To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe opzegtermijnen tijdens de eerste 6 maanden vanaf 1 mei!

04/16/2018

De nieuwe wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie past de duur van de opzegtermijnen aan die de werkgever tijdens de eerste 6 maanden na de indiensttreding moet naleven. Deze maatregel beoogt het wegvallen van het proefbeding te compenseren[1].

Deze nieuwe opzegtermijnen zijn enkel van toepassing op de ontslagen die vanaf 1 mei 2018 worden betekend.

Nieuwe opzegtermijnen

De nieuwe opzegtermijnen voor de eerste 6 maanden die volgen op de indienstneming van een werknemer zien er, in vergelijking met de huidige regels, als volgt uit:

Anciënniteit in de onderneming

Minder dan 1 maand

Minder dan 2 maanden

Minder dan 3 maanden

Minder dan 4 maanden

Minder dan 5 maanden

Minder dan 6 maanden

Ontslag betekend voor 1 mei 2018

2 weken

2 weken

2 weken

4 weken

4 weken

4 weken

Ontslag betekend vanaf 1 mei 2018

1 week

1 week

1 week

3 weken

4 weken

5 weken

Zoals u kan zien in de tabel, wordt de opzegtermijn tijdens de eerste 3 maanden van de tewerkstelling tot 1 week teruggebracht. Ook tijdens de 4de maand zal de opzegtermijn 1 week korter zijn dan nu het geval is. Voor de 6de maand van tewerkstelling is het evenwel opletten geblazen, want dan wordt de opzegtermijn 1 week langer dan vandaag.

Toepassingsgebied

Deze wijziging geldt zowel voor overeenkomsten voor bepaalde tijd[2] als voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd.

Ze is echter niet van toepassing op de opzegtermijnen die betekend zijn voor 1 mei 2018. Er verandert bovendien niets aan de termijnen bij het ontslag door de werknemer of in geval van tegenopzeg.

Wanneer wordt het ontslag geacht betekend te zijn?

Opdat u de juiste opzegtermijnen zou toepassen, moet u rekening houden met het ogenblik van de betekening of de kennisgeving van het ontslag. Opgelet evenwel, de kennisgeving is immers niet het ogenblik waarop de opzegtermijn begint te lopen.

Bij het versturen van een aangetekende brief wordt de kennisgeving van het ontslag geacht plaats te hebben op de derde werkdag na de datum van de verzending van de brief. De nieuwe opzegtermijnen zijn dan ook van toepassing op alle ontslagen met prestatie van een opzegtermijn die vanaf 27 april 2018 aangetekend verstuurd worden (kennisgeving heeft uitwerking op 2 mei 2018, aangezien 1 mei een feestdag is).

Bij betekening van ontslag bij deurwaardersexploot, vindt de kennisgeving van het ontslag plaats op de dag zelf. Voor de betekeningen bij deurwaardersexploot vanaf 1 mei 2018 gelden dan ook de nieuwe opzegtermijnen. Hetzelfde geldt bij een ontslag met betaling van een verbrekingsvergoeding vanaf dezelfde datum. In dat geval gaat de verbreking van de arbeidsovereenkomst immers onmiddellijk in.

Onze raad: indien u gebruik wenst te maken van de kortere opzegtermijnen, dan wacht u best nog enkele dagen alvorens het ontslag te betekenen (aangetekende brief vanaf 27 april 2018).

Opgelet echter, heeft uw werknemer een anciënniteit van meer dan 5 maanden, maar minder dan 6 maanden, zorg dan dat u het ontslag nog vóór 1 mei betekent (aangetekende brief uiterlijk op 26 april 2018), zodat u uw werknemer kan ontslaan met een opzegtermijn van 4 in plaats van 5 weken.

Vergeet niet om uw arbeidsreglement aan te passen!

De toepasselijke opzegtermijnen moeten verplicht in het arbeidsreglement opgenomen zijn. Securex stelt op de e-shop een nieuwe bijlage met betrekking tot de opzegtermijnen ter beschikking om aan het arbeidsreglement toe te voegen. Contacteer uw Legal advisor bij vragen.

Goed nieuws: u hoeft zich geen zorgen te maken over de administratieve last die de procedure tot wijziging van het arbeidsreglement met zich meebrengt, aangezien deze in dit geval niet gevolgd moet worden. Vergeet evenwel niet om elke werknemer een kopie van de nieuwe versie van het arbeidsreglement te bezorgen en de laatste versie van uw arbeidsreglement door te sturen naar de bevoegde dienst Toezicht op de sociale wetten.

 


[1] Deze is niet opnieuw ingevoerd, maar de opzegtermijnen zijn verkort tot de vierde maand die op de indiensttreding volgt.

[2] Verlies niet de specifieke regels uit het oog die van toepassing zijn bij de verbreking van de overeenkomsten van bepaalde duur.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/16/2018