To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen - Wie doet wat op dag Y?

26/10/2020

Hier vindt u een checklist waarmee u en de leden van het/de stembureau(s) die binnen uw onderneming werden opgericht ervoor kunnen zorgen dat de stemverrichtingen op dag Y vlot (en zonder stress!) verlopen.  Verlies ook niet uit het oog dat er na de verkiezingen ook nog enkele zaken moeten gebeuren.

 

Waar moet u aan denken?

U hebt de oproepingen voor de verkiezingen overhandigd aan uw werknemers… Nu is het de beurt aan het stembureau om aan de slag te gaan op dag Y. Dat betekent echter niet dat u niets meer om handen hebt:

 • denk eraan om de leden van het/de stembureau(s) (met inbegrip van de plaatsvervangers) en de getuigen ten minste 1 uur vóór de opening van het/de bureau(s) op te roepen; zorg ervoor dat ze weten wat hen op dag Y te doen staat (in het bijzonder de voorzitter van het bureau);
 • zorg voor het nodige materiaal, onder meer de stemhokjes en de stembussen (u vindt de gedetailleerde lijst hiervan in ons artikel van 12 oktober 2020);
 • verlies de verrichtingen die na de verkiezingen moeten plaatsvinden niet uit het oog.

 

Wat moeten de leden van het stembureau doen?

Vóór de opening van het stembureau

De leden van het bureau moeten bepaalde taken uitvoeren voordat het bureau opent (daarom is het niet te overbodig om ze een uur vóór het begin van de stemverrichtingen op te roepen):

 • ze kunnen de stembiljetten vouwen, ze afstempelen met een stempel met de verkiezingsdatum en ze tellen;
 • ze kunnen ze vervolgens ordenen in pakjes van 10 biljetten;
 • de voorzitter kan in het PV (werkdocument en niet de definitieve versie) al het aantal ontvangen biljetten invullen;
 • de voorzitter moet aan de andere leden van het bureau uitleggen wat een geldige stem is verduidelijken dat de kiezer moet stemmen door het bolletje rood te kleuren met het potlood dat zich in het stemhokje bevindt;
 • de leden van het bureau kunnen eventueel al afspreken welke biljetten als nietig worden beschouwd;
 • het polshorloge van de voorzitter kan als referentie dienen voor de tijd;
 • ten slotte kunnen de stembussen worden verzegeld met behulp van dikke kleefband.

 

Tijdens het stemmen

Het bureau is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris en vier bijzitters. Opgelet! De getuigen maken geen deel uit van het bureau en ze mogen niet deelnemen aan de kiesverrichtingen.

Bijzitter 1 (staat meestal rechtop) laat de kiezers binnen (nooit meer dan er stemhokjes zijn), neemt de oproepingen in ontvangst en zegt telkens de naam van de kiezer.

Bijzitter 2 (zit aan een tafel) ontvangt de oproeping van bijzitter 1 en vinkt de naam van de kiezer aan op de kiezerslijst. De secretaris (zit eveneens aan tafel, naast bijzitter 2) vinkt ook de naam van de kiezer aan op de lijst (wetende dat bijzitter 2 en de secretaris allebei beschikken over een kopie van de kiezerslijst).

De voorzitter overhandigt het stembiljet aan de kiezer, verduidelijkt dat hij een rood bolletje moet kleuren en eventueel hoe hij geldig kan stemmen. Wanneer de kiezer uit het stemhokje komt, controleert hij of hij zijn biljet in de juiste stembus stopt (zodat de biljetten voor de verkiezing van de personeelsvertegenwoordigers in het CPBW zich bijvoorbeeld niet in de stembus voor de OR bevinden - deze biljetten worden over het algemeen als nietig beschouwd omdat ze identificeerbaar zijn).

Bijzitter 3 (zittend) overhandigt de kiezer zijn afgestempelde oproepingsbrief en controleert samen met de voorzitter dat de kiezers hun biljet in de juiste stembus stoppen.

Bijzitter 4 (rechtop) staat dicht bij de stemhokjes en controleert ze regelmatig.

 

Na de stemming: telling en resultaat

 

Eerste stap - Tellen van de biljetten en eerste ordening

Voordat de stembus wordt geopend, moeten de leden van het bureau:

 • het aantal kiezers op de lijsten die hebben gestemd tellen (dat aantal moet uiteraard overeenstemmen met het aantal biljetten in de stembus);
 • het aantal ongebruikte biljetten tellen;
 • het aantal teruggenomen biljetten tellen, indien er zijn (het gaat om biljetten die teruggegeven worden aan de voorzitter door een kiezer die bijvoorbeeld verklaart dat hij zich heeft vergist en een nieuw biljet vraagt, uiteraard voordat hij het eerste biljet in de stembus heeft gestopt).

Het bureau kan dan de stembus leegmaken nadat deze werd geschud. Er moet worden gestart met het tellen van het aantal biljetten in de stembus. De voorzitter zorgt ervoor dat er bij elke telling van biljetten telkens een dubbele controle gebeurt. Het totaal van de biljetten in de stembus, van de ongebruikte en de teruggenomen biljetten moet gelijk zijn aan het aantal biljetten dat werd ontvangen vóór de stemming. De voorzitter kan dat punt van het PV (werkdocument) invullen.

