To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Dag X+40 - Aanplakking van de kandidatenlijsten

09/09/2020

Binnen de 5 dagen die volgen op het verstrijken van de termijn van X+35, moet u de kandidatenlijsten aanplakken. We overlopen in dit artikel de stappen die betrekking hebben op de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten.

Opgelet! Op dag X+40 moet u ook de voorzitter van het stembureau en zijn plaatsvervanger aanduiden.

 

Kandidatenlijsten

X+40 ten laatste

tussen 27/09 en 10/10

4

Aanplakking van de kandidatenlijsten

De werkgever moet een bericht aanplakken dat de namen van de kandidaten (arbeiders, bedienden, jonge werknemers, kaderleden) vermeldt in de volgorde waarin ze door de organisatie voorgesteld zijn en zoals ze op de neergelegde lijsten voorkomen. De lijsten worden aangeplakt volgens de nummers die aan de lijsten werd toegekend. 

De lijsten van de kaderleden krijgen een nummer van de werkgever op vraag van de kaderleden die hun lijst voorleggen. 

De lijsten moeten aangeplakt worden op dezelfde plaatsen als het bericht dat dag X aankondigde. Ook hier is het mogelijk om de documenten elektronisch ter beschikking te stellen[1]

X+47 ten laatste

tussen 4/10 en 17/10

L

Bezwaar tegen de kandidatenlijsten

De werknemers die op de kieslijsten voorkomen[2], de representatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties van de kaderleden beschikken over een termijn van 7 dagen vanaf de aanplakking van de kandidatenlijsten om bij de werkgever een bezwaar tegen deze lijsten in te dienen (eenzelfde kandidaat komt op twee lijsten voor, een kandidaat behoort niet tot de categorie waarvoor hij opkomt, er zijn teveel kandidaten in verhouding tot het aantal toegekende mandaten, de naam van een kandidaat is fout geschreven…). 

De kandidaten die hun kandidatuur willen intrekken, moeten dit eveneens binnen dezelfde tijd aan de werkgever ter kennis brengen. 

De vrouwelijke kandidaten kunnen aan de werkgever te kennen geven dat ze enkel met hun meisjesnaam op de lijst willen voorkomen of dat ze daarentegen wensen dat de naam van hun echtgenoot toegevoegd wordt.

X+52

ten laatste

tussen 9/10 en 22/10

 

Beroep van de werkgever wanneer er geen bezwaren zijn

Uiterste datum waarop de werkgever, wanneer er geen bezwaren zijn, beroep kan instellen tegen de kandidatenlijsten wanneer hij meent dat de kandidaturen niet aan de wettelijke voorwaarden beantwoorden.

X+48 ten laatste

tussen 5/10 en 17/10

X+54 ten laatste

tussen 11/10 en 24/10

Ö

Behandeling van de bezwaren

Ten laatste op dag X+48 geeft de werkgever de bezwaren die hij gekregen heeft, door aan de betrokken organisatie[3]

Ten laatste op dag X+54 wijzigt de betrokken organisatie haar kandidatenlijst(en), indien zij dit nodig acht[4]

In geval van intrekking van een kandidatuur heeft de betrokken organisatie tot dag X+76 om de kandidaat te vervangen.

X+56

tussen 13/10 en 26/10

4

Aanplakking van de eventueel gewijzigde lijst

X+61

tussen 18/10 en 31/10

L

Beroep tegen de kandidatenlijsten

De belanghebbende werknemers, de representatieve werknemersorganisaties, de representatieve lijst van de kaderleden en de werkgever kunnen beroep instellen tegen de gewijzigde kandidatenlijsten.

Het recht op beroep op dit moment van de procedure geldt enkel indien er bezwaren tegen de lijsten ingediend zijn. Is dit niet het geval dan kan de werkgever maar tot dag X+52 beroep aantekenen.

X+66

tussen 23/10 en 5/11

of X+75

tussen 1/11 en 14/11

 

Beslissing van de arbeidsrechtbank

X+66: uiterste datum waarop de rechtbank een beslissing moet nemen over het beroep ingesteld door de werkgever wanneer er geen bezwaar gemaakt was.

 

X+75: uiterste datum waarop de rechtbank een beslissing moet nemen over het ingestelde beroep wanneer er één of meerdere bezwaren gemaakt zijn.

X+76

tussen 2/11 en 15/11

 

Vervanging van de kandidaten

Uiterlijk op deze datum kunnen de representatieve werknemersorganisaties de laatste wijzigingen aanbrengen aan de kandidatenlijsten, maar enkel in de volgende gevallen:

  • als een kandidaat overlijdt;
  • als een kandidaat zelf ontslag neemt uit de onderneming;
  • als een kandidaat ontslag neemt uit de vakorganisatie die hem op de lijst gezet heeft;
  • als een kandidaat zijn kandidatuur intrekt (uiterlijk op X+47);
  • als een kandidaat van categorie verandert. 

De werkgever moet hierover geïnformeerd worden. Hij plakt de wijzigingen aan op dezelfde plaats als het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigde (en dit ten laatste op X+77).

X+77

Tussen 3/11 en 16/11

 

Definitieve kandidatenlijsten

Vanaf deze datum mogen de lijsten niet meer gewijzigd worden. Ook beroep is niet meer mogelijk. Zijn er geen wijzigingen aangebracht aan de oorspronkelijke lijst, dan moet de kandidatenlijst nog eens aangeplakt worden.

Nu kan de werkgever beginnen met het opmaken van de stembiljetten.

 

Om de exacte datum van deze dagen te kennen rekening houdend met de in uw onderneming voorziene dag van de verkiezingen, raden wij u aan om uw kalender van de sociale verkiezingen te raadplegen.

We willen u er bovendien op wijzen dat er in deze periode ook andere, meer organisatorische, stappen in de procedure uitgevoerd moeten worden. We komen hier zeer binnenkort op terug. We leggen alvast de nadruk op het feit dat u op dag X+40 ook de voorzitter van het stembureau en zijn plaatsvervanger moet aanduiden.

 

Aanduiding van de voorzitter van het stembureau en zijn plaatsvervanger

De voorzitter en zijn plaatsvervanger moeten uiterlijk op X+40 aangeduid worden, te weten tussen 27 september en 10 oktober 2020, afhankelijk van de datum waarop in uw onderneming de sociale verkiezingen plaatsvinden.

De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden gekozen uit het personeel van de onderneming door de OR of het CPBW[5]. Heel belangrijk hierbij is dat noch de voorzitter, noch zijn plaatsvervanger kandidaat mag zijn voor de sociale verkiezingen in uw onderneming.

 


[1] De verplichting tot aanplakking wordt eveneens geacht vervuld te zijn indien de werkgever de documenten elektronisch ter beschikking stelt van zijn werknemers, op voorwaarde dat alle werknemers er toegang toe hebben tijdens hun werkuren.

[2] Dit zijn de werknemers met uitzondering van het leidinggevend personeel.

[3] Ofwel per post ofwel via de webapplicatie van de FOD WASO. Voor de huislijsten van kaderleden is echter enkel communicatie via de post mogelijk.

[4] Voor de wijziging van de kandidatenlijsten moet hetzelfde communicatiemiddel (post of webapplicatie) gebruikt worden als voor de neerlegging ervan.

[5] Indien deze overlegorganen niet aanwezig zijn, duidt de werkgever de voorzitter en zijn plaatsvervanger aan, met het akkoord van de vakbondsafvaardiging of de representatieve werknemersorganisaties.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09-09-2020