To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wordt de spilindex binnenkort overschreden?

21/05/2021

In april 2021 is het leven van een Belgisch gezin 1,23% duurder geworden, vergeleken met april 2020. De oorzaak van die inflatie is voornamelijk de prijsstijging van energieproducten. Toch blijft de inflatie momenteel laag in vergelijking met onze buurlanden en met de afgelopen vijf jaar.

Volgens de bijgewerkte vooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de spilindex al in oktober 2021 overschreden worden. Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen en de wedden van het overheidspersoneel automatisch met 2% stijgen, respectievelijk in november 2021 en december 2021. De bedoeling is om op die manier de koopkracht van de gezinnen op peil te houden.

Maar een overschrijding van die spilindex heeft ook gevolgen voor sommige lonen in de privésector en dus mogelijk ook voor uw loonkosten dit najaar

 

Wat is de spilindex?

Een indexcijfer wordt uitgedrukt als een getal of als een percentage en weerspiegelt hoe duur het leven wordt voor gezinnen. De evolutie van die levensduurte wordt gemeten aan de hand een fictief winkelkarretje (indexkorf), dat een selectie van producten en diensten bevat. Als de totaalprijs van die indexkorf stijgt, dan stijgt het indexcijfer.

Als het indexcijfer een bepaalde drempel overschrijdt, de zogenaamde spilindex, dan verhogen de sociale uitkeringen (werkloosheid, SWT, pensioen, leefloon, enz.), de ambtenarenwedden en sommige lonen in de privésector automatisch met 2%. Wanneer u het begrip “de spilindex” tegenkomt in het nieuws, gaat het meestal hierover. Maar weet dat er ook andere spilindexen bestaan, voor specifieke sectoren in de privésector.

 

Welke gevolgen voor de privésector?

De hierboven vernoemde spilindex is het indexeringssysteem dat geldt voor sociale uitkeringen en wedden. Om de lonen in de privésector mee te laten evolueren met de levensduurte, maakt men vaak gebruik van andere rekenmethoden. Elk Paritair Comité (PC) mag namelijk zijn sectorspecifiek berekeningssysteem kiezen om de lonen te indexeren:

  • Ofwel is het indexpercentage gekend maar is de datum van indexering variabel. Men kan daarbij de spilindex van de sociale uitkeringen en wedden volgen, of een sectorspecifieke drempel uitwerken
  • Ofwel wordt er geïndexeerd op een vaste datum en is het indexpercentage variabel (bijvoorbeeld in het PC 200, zie verder)

Tip: De indexeringsregels in uw paritair comité raadplegen? Log in op Lex4You, ga naar Sectoraal > Paritaire Comités en zoek op het thema ‘Index’.

 

Sectoren zonder eigen minimumlonen

Sommige paritaire comités hebben geen sectorspecifieke minimumlonen (barema’s, loonschalen) vastgelegd. Denk onder meer aan de PC’s 335 en 337.

Gelden er dan helemaal geen minimumlonen in die sectoren? Toch wel! Elke werkgever in elke sector moet immers het nationaal gewaarborgd minimummaandinkomen (GMMI) respecteren. En dat GMMI wordt geïndexeerd volgens hetzelfde systeem van de spilindex van de sociale uitkeringen en wedden.

 

Specifieke vergoedingen

Sommige vergoedingen haken hun karretje vast aan het GMMI, en stijgen dus ook mee wanneer het GMMI met 2% verhoogt als gevolg van de overschreden spilindex. Het gaat dan onder meer over de vergoedingen van bepaalde leerlingen en stagiairs, vergoedingen voor collectief ontslag en vergoedingen voor nachtarbeid.

 

Non-profitsector

In de non-profitsector (ziekenhuizen, rusthuizen, socio-culturele sector…) kiest men voor het indexeringssysteem van de spilindex. De lonen zullen dus met 2% verhogen als gevolg van de overschrijding van de spilindex. Afhankelijk van uw PC of van uw activiteit binnen dat PC, zal de verhoging (volgens de actuele vooruitzichten van het Planbureau) ofwel plaatsvinden op 1 november 2021 ofwel op 1 december 2021.

 

Enkele speciale gevallen

De overschrijding van de spilindex heeft ook gevolgen voor de volgende bedragen:

Sector 

Bedragen 

PC 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311 en 314 

Flexilonen 

Horeca - PC 302

Forfaits waarop de RSZ-bijdragen voor extra’s worden berekend 

Land- en tuinbouw – PC 144, 145 

Forfaits waarop de RSZ-bijdragen voor gelegenheidsarbeiders worden berekend 

Dienstenchequesector – PC 322.010 

De lonen en de vervoerskosten 

 

PC 200 - Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden

In het PC nr. 200 werkt men niet met een spilindex. De lonen worden er jaarlijks geïndexeerd op een vaste datum (1 januari). Het indexeringspercentage op 1 januari 2022 zal volgens de huidige voorspelling 1,55 % bedragen.

 

Overige sectoren

Bent u actief in een andere sector dan hierboven genoemd? Dan moet u voor uw paritair comité nagaan welke regels de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) vastlegt rond loonindexering, bijvoorbeeld:

  • Wanneer vindt er een indexering plaats? Op een vaste tijdstip of wanneer een bepaald indexcijfer overschreden is? In dat laatste geval: gaat het om de dezelfde spilindex als voor de sociale uitkeringen of om een variant daarop?
  • Wat is de omvang van de indexering? Een vast percentage, een percentage berekend volgens een bepaalde formule…?

Tip: Wilt u weten wanneer er een indexering verwacht wordt in uw sector? Ga dan naar onze indexprognoses.

 

Conclusie

Ook al verhogen uw lonen momenteel niet, toch houdt u best rekening met de inflatie en de spilindex. Dit kan namelijk een impact hebben op uw loonkost, wat op zijn beurt beurt kan leiden tot een prijsverhoging van bepaalde producten en diensten.

 

Bronverwijzing:

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-05-2021