To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Kandidaten voor de sociale verkiezingen - De spanning is voorbij!

09/23/2019

De periode waarin de volgende deadline voor de verkiezingen valt (dag X+35), loopt van dinsdag 17 maart tot maandag 30 maart 2020. Het gaat om de neerlegging van de kandidatenlijsten. Hierdoor worden de kandidaturen bekendgemaakt en verliezen de kandidaten hun anonimiteit.

Voor deze stap in de procedure zijn het de nationale vakbondsorganisaties die de tijd in het oog moeten houden en de kandidatenlijsten uiterlijk op dag X+35 indienen. Het is ook mogelijk om de lijsten te uploaden in de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Dag X+35

Kalender

X+35 valt 55 dagen vóór de verkiezingsdag (dag Y). Wanneer deze dag valt hangt af van de gekozen datum voor de sociale verkiezingen. (tussen 11 en 24 mei 2020):

Y
(05/2020)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X+35
(03/2020)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

Opgelet! Het gaat hier om vervaldata: als de kandidatenlijsten worden ingediend na dag X+35, kunnen ze niet in aanmerking worden genomen. Daarentegen kunnen de kandidatenlijsten ingediend door de organisaties gewijzigd worden tot het verstrijken van de termijn van X+35. De werkgever moet de laatste kandidatenlijst met voorgedragen kandidaten aanplakken.

Wie kan een lijst indienen?

Het zijn de representatieve werknemersorganisaties of hun mandatarissen of de organisaties van de kaderleden[1] die de lijsten neerleggen.

Hoe moeten de lijsten ingediend worden?

De indiening van de kandidatenlijsten kan gebeuren:

  • door verzending of overhandiging van papieren lijsten;
  • of door het opladen van de lijst op de webapplicatie van de FOD Werkgelegenheid.

Opgelet! Eenmaal de werknemersorganisatie of de organisatie van kaderleden een bepaalde wijze van neerlegging heeft gekozen, moet ze zich hieraan houden gedurende de hele verkiezingsprocedure[2] [3].

Voor het opstellen van de lijst moet een verplicht modeldocument gebruikt worden. Dit is beschikbaar op de website van de FOD Werkgelegenheid. Een gouden raad: zorg ervoor dat dit model correct gebruikt wordt.

Hoe kan u weten of een lijst (op tijd) ingediend werd?

Om na te gaan of een lijst uiterlijk op X + 35 werd ingediend, moet rekening gehouden worden met:

  • bij papieren lijsten: de datum waarop de kandidatenlijst aan de onderneming werd verzonden, de datum van afgifte van de aangetekende brief bij de post (en niet met de datum waarop de lijst bij u is aangekomen) of de datum van rechtstreekse overhandiging van de lijst;
  • bij elektronische lijsten (opgeladen in de webapplicatie): de datum en het uur die in de webapplicatie naast de opgeladen kandidatenlijst wordt weergegeven[4].

De werkgever wordt via zijn e-box op de hoogte gebracht van het opladen van een lijst. Na deze verwittiging kan hij de lijst(en) gaan raadplegen in de webapplicatie.

Welke inhoudelijke voorwaarden moeten worden nageleefd?

Er moeten een aantal inhoudelijke voorwaarden in acht worden genomen:

  • het aantal kandidaten op de lijst mag niet groter zijn dan het te verdelen aantal effectieve en plaatsvervangende mandaten;
  • de kandidatenlijsten moeten per orgaan (comité voor bescherming en preventie op het werk, ondernemingsraad) opgesteld worden en per categorie van werknemers (arbeiders, bedienden, jonge werknemers, kaderleden);
  • een kandidaat mag maar op een enkele kieslijst voorkomen; hij kan echter wel opkomen voor de verkiezing van het comité en van de ondernemingsraad;
  • de kandidaten moeten tot de technische bedrijfseenheid behoren waar de verkiezingen gehouden worden en tot de categorie van werknemers waarvoor ze opkomen;
  • de kandidaten moeten met hun meisjesnaam op de lijst vermeld staan, eventueel voorafgegaan door de naam van hun echtgenoot;
  • in de mate van het mogelijke moeten de organisaties erover waken dat de werknemers uit de verschillende sectoren van de onderneming vertegenwoordigd zijn. Er moet ook over gewaakt worden dat de werknemers en werkneemsters evenals de Belgische en buitenlandse werknemers op de lijsten vertegenwoordigd worden in verhouding met hun respectievelijke belang in elke categorie van werknemers waarvoor de lijsten neergelegd zijn.

Onze raad: neem de tijd om de geldigheid van de kandidaatstellingen te controleren!

In een eerder artikel namen we de verkiesbaarheidsvoorwaarden onder de loep. Neem de tijd om na te gaan of de kandidaten die worden voorgedragen aan de vereiste voorwaarden voldoen. U kan immers beroep instellen wanneer de wettelijke bepalingen niet zijn nageleefd.

En daarna?

U moet de lijsten aanplakken op dag X+40. In het artikel ‘Dag X+40 - Aanplakking van de kandidatenlijsten’, belichten we deze stap in detail, en ook de andere stappen die voorafgaan aan de definitieve afsluiting van de lijsten. Daarnaast bespreken we in het artikel ‘Voor sommige eindigt de procedure van de sociale verkiezingen nu…’, de situaties waarin de verkiezingsprocedure wordt stopgezet.

 


[1] Momenteel de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK). Groepen van kaderleden kunnen ook een lijst neerleggen. Voor meer informatie hieromtrent kan u uw Legal advisor raadplegen.

[2] De FOD Werkgelegenheid heeft in haar informatiebrochure gepreciseerd dat de huislijsten van kaderleden voor de verkiezing van de leden van de ondernemingsraad sowieso op papier moeten worden ingediend; ze kunnen niet in de webapplicatie opgeladen worden.

[3] De wijziging van een lijst of de vervanging van een kandidaat door de werknemersorganisatie moet via dezelfde weg gebeuren als de oorspronkelijke indiening van de lijst.

[4] Indien wegens technische redenen de webapplicatie niet toelaat om kandidatenlijsten of aanpassingen eraan of vervangingen op te laden binnen de bepaalde termijn, zal een bijkomende termijn ten belope van de duurtijd van de niet-toegankelijkheid van de webapplicatie worden toegekend teneinde de upload mogelijk te maken. In een dergelijk geval zullen de verlengingstermijn en de toepassingsmodaliteiten worden bekendgemaakt door middel van een bericht op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/23/2019