To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Voor sommigen eindigt de procedure van de sociale verkiezingen

16/04/2020

De kandidatenlijsten werden op X+35 ingediend (periode van 17 tot 30 maart 2020). De procedure werd na deze datum opgeschort ten gevolge van de coronacrisis. Deze zal op X+36 terug van start gaan (periode van 23 september tot 4 oktober 2020).

Nu de kandidatenlijsten (bijna) definitief zijn, kunt u bepalen of er in november[1] gestemd zal worden binnen uw onderneming.

Sommigen onder u zullen immers geen sociale verkiezingen moeten organiseren, ofwel omdat er geen kandidaten zijn, ofwel omdat de voorgedragen kandidaten van rechtswege zijn verkozen.

Stopzetting van de procedure

Het is enkel bij een volledige stopzetting van de procedure dat de werkgever op X+35 hiertoe al de nodige stappen kon ondernemen.

Bij een gedeeltelijke stopzetting, moeten de formaliteiten pas vervuld worden op X+79 (nu de periode van 26 september tot 7 oktober 2020)… en u mag de kandidatenlijsten nog niet aanplakken !

Hierna vindt u een overzicht van de verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen:

Situatie binnen uw onderneming

Gevolgen en uit te voeren formaliteiten

Er werd voor geen enkele werknemerscategorie een kandidatenlijst ingediend (of alle kandidaten die oorspronkelijk werden voorgedragen hebben hun kandidatuur ingetrokken of alle kandidaturen werden door de rechtbank nietig verklaard)

 

Volledige stopzetting van de procedure :

- u moet geen sociale verkiezingen organiseren (geen stembureau samenstellen, geen oproepingen doen,…);

- u moet evenmin een comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en/of ondernemingsraad (OR) oprichten.

De werkgever moet een bericht aanplakken in de onderneming EN versturen naar de Directeur-generaal van de individuele arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

- via de post (bij voorkeur aangetekend);

- elektronisch door het bericht te uploaden via het tabblad 'Upload' van de webapplicatie van de FOD.

De representatieve organisaties van de werknemers of van de kaderleden moeten bij aangetekend schrijven een kopie ontvangen van het bericht. Dit gebeurt automatisch indien u de webtoepassing van de FOD gebruikt.

 

Een model van het document is ter beschikking op de site van de FOD.  

Timing: de beslissing om de procedure stop te zetten, wordt naargelang van het geval genomen:  

- ofwel op X+35 (tussen 17 en 30 maart 2020)[2] ;

- ofwel na het verstrijken van de termijn waarin vervanging van de kandidaten mogelijk is (X+76, tussen 23 september en 4 oktober 2020);

- ofwel op het tijdstip van kennisgeving van het vonnis dat de kandidaturen nietig verklaart. 

Geen enkele lijst voor één of meer werknemerscategorieën

en

Lijst voor de andere categorie(ën)

Gedeeltelijke stopzetting van de procedure (voor één of meer categorieën):

- u moet geen sociale verkiezingen organiseren voor de categorie zonder lijst;

- u moet verkiezingen organiseren voor de andere categorie(ën) met lijst;

- in principe moet u een CPBW en/of een OR oprichten (tenzij het totaal aantal verkozenen lager is dan 2[3]). 

Het stembureau dat wordt opgericht voor de werknemerscategorie met het grootste aantal kiezers stelt de stopzetting van de procedure vast in een proces-verbaal en vermeldt daarbij de redenen waarom er geen stemming werd gehouden.

Dit (origineel) PV wordt verstuurd naar de Directeur-generaal van de individuele arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:

- via de post (bij voorkeur aangetekend);

- elektronisch door het advies te uploaden via het tabblad 'Upload' van de webapplicatie van de FOD

Een model van het document is ter beschikking op de site van de FOD.

Timing : X+79 (dag vóór de verzending of overhandiging van de oproepingen tussen 26 september en 7 oktober 2020.

Opgelet! Dit PV moet bovendien worden aangeplakt op Y + 2 (tussen 18 november en 1 december 2020). De werkgever bewaart er een kopie van.

