To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Zijn uw werknemers beschermd tegen ontslag?

07/20/2020

Waarschijnlijk zullen de sociale verkiezingen dit najaar gehouden worden. De werknemers die kandidaat zijn bij sociale verkiezingen genieten een sterke ontslagbescherming.

Maar zij zijn niet de enige beschermde werknemers. In het Belgisch recht zijn immers heel wat werknemers beschermd tegen ontslag.

In dit artikel geven wij u een overzicht van de beschermde werknemers. Omdat de sociale verkiezingen voor de deur staan, gaan we ook dieper in op de ontslagbescherming van de kandidaten bij de sociale verkiezingen.

Welke werknemers zijn beschermd tegen ontslag?

Het Belgisch recht biedt verschillende werknemers bescherming tegen ontslag. Dit zijn de meest voorkomende:

 • Lid (effectief of plaatsvervangend) dat het personeel binnen de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming (CPBW) vertegenwoordigt;
 • Kandidaat voor de verkiezingen van de personeelsvertegenwoordigers in dezelfde organen;
 • Vakbondsafgevaardigde;
 • Beroepsloopbaanonderbreking;
 • Tijdskrediet;
 • Thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid, palliatief verlof);
 • Adoptieverlof;
 • Zwangere werkneemster en werkneemster die borstvoedingspauzes neemt;
 • Geboorteverlof bij de geboorte van een kind;
 • Geboorteverlof in geval van overlijden of hospitalisatie van de moeder;
 • Betaald educatief verlof;
 • Werkzekerheidsclausules;
 • Werknemer die kandidaat is voor een politiek mandaat of die dat mandaat effectief uitvoert;
 • Werknemer die een verzoek tot formele psychosociale interventie heeft ingediend inzake geweld, pesterijen en seksueel ongewenst gedrag op het werk, en zijn getuigen;
 • Preventieadviseur (Interne dienst en erkende externe dienst voor preventie en bescherming op het werk);
 • Neerlegging van een klacht of instelling van een rechtsvordering met betrekking tot discriminatie tussen werknemers of ten opzichte van gehandicapte werknemers;
 • Werknemer tewerkgesteld in een werkrooster met nachtprestaties die naar een dagregeling wenst terug te keren;
 • Werknemer die een inschrijving in het register van opmerkingen gemaakt heeft ter gelegenheid van de invoering van de kleine flexibiliteit via het arbeidsreglement.

Een uitgebreider overzicht vindt u in onze fiche over de ontslagbescherming van het dossier “Beëindiging van de arbeidsovereenkomst” (onder Sociaal/Dossiers) (Link: ). In die fiche vindt u een gedetailleerd overzicht van deze ontslagbeschermingen. U leest er onder andere wanneer de ontslagbescherming ingaat, en in welke gevallen u eventueel toch zou kunnen overgaan tot ontslag.

De bescherming van (kandidaat) personeelsafgevaardigden

Aanvang van de bescherming

De kandidaten tijdens de sociale verkiezingen zijn beschermd vanaf 30 dagen vóór de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdag vaststelt. De gekende kandidaten voor de sociale verkiezingen die in de herfst van 2020 plaatsvindt, zijn dus nu al beschermd.

In 2020 moet u evenwel opletten: door de schorsing van de verkiezingsperiode, moet u rekening houden met een tweede occulte periode.

De kandidaten die nu bekend zijn, kunnen in de loop van de procedure nog vervangen worden door andere werknemers. Dat kan bijvoorbeeld omdat een kandidaat zelf zijn ontslag geeft, of geen lid meer zou zijn van de vakbond die hem als kandidaat voordraagt. Het kan dus zijn dat werknemers die nu nog niet op een lijst staan, toch kandidaat zullen zijn. Zij worden al beschermd vóór de hervatting van de verkiezingsprocedure.

De sociale verkiezingen hervatten waarschijnlijk tussen 23 september en 6 oktober 2020. Die datums moeten nog bevestigd worden in een koninklijk besluit. Kandidaten, die nu nog geen kandidaat zijn, worden beschermd vanaf 36 dagen vóór die start. Dat betekent dat de nieuwe occulte periode in uw onderneming zou beginnen tussen 18 en 31 augustus 2020. De exacte aanvangsdatum hangt af van de datum waarop u de verkiezingen organiseert.

U heeft pas op dag X+76 (dat is tussen 2 en 15 november 2020 als de datums van de sociale verkiezingen bevestigd worden) zekerheid over de definitieve lijsten. Voor de periode tussen 18 tot 31 augustus en 2 tot 15 november 2020 zijn al uw werknemers dus tegen ontslag beschermd. De werknemers waarvan u nu al weet dat ze kandidaat zijn, zijn nu al beschermd.

Einde van de bescherming

De (kandidaat) personeelsafgevaardigden zijn beschermd tot:

 • de datum van de installatie van de verkozen leden bij de volgende verkiezingen. Dit geldt voor de verkozen leden van de ondernemingsraad of het CPBW (de effectief verkozen of plaatsvervangende leden);
 • de datum van de installatie van de verkozen leden bij de volgende verkiezingen. Dit geldt voor de niet-verkozen kandidaten (bij een eerste kandidatuur);
 • twee jaar na de aanplakking van de uitslagen van de verkiezingen. Dit geldt voor de niet-verkozen kandidaten (bij een tweede kandidatuur).
Kan u een (kandidaat) personeelsafgevaardigde dan nooit ontslaan?

Toch wel. Maar dat kan enkel in twee gevallen:

 • omwille van een dringende reden. Die reden moet vooraf toegelaten worden door de arbeidsrechtbank. U moet daarvoor een specifieke procedure volgen. U kan de beschermde werknemer dus niet onmiddellijk ontslaan omwille van een dringende reden;
 • omwille van redenen van economische of technische aard. Die redenen moeten vooraf erkend worden door het paritair comité waaronder u en uw beschermde werknemer vallen.
Wat als u uw personeelsafgevaardigde toch om een andere reden ontslaat?

In dat geval kan de (kandidaat) personeelsafgevaardigde zijn re-integratie binnen uw onderneming vragen.

Doet hij dat en stemt u daarmee in? Dan moet u het loon van de werknemer betalen voor de periode waarin hij ontslagen was. U moet ook zowel de werkgevers- als de werknemers RSZ-bijdragen betalen voor de werknemer tijdens die periode.

Vraagt uw werknemer zijn re-integratie, maar weigert u die te aanvaarden? Dan moet u twee vergoedingen betalen.

Ten eerste een forfaitaire vergoeding gelijk aan het loon van:

 • 2 jaar (indien de beschermde werknemer minder dan 10 jaar in dienst was van uw onderneming);
 • 3 jaar (indien de beschermde werknemer tussen 10 en 20 jaar in dienst was van uw onderneming);
 • 4 jaar (indien de beschermde werknemer meer dan 20 jaar in dienst was van uw onderneming).

Daarnaast ben u een vergoeding verschuldigd gelijk aan het lopende loon tot aan het einde van het mandaat van de verkiezingen waarvoor de werknemer zich kandidaat heeft.

Vraagt uw werknemer zijn re-integratie niet? Dan bent u een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan het loon van:

 • 2 jaar (indien de beschermde werknemer minder dan 10 jaar in dienst was van uw onderneming);
 • 3 jaar (indien de beschermde werknemer tussen 10 en 20 jaar in dienst was van uw onderneming);
 • 4 jaar (indien de beschermde werknemer meer dan 20 jaar in dienst was van uw onderneming).

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over de ontslagbescherming van uw werknemers, dan helpt uw Legal advisor u graag verder.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/20/2020