To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Met de fiets naar het werk: 3 voordelige formules voor werkgevers

09/16/2020

Het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer blijft groeien. Niet zonder reden, fietsgebruik wordt immers aangemoedigd door verschillende (para)fiscale maatregelen. Er zijn drie voordelige formules voor u beschikbaar.

 

3 formules: welke kiest u?

Het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer wordt gestimuleerd door een aantal (para)fiscale maatregelen:

  • Wanneer uw werknemer de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer: vrijstelling van de fietsvergoeding;
  • Wanneer u een bedrijfsfiets ter beschikking stelt van uw werknemers: de fiscale en sociale gunstregeling voor bedrijfsfietsen;
  • Wanneer u een mobiliteitsbudget invoert: de fiscale en sociale gunstregeling voor alternatieve en duurzame vervoerswijzen, waartoe de fiets uiteraard behoort.

 

Fietsvergoeding voor woon-werkverkeer

De kilometervergoeding voor woon-werkverkeer met de fiets is tot een bedrag van € 0,24 per km vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen. Dit forfait per kilometer wordt alleen toegekend voor verplaatsingen die daadwerkelijk met de fiets worden afgelegd.

Dit betekent concreet dat de werkgever noch bedrijfsvoorheffing, noch RSZ-bijdragen moet inhouden voor zover de kilometervergoeding niet hoger is dan het geïndexeerde bedrag[1].

Opgelet: in bepaalde sectoren is het verplicht om een fietsvergoeding toe te kennen. Neem een kijkje in onze rubriek ‘Sectoraal’ om er meer over te weten.

 

Bedrijfsfiets

 

Woon-werkverkeer

De terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets (met inbegrip van de accessoires en de onderhouds- en stallingskosten) aan een werknemer die de fiets gebruikt voor zijn woon-werkverkeer is vrijgesteld van belastingen en van sociale bijdragen.

 

Privégebruik

Het eigenlijke privégebruik van die fiets leidt niet tot een belastbaar voordeel van alle aard voor zover de bedrijfsfiets werkelijk wordt gebruikt in het kader van het woon-werkverkeer.

Er zijn bijgevolg geen bedrijfsvoorheffing en sociale bijdragen verschuldigd voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets die ook wordt gebruik voor woon-werkverkeer (en zelfs voor privégebruik)[2].

Wilt u een bedrijfsfiets ter beschikking stellen van uw werknemers? Securex stelt een bike policy ter beschikking. U kunt ze bestellen in onze e-Shop.

Wilt u een 'Cash4bike'-systeem opzetten, waarbij uw werknemers een deel van hun brutoloon afstaan in ruil voor een bedrijfsfiets? Securex stelt een Cash4bike policy ter beschikking. Contacteer uw Legal advisor indien u hierover meer informatie wenst.

 

Mobiliteitsbudget 

Met het systeem van het mobiliteitsbudget kunnen werknemers die beschikken over een bedrijfswagen of aanspraak kunnen maken op een bedrijfswagen opteren voor een mobiliteitsbudget dat op 3 pijlers steunt. Pijler 2 bestaat uit een verzameling van alternatieve en duurzame vervoerswijzen.

Onder deze vervoersmiddelen nemen twee 'fiets'-formules een vooraanstaande plaats in:

  • zachte mobiliteit[3], en meer in het bijzonder fietsen van alle types - gewone, plooibare, racefietsen, elektrische fietsen, ... Zowel aankoop, huur, leasing, onderhoud als verplichte uitrusting vallen hieronder;
  • terbeschikkingstelling van een fiets door de werkgever.

Als de werknemer (een deel van) zijn mobiliteitsbudget besteedt aan een 'fiets'-formule, is dit voordeel zowel sociaal als fiscaal vrijgesteld.

Op sociaal vlak is dit voordeel uitgesloten van het loonbegrip dat als basis dient voor de berekening van de gewone socialezekerheidsbijdragen en is geen bijzondere socialezekerheidsbijdrage verschuldigd. Op fiscaal vlak is het bedrag volledig vrijgesteld voor de werknemer en ook volledig aftrekbaar door de werkgever.

Met het mobiliteitsbudget kunt u uw medewerkers een alternatief bieden voor de bedrijfswagen, met focus op een groenere mobiliteit. Spreekt deze formule u aan en is uw personeel bereid ervoor te gaan? Uw Legal advisor kan u meer informatie geven en u helpen bij het opzetten van het systeem.

Bronnen

 


[1] Het deel dat het vrijgestelde bedrag overschrijdt wordt bij het maandloon geteld om de in te houden bedrijfsvoorheffing en RSZ-bijdragen te berekenen.

[2] Als de bedrijfsfiets uitsluitend wordt toegekend voor privéverplaatsingen (en bijgevolg niet wordt gebruikt voor woon-werkverkeer) vormt de terbeschikkingstelling van de fiets een belastbaar voordeel van alle aard waarop bedrijfsvoorheffing moet worden ingehouden en socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald.

[3] Fietsen, voortbewegingstoestellen, gemotoriseerde fietsen en bromfietsen met een snelheid van niet meer dan 45 km/uur.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/16/2020