To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Maak tijdig de basisinformatie over aan uw nieuwe OR

09/12/2020

Enkele weken geleden spraken we over de installatievergadering en het huishoudelijk reglement van uw nieuw verkozen ondernemingsraad (OR) en CPBW. Onze Starter-kit OR/CPBW kan hierbij een hulp zijn. 

Specifiek voor de ondernemingsraad, wacht u evenwel nog een andere belangrijke “to do” aan het begin van een nieuwe legislatuur: 

 • de mededeling van de basisinformatie en de bespreking ervan tijdens een speciaal hiervoor voorziene vergadering van de OR.

Hier zijn strikte termijnen aan verbonden. Wacht dus niet te lang om deze informatie voor te bereiden. 

State of the company

Werknemersafgevaardigden moeten een juist beeld hebben van de economische en financiële toestand van de onderneming. Dat laat hen toe het “waarom” te begrijpen van bepaalde beslissingen over organisatie of tewerkstelling binnen de onderneming.

Bij het begin van het mandaat van de nieuwe ondernemingsraad is een grote informatieronde voorzien waarbij de werkgever aan de vakbonden de zogenaamde “basisinformatie” meedeelt.

U zou het kunnen beschouwen als een soort “state of the company”: hoe staat de onderneming er vandaag voor en wat zijn de vooruitzichten?

Tijdens de duur van het mandaat van de ondernemingsraad, blijft u vervolgens verder informeren via de jaarlijkse informatie, de periodieke informatie (driemaandelijks) of occasioneel wanneer er zich bijzondere beslissingen of gebeurtenissen voordoen.

Opgelet voor de strikte timings

De basisinformatie moet binnen de 2 maanden volgend op de verkiezingsdag Y schriftelijk aan de leden van de raad worden meegedeeld.

Eens de basisinformatie is meegedeeld, moeten de leden van de ondernemingsraad een termijn van minstens vijftien dagen krijgen om die informatie te verwerken. Pas daarna kan deze informatie besproken worden tijdens een  specifieke vergadering van de ondernemingsraad.

In ieder geval moet de vergadering over de basisinformatie uiterlijk twee maanden na de overhandiging plaatsvinden. Met andere woorden: de vergadering zal nooit meer dan vier maanden na de verkiezing of de hernieuwing van de ondernemingsraad kunnen plaatsvinden.

Concreet aan de slag

De basisinformatie bevat verplicht 10 onderwerpen: 

 • het statuut van de onderneming (rechtsvorm, statuten, leiding van de onderneming, financiering en economische en financiële betrekkingen met andere ondernemingen);
 • de concurrentiepositie van de onderneming;
 • de productie en productiviteit;
 • de financiële structuur van de onderneming (toelichting boekhoudplan, toegelichte vergelijking van de jaarrekeningen van de laatste 5 boekjaren);
 • het budget en de kostprijsberekening;
 • de personeelskosten (bezoldiging van het personeel gesplitst over arbeiders, bedienden en leidinggevend personeel, sociale lasten, verzekeringskosten, kosten van de sociale dienst);
 • het programma en de algemene vooruitzichten over de toekomst van de onderneming;
 • het wetenschappelijk onderzoek;
 • de aan de onderneming toegekende overheidssteun;
 • het organogram van de onderneming. 

De FOD Werk geeft per topic wat praktische verduidelijking op haar website. 

Het geheel vormt een schriftelijk verslag met cijfergegevens vergezeld van specifieke documenten. U mag hierbij niet uit het oog verliezen dat er een bedrijfsrevisor aangeduid moet worden. Deze heeft immers als taak om de waarheidsgetrouwheid en de volledigheid van de medegedeelde economische en financiële gegevens te bevestigen. De bedrijfsrevisor zal tevens aanwezig zijn op de vergadering van de ondernemingsraad waar de basisinformatie wordt besproken. 

Uw onderneming heeft een CPBW, maar geen OR? 

Als uw onderneming geen ondernemingsraad heeft, maar wel een CPBW, moet u bepaalde economische en financiële basisinformatie aan de leden van het CPBW. Het betreft met name informatie over:

 • het statuut van de onderneming;
 • de concurrentiepositie van de onderneming op de markt;
 • de productie en de productiviteit;
 • het programma en de algemene toekomstverwachtingen van de onderneming. 

Ook hier geldt een uiterlijke termijn van twee maanden volgend op de verkiezing of herverkiezing. 

Wat doet Securex voor u? 

Heeft u nog vragen over de beschreven verplichtingen i.v.m. de basisinformatie, dan kunt u contact opnemen met uw Legal advisor.

Securex stelt voor de oprichting of hernieuwing van uw overlegorganen een handig hulpmiddel ter beschikking met een Starterskit: uitnodiging op de eerste vergadering van de 2 organen, huishoudelijk reglement, modellen van oproeping, modellen van notulen… Dit pakket van documenten is beschikbaar op onze e-Shop

 

Bronnen:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-12-2020