Eén enkele vakbondsorganisatie dient een lijst in en het aantal kandidaten is lager dan of gelijk aan het aantal toe te kennen gewone mandaten

en

Lijst voor de andere categorie(ën)

Gedeeltelijke stopzetting van de procedure (voor één of meer categorieën):

- u moet geen sociale verkiezingen organiseren; de kandidaten zijn immers van rechtswege verkozen in de volgorde waarop ze op de lijst worden voorgedragen;

- u moet verkiezingen organiseren voor de andere categorie(ën) met lijst;

- in principe moet u een CPBW en/of een OR oprichten (tenzij het totaal aantal verkozenen lager is dan 2). 

Zelfde formaliteiten (op X+79, tussen 26 september en 7 oktober 2020) als deze die zijn vermeld voor het eerste scenario van gedeeltelijke stopzegging, met als verschil dat:

- er toch een stembureau wordt opgericht voor de betrokken categorie(ën); dat stembureau stelt op X+79 het PV van gedeeltelijke stopzetting op;

- een ander model van PV dan het vorige wordt gebruikt (zie de site van de FOD);

- de namen van de van rechtswege verkozen kandidaten worden meegedeeld aan de FOD en aangeplakt (na de verkiezingen) om de stemming niet te beïnvloeden.

Eén enkele vakbondsorganisatie dient een lijst in en het aantal kandidaten is lager dan of gelijk aan het aantal toe te kennen gewone mandaten

en

geen kandidaten voor andere categorie(ën)

 

Gedeeltelijke stopzetting van de procedure (en geen sociale verkiezingen)

- u moet geen sociale verkiezingen organiseren; de kandidaten zijn immers van rechtswege verkozen in de volgorde waarop ze op de lijst worden voorgedragen;

- u moet uiteraard ook geen verkiezingen organiseren voor de andere categorie(ën) zonder lijst;

- in principe moet u een CPBW en/of een OR oprichten (tenzij het totaal aantal verkozenen lager is dan 2). 

Zelfde formaliteiten (op X+79, tussen 26 september en 7 oktober 2020) als deze die zijn vermeld voor het vorige scenario van gedeeltelijke stopzegging:

- er toch een stembureau wordt opgericht voor de betrokken categorie(ën); dat stembureau stelt op X+79 het PV van gedeeltelijke stopzetting op;

- een specifiek model van PV wordt gebruikt (zie de site van de FOD);

- de namen van de van rechtswege verkozen kandidaten worden meegedeeld aan de FOD en aangeplakt (na de verkiezingen) om de stemming niet te beïnvloeden.

In de andere gevallen moet u een stemming organiseren!

Opgelet ! Wanneer verschillende vakbondsorganisaties kandidaten voordragen, maar het aantal voorgedragen kandidaten lager is dan of gelijk is aan het aantal toe te wijzen mandaten, zal toch gestemd moeten worden. De kandidaten zijn dan immers niet van rechtswege verkozen. Via de stemming worden de mandaten aan de verschillende lijsten toegewezen.

In dat geval kan het gebeuren dat de vakbondsorganisaties overeenkomen dat aan alle voorgedragen kandidaten een mandaat wordt toegekend. Deze oplossing stelt u misschien vrij van het organiseren van een stemming, maar houdt ook een risico in : elke werknemer van uw onderneming zou de nietigverklaring van uw verkiezingsprocedure kunnen eisen. We raden u dan ook sterk af om deze werkwijze te volgen.

In alle andere gevallen zal ook een stemming moeten georganiseerd worden.

Bescherming van de kandidaten

Tenslotte willen we nog even in herinnering brengen dat zelfs de niet-verkozen kandidaten een ontslagbescherming genieten. U kan hierover meer informatie terugvinden in ons dossier "Beëindiging van de arbeidsovereenkomst / Bescherming van de werknemers tegen ontslag".

 


[1] De Nationale Arbeidsraad heeft inderdaad de periode van 16 tot 29 november 2020 voorgesteld voor de sociale verkiezingen van 2020. De andere data die in dit artikel vermeld worden werden vastgelegd in functie van dit voorstel, dat nog moet bevestigd worden door de regering.

[2] Naargelang van de datum die u hebt gekozen voor de sociale verkiezingen van 2016 (dag Y).

[3] In dat geval kan het overlegorgaan niet functioneren. Het bericht van stopzetting wordt ten laatste aangeplakt op X+40.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-04-2020