To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ontslag wegens dringende reden - Een procedure die tot op de letter nageleefd moet worden!

19/07/2018

Herhaalde ongerechtvaardigde afwezigheden, diefstal, ongewenst seksueel gedrag, ernstige en opzettelijke tekortkoming, overmatig en onrechtmatig gebruik van de mailbox van de onderneming voor privédoeleinden, enz… zijn feiten die een zware fout kunnen vormen, dat wil zeggen feiten die de professionele samenwerking definitief en onmiddellijk onmogelijk maken.

In dergelijke gevallen mag de arbeidsovereenkomst beëindigd worden zonder opzeg noch verbrekingsvergoeding. Maar het is heel belangrijk om daarbij de strikte procedure na te leven en de redenen voor het ontslag voldoende te preciseren, anders zal een verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn.

Een strikte procedure

De procedure bestaat uit 2 etappes die absoluut nageleefd moeten worden.

Eerste etappe: een termijn van 3 dagen tussen de feiten en het ontslag

Zodra een zekere kennis verworven is van de feiten die de dringende reden vormen, moet de mondelinge of schriftelijke kennisgeving van het ontslag verplicht binnen 3 werkdagen (met inbegrip van de zaterdagen) gebeuren. Deze termijn begint te lopen op de dag van de kennisneming van de dringende reden.

Als het feit dat het einde van de overeenkomst rechtvaardigt een tekortkoming is die zich herhaalt (ongerechtvaardigde afwezigheden, meerdere daden van weerspannigheid), bepaalt de werkgever zelf het tijdstip waarop die tekortkoming een voldoende ernstig karakter verkrijgt om elke professionele samenwerking definitief en onmiddellijk onmogelijk te maken. Er moet hier wel voorzichtig gehandeld worden om te vermijden dat het stilzwijgen van de werkgever als een impliciete aanvaarding van het gedrag van de werknemer uitgelegd zou kunnen worden.

Als de termijn van 3 dagen niet nageleefd is, dan zijn zowel het ontslag als de beëindiging van de overeenkomst onregelmatig. De dringende reden kan dan niet langer ingeroepen worden en er zal een verbrekingsvergoeding uitbetaald moeten worden.

Tweede etappe: nieuwe termijn van 3 dagen voor de kennisgeving van de ontslagredenen

De kennisgeving van de dringende reden moet op haar beurt schriftelijk betekend worden binnen 3 werkdagen volgend op de kennisgeving van het ontslag (de beide kennisgevingen mogen ook samen plaatsvinden – dit moet dan gebeuren tijdens de eerste termijn van 3 dagen).

De kennisgeving moet aangetekend overgemaakt worden, hetzij met een gerechtsdeurwaardersexploot, hetzij door overhandiging van een geschrift dat voor ontvangst getekend moet worden (dit is nog geen aanvaarding van de dringende reden).

De brief moet de dringende reden die de beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt nauwkeurig omschrijven zodat, enerzijds, de werknemer zich met kennis van zaken kan verdedigen en, anderzijds, de rechter de ernst van de ingeroepen redenen kan beoordelen.

De beoordeling van het bestaan van een dringende reden steunt op twee principes:

  • het gaat om een feitenkwestie;
  • het is uiteindelijk de rechter die oordeelt of de ingeroepen tekortkoming van aard is om een ontslag wegens dringende reden te rechtvaardigen.

Het is dus niet altijd gemakkelijk om met zekerheid te bepalen of het gedrag van een werknemer al dan niet een dringende reden vormt. Een onderzoek van de rechtspraak kan hierbij helpen. We verwijzen u hiervoor naar onze fiche “Dringende reden – 2. Voorbeelden uit de rechtspraak" in ons dossier "Beëindiging van de arbeidsovereenkomst".

Als die termijn van 3 dagen niet nageleefd is en de dringende reden niet duidelijk en nauwkeurig omschreven is, dan is de beëindiging van de overeenkomst onregelmatig en moet een verbrekingsvergoeding uitbetaald worden. Bovendien kunnen de feiten die niet in de ontslagbrief vermeld worden, niet ingeroepen worden voor de rechter.

Illustratie met een paar voorbeelden

In een arrest van 22 april 2015 heeft het Arbeidshof van Brussel de principes herhaald die bij een ontslag wegens dringende reden in acht genomen moeten worden. In deze zaak werden de volgende redenen aangegeven in de ontslagbrief:

Slordige opvolging van bepaalde dossiers en/of slechte opvolging van sommige dossiers zonder de klant te informeren

Het Hof vond die eerste reden te vaag om te kunnen uitmaken of een dringende reden aangevoerd kon worden. Bovendien wordt niet aangetoond dat de eerste termijn van 3 dagen nageleefd werd aangezien de mails die daartoe voorgelegd werden van meer dan 6 maanden vóór de kennisgeving van het ontslag dateren.

Verkeersboetes (waaronder intrekking van rijbewijs)

De stukken die tot staving van die reden voorgelegd werden, dateren van ten minste 10 maanden vóór het ontslag. De eerste termijn van 3 dagen is dus ruimschoots overschreden.

Beheer van persoonlijke verzekeringsdossiers met materiaal en briefhoofden van het kantoor zonder verwittiging noch toelating

Er wordt geen enkel bewijs voorgelegd om die reden te staven. Het Hof kan dus onmogelijk achterhalen of de werkgever daarvan kennis gekregen heeft binnen 3 werkdagen voorafgaand aan het ontslag.

Verzending van 2.000 privémails waardoor het systeem geblokkeerd raakte

Het feit dat de werkgever 1 maand vóór het ontslag een mail naar al zijn personeelsleden gestuurd had om erop te wijzen dat zijn computersysteem geblokkeerd werd door een oververzadiging van de mailboxen heeft het Hof ervan overtuigd dat de eerste termijn van 3 dagen niet nageleefd was.

Besluit

Het Hof leidt daaruit af dat de ten laste gelegde dringende redenen niet erkend kunnen worden. De werknemer heeft in die zaak bijgevolg recht gehad op een compenserende opzeggingsvergoeding niettegenstaande de werkgever, na het ontslag, vernomen had dat de werknemer deel zou uitmaken van een fraudenetwerk in verzekeringen. Deze feiten waren immers niet vermeld in de ontslagbrief.

Het Hof hoeft zich niet eens uit te spreken over de ernst van de feiten. Dat arrest illustreert dat wanneer de werkgever zich op een dringende reden beroept, hij niet alleen de 2 termijnen van 3 dagen absoluut moet naleven, maar ook zijn ontslagredenen zorgvuldig moet omschrijven[1]. Zo niet zal de rechter niet kunnen voldoen aan zijn verzoek, ongeacht de ernst van de ingeroepen reden.

Voor meer info

Voor verdere toelichtingen bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden, zie de fiches "Dringende reden" in ons dossier "Beëindiging van de arbeidsovereenkomst".

 


[1] En moet kunnen bewijzen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 19-07-2018