De leden van het bureau ordenen de biljetten vervolgens in 3 stapeltjes:

 • geldige biljetten;
 • ongeldige of nietige biljetten;
 • blanco biljetten.

Tweede stap - Ordening per lijst en telling van de naamstemmen

Na die eerste ordening kunnen de ongeldige biljetten en de blanco biljetten (als er zijn) in een grote envelop worden gestopt die na de telling zal worden verzegeld. De geldige biljetten moeten als volgt worden geordend per lijst: voor elke lijst maakt het bureau 2 stapeltjes: een stapeltje met volledige stembiljetten en een stapeltje met onvolledige stembiljetten. 

Vervolgens telt het bureau de naamstemmen voor de onvolledige biljetten van elke lijst.

Naargelang deze verrichtingen vorderen, kunnen de biljetten worden gerangschikt in de grote enveloppen waarvan hieronder sprake is. Het PV (werkdocument) wordt geleidelijk aan ingevuld door de voorzitter.

Derde stap - Berekening van het resultaat en opstelling van het definitieve PV

Na de telling kunnen de verkregen resultaten worden ingevoerd in ons berekeningsprogramma. Zo kunnen de leden van het bureau vlot vaststellen aan welke kandidaat de mandaten werden toegekend. Er kan een definitief PV worden gegenereerd. De enveloppen met de geordende stembiljetten kunnen worden verzegeld.

Dit PV moet worden ondertekend door alle leden van het stembureau. De noodzakelijke kopieën moeten worden gemaakt. De getuigen vragen meestal om een kopie te ontvangen… Opgelet, dit betekent niet dat de voorzitter geen kopie meer moet bezorgen aan de betrokken vakbondsorganisaties.

 

Verzending van het/de PV(’s) door de voorzitter op dezelfde dag

Op dag Y moet het originele proces-verbaal van het stembureau naar de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verstuurd worden (of opgeladen worden via de webtoepassing van de sociale verkiezingen).  De werkgever moet er een kopie van bewaren gedurende de hele legislatuur.  De representatieve werknemersorganisaties ontvangen eveneens een kopie, per post of via de webtoepassing.

Meestal vragen de getuigen ook een kopie.  Dat u hen een kopie geeft, stelt u echter niet vrij van de verplichting om ook een kopie aan de representatieve werknemersorganisaties te bezorgen.

 

Stap Y+2

Uiterlijk op Y+2 moet het formulier met het resultaat van de verkiezingen worden aangeplakt. We hebben deze stap uitvoerig toegelicht in ons vorig artikel over de sociale verkiezingen (u vindt dit terug in de rubriek sociaal/sociale verkiezingen). We komen binnenkort terug op de verplichte aanplakkingen… Haal ze vooral niet weg op dag Y!

 

Te verzegelen en te bewaren enveloppen

Het is nuttig om vóór de stemverrichtingen grote enveloppen klaar te leggen voor het bewaren van de documenten die gebruikt werden voor de stemming (meer bepaald de stembiljetten).

Op elk van die enveloppen moet het orgaan en de betreffende categorie worden vermeld, alsook het bureau (als er meer dan één is). Er zijn enveloppen nodig voor het bewaren van:

 • De lijst van de kiezers (ondertekend door de bijzitter en de secretaris die de kiezers hebben aangevinkt)
 • Het proces-verbaal - werkdocument
 • De ongebruikte biljetten
 • Indien nodig: de blanco, teruggenomen, ongeldige biljetten…
 • Voor lijst 1, de volledige biljetten
 • Voor lijst 1, de onvolledige biljetten
 • (naargelang van de lijsten waarop kandidaten werden voorgedragen)

Deze enveloppen zullen u na afloop van de stemming worden overhandigd. Bewaar ze zorgvuldig. Ze kunnen nuttig zijn bij betwisting.

 

Statistische fiche

De resultaten van de stemming moet aan de FOD WASO meegedeeld worden zodat er statistieken opgemaakt kunnen worden.  Deze mededeling gebeurt via de webtoepassing van de sociale verkiezingen.  Indien u geen gebruik maakt van de webtoepassing, moet u deze gegevens overmaken via een statistische fiche, die u door de FOD bezorgd wordt.

Binnenkort wijden we nog een apart artikel aan deze statistische fiche.

 

De sociale verkiezingen en daarna?

Wat moet er gebeuren na de dag van de sociale verkiezingen? Een ondernemingsraad (OR) en/of een comité voor preventie en bescherming op het werk moeten opgericht worden. Securex toont u de weg dankzij onze Starter-kit «sociale verkiezingen»: uitnodiging eerste vergadering van de 2 organen, huishoudelijk reglement, modellen van oproeping, modellen van notulen… Dit pakket van documenten is op onze e-Shop te koop. Een handig hulpmiddel om u onmiddellijk te helpen uw overlegorganen op te richten.

Wil u alles weten over de bevoegdheden van de CPBW en de ondernemingsraad? Ontdek al hun geheimen tijdens een opleiding gewijd aan deze twee organen. Hou nu al de volgende datum vrij in uw agenda:

 

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 26-10-2020