To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Coronavrijstelling - Koninklijk besluit maakt toepassing mogelijk

13/10/2020

In het kader van het coronavirus werd in juli 2020 een nieuwe gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingevoerd om de werkgelegenheid aan te zwengelen en meer werknemers weer aan het werk te zetten. Het enige nadeel was dat sommige regels tot voor kort onduidelijk waren, waardoor het moeilijk was om deze vrijstelling toe te passen. Een koninklijk besluit van 27 september 2020 brengt verheldering.

 

Wat heeft het nieuwe koninklijk besluit verduidelijkt?

 

Mogelijkheid om de vrijstelling te verrekenen met de bedrijfsvoorheffing van september

Het nieuwe koninklijk besluit voert voor de betrokken werkgevers de mogelijkheid in om de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te verrekenen met de bedrijfsvoorheffing die verschuldigd is voor de bezoldigingen die zijn betaald of toegekend:

  • in de maand september of oktober 2020 (als de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing onderworpen is aan een maandelijkse aangifteplicht);
  • of in het derde kwartaal van 2020 (als de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing onderworpen is aan een trimestriële aangifteplicht).

Zo kan de werkgever de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor de maanden juni, juli en augustus 2020 rechtstreeks compenseren met de bedrijfsvoorheffing die, naargelang van het geval, verschuldigd is voor de maanden september of oktober 2020, of voor het derde kwartaal 2020.

Opgelet: de keuze van de werkgever is definitief en onherroepelijk.

 

Overdracht van het saldo naar de volgende periodes

Door de vrijstelling van drie maanden aan te rekenen op één periode bestaat de kans dat het saldo van de bedrijfsvoorheffing die voor die periode verschuldigd is onvoldoende is om de volledige vrijstelling toe te passen.

Daarom bepaalt het koninklijk besluit dat u het gedeelte dat niet kon worden gecompenseerd achtereenvolgens kunt overdragen naar de bedrijfsvoorheffing die voor de volgende periodes verschuldigd is (na verrekening van alle andere vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing).

 

Wat is het principe van de vrijstelling?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen werkgevers die tijdens de periode van 12 maart tot en met 31 mei 2020 een beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid aanspraak maken op een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

Het principe van die tijdelijke vrijstelling is dat de werkgever een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing die hij heeft ingehouden op de lonen van juni, juli en augustus behoudt. Het bedrag dat hij niet hoeft door te storten, is gelijk aan 50% van het verschil tussen:

  • de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor elk van de betrokken maanden (juni, juli en augustus);
  • en de totale kost aan bedrijfsvoorheffing voor de maand mei 2020.

Hoewel deze vrijstelling rechtstreeks van toepassing was, bleek ze in de praktijk niet zo doeltreffend als gehoopt, want de werkgevers beschikten niet over alle elementen die nodig waren voor een correcte toepassing ervan.

Het koninklijk besluit van 27 september 2020 stelt de gegevens vast die de belastingplichtige moet aanleveren voor een correcte toepassing van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing.

 

Nog enkele onduidelijkheden

Momenteel zijn er nog enkele vragen over de toepassing van de vrijstelling onbeantwoord gebleven, ondanks het feit dat een eerste circulaire al een aantal antwoorden heeft gegeven.

We wachten dan ook nog op een tweede circulaire om de nog onduidelijke punten en begrippen te verduidelijken (zoals bijvoorbeeld ‘een ononderbroken periode van minstens dertig kalenderdagen’).

 

Wat doet Securex voor u?

Vanaf 15 oktober start Securex met de berekening van de vrijstelling voor klanten die ons lieten weten dat zij aan de voorwaarden voldoen:

  • U ontvangt een kredietnota met de vrijgestelde bedragen van doorstorting
  • Die vrijgestelde bedragen mag u in mindering brengen van de facturen bedrijfsvoorheffing

Is er te weinig bedrijfsvoorheffing beschikbaar in de maand september of in het derde kwartaal 2020? Dan zal het bedrag op de kredietnota van september beperkt worden tot de beschikbare bedrijfsvoorheffing. U ontvangt pas in de volgende maand(en) de kredietnota(‘s) voor het resterend gedeelte.

Heeft u nog verdere vragen over de vrijstelling, of de berekening hiervan? Contacteer dan zeker uw Client Advisor.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-10-2020