To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Terreuraanslagen - De regering ondersteunt de ondernemingen

04/25/2016

Naast de rechtstreekse schade die door de terreuraanslagen werd aangebracht, worden nu ook de economische gevolgen alsmaar duidelijker.  De luchthaven die nog steeds niet op volle kracht kan draaien, met lange wachttijden tot gevolg, toeristen die ons land links laten liggen, met dramatische gevolgen voor de horecasector en de winkels,…

Om de getroffen ondernemingen een hart onder de riem te steken, heeft de regering vorige vrijdag een hele reeks maatregelen aangekondigd.

Tijdelijke werkloosheid

Wegens overmacht

Deze vorm van werkloosheid kan zowel voor arbeiders als bedienden ingeroepen worden wanneer de arbeidsovereenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk wordt omwille van een plotse gebeurtenis.  De RVA had al laten weten dat de aanslagen zelf hiervoor in aanmerking kwamen.  De regering heeft nu ook laten weten dat deze vorm van overmacht ingeroepen kan worden bij een sterke daling van cliënteel door annuleringen en vermindering van reservaties.

Dit wordt voor alle ondernemingen onvoorwaardelijk aanvaard tot 30 april 2016, en voor de ondernemingen in Vlaams Brabant en Brussel zelfs tot 30 juni 2016.  De ondernemingen uit de andere provincies kunnen deze vorm van werkloosheid ook na 30 april nog aanvragen, voor zover ze de redenen van overmacht kunnen motiveren.  Indien overmacht onmogelijk is, kunnen ze beroep doen op economische werkloosheid.

Wegens economische oorzaken

Om de ondernemingen toe te laten, gemakkelijker gebruik te kunnen maken van de economische werkloosheid, zal afgeweken mogen worden van de voorwaarde dat de werkloosheid minstens 7 kalenderdagen op voorhand aangekondigd moet worden.

Daarnaast zal het mogelijk worden dat ook voor bedienden economische werkloosheid ingeroepen kan worden wegens onvoorziene omstandigheden, ook al gaat het om ondernemingen die niet voldoen aan het criterium van onderneming in moeilijkheden, zoals vereist door de reglementering inzake economische werkloosheid voor bedienden.

Tenslotte voorziet de regering een eventuele aanpassing van de responsabiliseringsbijdrage; dit is de bijdrage die ondernemingen moeten betalen indien ze overdreven gebruik maken van het stelsel van economische werkloosheid.

RSZ-bijdragen

De RSZ zal rekening houden met het feit dat deze bijzondere omstandigheden een invloed kunnen hebben op de mogelijkheid voor de onderneming om de RSZ-bijdragen (op tijd) te betalen.

Ondernemingen kunnen dan ook bij de RSZ een afbetalingsplan bekomen, waardoor de openstaande schulden in maandelijkse schijven kunnen worden afgelost, over een termijn van maximaal 18 maanden.  Dit afbetalingsplan kan op eenvoudig verzoek van de werkgever bekomen worden.

Daarnaast zal de onderneming bij laattijdige betaling van de bijdragen vrijgesteld worden van toeslagen en interesten, voor zover hij tijdens de voorgaande kwartalen tijdig betaald had.  Bovendien is in bepaalde gevallen ook een gehele of gedeeltelijke vrijstelling van bijdragen mogelijk. 

Bedrijfsvoorheffing en BTW

Ook de fiscus zal zich soepel opstellen voor het invorderen van de bedrijfsvoorheffing en de BTW.  Ook hier is gespreide betaling mogelijk (met maandelijkse aflossingen) en zullen er geen boetes en nalatigheidsinteresten opgelegd worden. 

De werkgever die betalingsproblemen heeft omwille van daling omzet, annulering van orders/reservaties, kettingreactie bij partnerbedrijven, kan een aanvraag tot gespreide betaling indienen. Hiervoor zal een eenvoudig formulier beschikbaar worden gesteld op de website van de fiscus.

Specifieke maatregelen voor de horeca en de handelssector van Brussel en Zaventem

Voor de getroffen KMO's en zelfstandigen worden de volgende maatregelen voorzien:

  • Mogelijkheid om de betaling van hun sociale bijdragen met een jaar uit te stellen zonder verhoging (en zonder impact op de uitkeringen);
  • Groepering van de dossiers in verband met de vrijstelling van bijdragen met het oog op een versnelde behandeling;
  • Erkenning van "sector in crisis", zodat sociale bijdragen eenvoudiger aangepast kunnen worden.

Maatregelen voor de andere zelfstandigen

Tenslotte kunnen de zelfstandigen uit alle sectoren op het hele Belgische grondgebied gemakkelijker genieten van de 3 normale steunmaatregelen (uitstel van betaling, verlaging van voorlopige bijdragen en vrijstelling van bijdragen), als ze kunnen aantonen dat ze moeilijkheden ondervinden naar aanleiding van de terreuraanslagen van 22 maart.

Deze maatregelen zijn van toepassing op de bijdragen van de eerste 3 kwartalen van 2016.

Meer info over de praktische toepassing van deze maatregelen?

Zodra we meer informatie krijgen over de praktische toepassing van deze maatregelen, zullen we u hierover informeren.  Hou onze nieuwsrubriek dus in de gaten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/25/2016