To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Met wie moet een studentenovereenkomst gesloten worden?

05/22/2017

We hebben reeds gedetailleerd de regels uiteengezet om van een verminderde (solidariteits-)bijdrage te kunnen genieten. Eén van de voorwaarden is dat er een geschreven studentenovereenkomst gesloten worden.

Opgelet, zelfs wanneer er geen rekening wordt gehouden met de regels voor een verminderde bijdrage, toch moet de werkgever met een student een studentenovereenkomst sluiten, wanneer hij aan een aantal voorwaarden voldoet. De vraag die een werkgever zich dus in de eerste plaats moet stellen, is: wie wordt als student beschouwd?

Aangezien er geen wettelijke definitie bestaat, is het antwoord op deze vraag niet altijd zo eenvoudig te geven.

Eerste voorwaarde: student zijn

De wet geeft geen enkele definitie van het begrip student. Dit begrip kan evenwel erg ruim geïnterpreteerd worden.  Het beoogt zowel iemand die hogere of universitaire studies volgt als iemand die hoger algemeen, technisch, kunst- of beroepssecundair onderwijs volgt. Het omvat ook degenen die de examens voor de middenjury voorbereiden.

Er is ook geen maximumleeftijd voorzien[1]. Er moet evenwel rekening gehouden worden met het feit dat de student geen ander statuut dan dat van student mag hebben.  Wanneer men het studentenstatuut combineert met een ander statuut, zal het andere statuut primeren. Zo zal een gepensioneerde die een universitaire opleiding volgt, niet als student beschouwd kunnen worden.  Evenmin zal een jongere die zich inschrijft als werkzoekende, nog als student beschouwd kunnen worden.

Kunnen daarentegen niet als student beschouwd worden:

  • de studenten die sedert ten minste 12 maanden ononderbroken[2] bij een zelfde werkgever werken en daardoor gewone werknemers geworden zijn[3];
  • de studenten die ingeschreven zijn in een avondschool of onderwijs met een beperkt leerplan volgen;
  • de studenten die een niet-bezoldigde stage verrichten die deel van hun studieprogramma uitmaakt[4].

Met deze studenten moet u dus een gewone arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst sluiten, en geen studentenovereenkomst.

Tweede voorwaarde: de leerplicht

De jongere moet ook de voorwaarde van de leerplicht vervullen.

De leerplicht loopt tijdens een periode van 12 jaar die aanvangt met het schooljaar waarin de jongere de leeftijd van 6 jaar bereikt en eindigt met het schooljaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt.  Hierbij kan men het volgende onderscheid maken:

  • de voltijdse leerplicht tot de leeftijd van 16 jaar of 15 jaar indien hij de eerste twee studiejaren van het middelbaar onderwijs gevolgd heeft (maar niet noodzakelijk geslaagd is);
  • de deeltijdse leerplicht vanaf 16 jaar of vanaf 15 jaar indien de jongere de eerste twee jaren van het middelbaar onderwijs gevolgd heeft, dit tot 30 juni van het kalenderjaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt. Tijdens de periode van deeltijdse leerplicht kan de jongere kiezen om onderwijs met een verkort leerplan of een opleiding die aan de vereisten van de leerplicht voldoet, te volgen.
Groen licht voor…

Mogen dus een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten sluiten:

  • jongeren van 15 jaar of meer die onderwijs met een volledig leerplan volgen en aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben;
  • studenten die niet meer aan de leerplicht onderworpen zijn;
  • enkel tijdens de schoolvakanties: jongeren van 15 jaar en meer die deeltijds onderwijs volgen en geen overbruggingsuitkeringen ontvangen[5].
Rood licht voor…

Een studentenovereenkomst kan daarentegen niet gesloten worden met:

  • jongeren die niet aan de voltijdse leerplicht voldaan hebben;
  • jongeren die na hun voltijdse leerplicht beëindigd te hebben nog deeltijds onderwijs volgen en hetzij verbonden zijn door een deeltijdse arbeids- of stageovereenkomst, hetzij verbonden zijn door een industriële leerovereenkomst of een leerovereenkomst met het oog op een middenstandsopleiding, hetzij overbruggingsuitkeringen ontvangen[6].

Wilt u er meer over weten?

Om meer te weten over de studentenarbeid kan u terecht in onze informatiefiches over de studenten in ons dossier Contracten en Clausules (rubriek Sociaal/Dossiers).

 


[1] Er is evenmin een minimumleeftijd voorzien, maar er moet wel rekening gehouden worden met de regels inzake de leerplicht (zie verder).

[2] Bij gebrek aan een precisering in de wettekst moet de ononderbroken periode van 12 maanden, volgens de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg, niet bekeken worden binnen een begrensde periode van bijvoorbeeld een kalenderjaar of schooljaar. Er wordt trouwens evenmin een onderscheid gemaakt tussen een voltijdse en een deeltijdse tewerkstelling.

[3] Opgelet, de werkgever die een overeenkomst van meer dan 12 maanden met een student wenst te sluiten, moet eveneens een studentenovereenkomst sluiten.

[4] Deze studenten kunnen echter bij dezelfde werkgever een studentenovereenkomst sluiten indien de prestaties die in het kader van deze overeenkomst geleverd worden niet overeenstemmen met opdrachten die in het kader van hun studieprogramma voorzien worden.

[5] Overbruggingsuitkeringen zijn uitkeringen die onder voorwaarden worden toegekend aan een tijdelijk werkloze jonge werknemer die deeltijds werkt in het kader van de deeltijdse leerplicht.

[6] Ongeacht of dit tijdens het schooljaar of tijdens de vakanties is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/22/2017