To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Soepeler opnemen van thematische verloven wordt mogelijk

10/02/2018

De verminderingen van de arbeidsprestaties in het kader van een thematisch verlof (verlof voor palliatieve verzorging, ouderschapsverlof, verlof bij ernstige ziekte van een gezins- of familielid) zullen binnenkort soepeler opgenomen kunnen worden[1].

Zo kan de werknemer tot een betere balans tussen privé- en beroepsleven komen. Ook voor de werkgever zou het nieuwe systeem voordelig zijn: hij kan afspraken maken met zijn werknemer zodat hij werkt op de tijdstippen die hem het meest aangewezen lijken.

Principe

De werknemers zullen de vermindering van hun arbeidsprestaties tot een halftijdse arbeidsregeling of met 1/5 (en in de toekomst met 1/10[2]) vrijer kunnen plannen[3] voor zover de vermindering van de arbeidsprestaties over een periode van een of meerdere maanden gemiddeld overeenstemt met een halftijdse arbeidsregeling of een vermindering met 1/5 (of in de toekomst met 1/10) - hierna vindt u een voorbeeld.

Ouderschapsverlof en bijstand of zorgen aan een zwaar ziek gezins- of familielid

De werknemer kan ervoor kiezen om, in overleg met zijn werkgever, de vermindering van zijn arbeidsduur over de overeengekomen periode te spreiden.

Concreet zal een opsplitsing mogelijk zijn (mits het akkoord van de werkgever):

  • opsplitsing van het voltijds ouderschapsverlof van het voltijds verlof voor medische bijstand in weken;
  • opsplitsing van het halftijds ouderschapsverlof in maanden

Voorbeeld: werkgever en werknemer kunnen overeenkomen om de vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse arbeidsregeling gedurende 8 maanden (ouderschapsverlof) vrij op te splitsen. De werknemer werkt niet elke maand halftijds maar kan bijvoorbeeld een maand voltijds werken en de volgende maand niet werken.

De RVA verduidelijkt dat om de werknemers toe te laten gebruik kunnen maken van die kortere periodes, de koninklijke besluiten die het recht regelen op ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand eerst moeten worden aangepast. Wij weten nog niet wanneer deze aanpassingen zullen plaatsvinden. Deze nieuwe vorm van organisatie is dus nog niet van toepassing.

Palliatieve zorgen

Verlof voor palliatieve zorgen kan in 3 verschillende vormen worden opgenomen:

  • volledige schorsing;
  • vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse arbeidsregeling;
  • vermindering van de arbeidsprestaties met 1/5. 

In het kader van een vermindering van de arbeidsprestaties om palliatieve zorg te verlenen, zal de werknemer er in overleg met zijn werkgever voor kunnen kiezen om de vermindering van zijn arbeidsprestaties over een periode van een maand te spreiden. Deze wijziging zal op 6 oktober 2018 in werking treden[4].

Ook hier zal deze verdeling mogelijk zijn op voorwaarde dat het gemiddelde van de verminderde arbeidsprestaties overeenstemt met de toegestane vermindering van de arbeidsprestaties (vermindering tot een halftijdse arbeidsregeling of met 1/5).

Akkoord van de werkgever en naleving van de regels rond deeltijdse arbeid

Opgelet: het akkoord van de werkgever is noodzakelijk, niet enkel over het principe van de verdeling, maar ook over de manier waarop de dagen zullen worden verdeeld. De werknemers kunnen tijdens de onderhandelingen op elk moment de huidige rechten genieten, ook al wordt geen akkoord gesloten.

Bovendien moeten de regels over deeltijdse arbeid worden nageleefd[5].

 


[1] Wet van 2 september 2018, Belgisch Staatsblad van 26 september 2018. Deze wet wijzigt de herstelwet van 22 januari 1985. Wij wachten nog op wijzigingen per koninklijk besluit opdat deze nieuwigheid toegepast zou kunnen worden.

[2] Zie onze actua van 1 oktober 2018 over het ouderschapsverlof met 1/10.

[3] En afwijken van een altijd identieke werkweek.

[4] De nieuwe wet treedt inderdaad op deze datum in werking, en er dient geen koninklijk besluit aangepast te worden voor het palliatief verlof.

[5] Artikel 11bis van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/02/2018