan die ‘s avonds of tijdens het weekend in de instellingen voor hoger onderwijs georganiseerd worden
 • De universitaire cursussen van de eerste en de tweede cyclus die ‘s avonds of tijdens het weekend in de universiteiten en hiermee gelijkgestelde instellingen georganiseerd worden met het oog op het behalen van een wettelijke of wetenschappelijke titel, evenals de cursussen die leiden tot de graad van bachelor of master die 's avonds of tijdens het weekend worden georganiseerd in instellingen voor hoger onderwijs

  In afwijking op het voorafgaande kunnen de cursussen die gewoonlijk ‘s avonds of tijdens het weekend gegeven worden en waarvan de organisatie voorziet dat zij eenmaal per week overdag gegeven worden, door de werknemers gevolgd worden indien hun arbeidsregime nacht- of weekendprestaties inhoudt.

 • Bepaalde opleidingen voorzien door de reglementering betreffende de permanente vorming in de middenstand
 • De opleidingen voorzien door de reglementering betreffende de professionele scholing van de personen die in de landbouw werkzaam zijn
 • De opleidingen die voorbereiden op de uitoefening van een knelpuntberoep die georganiseerd worden voor de bevoegde gewestelijke dienst voor de beroepsopleidingen
 • De voorbereiding en het afleggen van examens voor de Centrale Examencommissie
 • De voorbereiding en het afleggen van examens georganiseerd door de gefedereerde overheden in het kader van het systeem van erkenning of certificering van verworven competenties
 • De mentoropleidingen bedoeld in het kader van de RSZ-korting voor mentors (deze bestaat enkel nog in Vlaanderen en in de Duitstalige Gemeenschap)
 • De sectorale opleidingen georganiseerd op beslissing van het bevoegde paritaire comité
 • De opleidingen die hierboven niet vermeld zijn, waarvan het programma door de gewestelijke erkenningscommissies erkend is

 

Voor het Vlaams opleidingsverlof kan u de erkende arbeidsmarktgerichte opleidingen in de opleidingsdatabank terugvinden. Loopbaangerichte opleidingen moeten worden opgenomen in het persoonlijke ontwikkelingsplan van de werknemer. U kan die opleidingen dan ook in dat plan terugvinden.

 

Algemene opleidingen

Hieronder vindt u de lijst van algemene opleidingen die recht geven op betaald educatief verlof:

 • De cursussen georganiseerd door de representatieve werknemersorganisaties
 • De cursussen georganiseerd door organisaties voor jongeren en volwassenen en door de vormingsinstellingen voor werknemers opgericht binnen de representatieve werknemersorganisaties of door deze erkend
 • De hierboven niet opgenomen opleidingen, waarvan het programma door de gewestelijke erkenningscommissies erkend is

 

Hoeveel uren betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof?

De voltijdse werknemers hebben recht op betaald educatief verlof tijdens een aantal uren dat overeenkomt met het aantal uren effectieve aanwezigheid tijdens de lessen, beperkt tot de maximale jaargrenzen.

Voor een overzicht van alle uurgrenzen kunt u onze informatie - die werd opgesplitst per gewest - raadplegen. Klik dus op het voor u toepasselijke gewest in de rubriek Sociaal > Dossiers > Schorsingen van de arbeidsovereenkomst > Betaald educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof.

In het Vlaams Gewest hangt het aantal uur opleidingsverlof af van het type opleiding. Het maximale aantal uur opleidingsverlof voor een voltijdse werknemer bedraagt voor elk type 125 uur.

U vindt een gedetailleerd overzicht in onze fiche over het Vlaams opleidingsverlof.

 

U twijfelt ?

In geval van twijfel kan u de gewestelijke diensten voor betaald educatief verlof of Vlaams opleidingsverlof contacteren en nagaan of de gevolgde opleiding het recht op betaald educatief verlof of opleidingsverlof opent. U vindt de adressen van deze diensten in ons dossier.

 

Lees ook :

en mis onze volgende artikels over het betaald educatief verlof en het Vlaams opleidingsverlof niet.

 

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 27-09-2021