To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Premies om alternerende opleidingen te stimuleren in Brussel

07/04/2018

Actiris kent sinds 1 juli 2018 een ‘jongerenpremie’ en een ‘mentorpremie’ toe. De Brusselse regering wil immers ondernemingen die stagiairs opnemen een duwtje in de rug geven[1] [2].

Premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen

Een ‘jongerenpremie’ wordt toegekend aan jongeren van minder dan 25 jaar die in het Brussels Gewest zijn gedomicilieerd voor elke alternerende opleiding van minstens 4 maanden bij dezelfde werkgever[3] in uitvoering van een of meer opleidingsovereenkomsten bij een erkende opleidingsoperator.

De jongere kan maximaal 3 keer recht hebben op de jongerenpremie gedurende dezelfde opleidingscyclus en voor zover hij opleidingsjaar met succes heeft beëindigd (hij moet dus geslaagd zijn).

Bedrag

De jongerenpremie bedraagt:

 • 500 euro bij de eerste en tweede aanvraag;
 • 750 euro bij de derde aanvraag.
Formaliteiten

De jongere dient de premieaanvraag in bij Actiris binnen de 3 maanden na het einde van het opleidingsjaar[4] door middel van het formulier opgesteld door Actiris[5] dat ten minste de volgende informatie en stukken bevat:

 • de identiteit of benaming van de werkgever, het adres van de maatschappelijke zetel, het ondernemingsnummer en de identiteit van de vertegenwoordiger van de werkgever indien die een rechtspersoon is;
 • de identiteit van de jongere, zijn woonplaats, zijn identificatienummer van de sociale zekerheid en zijn handtekening, alsook het rekeningnummer waarop de jongerenpremie moet worden uitbetaald, en de identiteit en woonplaats van de wettelijke vertegenwoordiger van de jongere indien die minderjarig is;
 • de benaming, doelstelling en begin- en einddatum van de opleiding
 • een getuigschrift van de onderwijs- of opleidingsinstelling waarin bevestigd wordt dat de jongere het opleidingsjaar succesvol heeft beëindigd.

Samen met dat formulier moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een getuigschrift van de operator worden bezorgd dat bevestigt dat de opleiding in de onderneming werd gevolgd voor een periode van minimum 4 maanden, alsook een bewijs van slagen.

De jongerenpremie wordt betaald uiterlijk binnen de 2 maanden die volgen op de indiening van het volledige aanvraagdossier.

Mentorpremie

Een mentorpremie wordt per periode van 12 maanden toegekend aan een werkgever:

 • met een exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
 • voor elke mentor die minstens 1 en maximaal 4 leerlingen tegelijk begeleidt in die exploitatiezetel,
 • en dit gedurende minstens 6 maanden.

De werkgever heeft recht op één premie per mentor.

Bedrag

De premie bedraagt 1.750 euro.

Formaliteiten

De werkgever dient de premieaanvraag in bij Actiris door middel van het formulier opgesteld door Actiris[6] dat ten minste de volgende informatie en stukken bevat:

 • de identiteit of de benaming van de werkgever;
 • het adres van de maatschappelijke zetel;
 • het ondernemingsnummer;
 • de identiteit van de vertegenwoordiger van de werkgever indien die een rechtspersoon is, alsook het rekeningnummer waarop de premie moet worden uitbetaald, en zijn handtekening;
 • de identiteit van de leerling, zijn woonplaats en zijn identificatienummer van de sociale zekerheid;
 • de identiteit van de mentor en zijn handtekening;
 • de benaming, finaliteit en begin- en einddatum van de opleiding.

Samen met dat formulier moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een getuigschrift van de operator worden bezorgd dat bevestigt dat de opleiding in de onderneming werd gevolgd voor een periode van minimum 6 maanden.

De aanvraag moet ten vroegste 3 maanden na de aanvang van de alternerende overeenkomst worden ingediend en ten laatste binnen de 9 maanden die volgen op het begin van die overeenkomst[7].

De premie wordt uiterlijk betaald binnen de 2 maanden die volgen op de indiening van het volledige aanvraagdossier.

Andere oudere steunmaatregelen verdwijnen

Zoals eerder werd gemeld, kondigt de inwerkingtreding van de premie voor de alternerende opleidingen het einde aan van de doelgroepvermindering ‘mentoren’. Deze forfaitaire vermindering van de basiswerkgeversbijdragen (die werd toegekend bij aanwerving van een mentor) wordt geschrapt. U kunt er vanaf het 3e kwartaal 2018 dus niet langer aanspraak op maken.

Ook de start- en stagebonus verdwijnen. Aangezien er geen overgangsperiode is voorzien, zullen de initiële aanvragen vervallen op 30 juni 2018. De betalingsaanvragen die verband houden met lopende initiële aanvragen voor het academiejaar 2017-2018 zullen echter worden betaald indien aan de vereiste voorwaarden is voldaan.

Inwerkingtreding

Deze nieuwe premies, alsook de afschaffing van de RSZ-vermindering voor mentors en van de start- en stagebonus, zijn op 1 juli in werking getreden.

Belangrijk voor u

Als u de jongere na afloop van zijn opleiding in dienst wilt nemen, wordt de toegang tot de steun ‘Activa Brussels’ vergemakkelijkt: jongeren die een alternerende opleiding hebben gevolgd zijn immers vrijgesteld van de inactiviteitsperiode (periode van 312 dagen waarin ze als niet-werkende werkzoekende ingeschreven moeten zijn bij Actiris).

Voor meer informatie over Activa Brussels, raadpleeg ons dossier over de tewerkstellingsmaatregelen in Sociaal/Dossiers (rubriek Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Activeringen).

 


[1] De invoering van deze premies werd aangekondigd in het kader van de Brusselse hervorming van de tewerkstellingsmaatregelen (in werking getreden op 1 oktober 2017). Het besluit waarop we nog aan het wachten waren werd nu gepubliceerd (besluit van 7 juni 2018, Belgisch Staatsblad van 19 juni 2018).

[2] Er worden nog andere maatregelen genomen om alternerende opleidingen te stimuleren. Een Brusselse werkzoekende die een alternerende opleiding volgt, wordt op zijn vraag vrijgesteld van het zoeken naar werk om zich ten volle aan zijn alternerende opleiding te wijden.

[3] De onderneming die de opleiding verstrekt moet erkend zijn.

[4] Als hij de aanvraag te laat indient, heeft hij geen recht meer op de premie.

[5] Dit formulier zal binnenkort beschikbaar zijn op de site van Actiris.

[6] Dit formulier zal binnenkort beschikbaar zijn op de site van Actiris.

[7] Als hij de aanvraag buiten die termijn indient, heeft hij geen recht meer op de premie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/04/2018