To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sociale verkiezingen: referentieperiode vooruitgeschoven naar 2018?

10/24/2018

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden in mei 2020. Bij die verkiezingen worden de personeelsvertegenwoordigers in uw comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en/of uw ondernemingsraad (OR) aangewezen. Zou de referentieperiode van 2019 naar oktober 2018 kunnen worden verschoven? We hebben op dit moment geen zekerheid, maar er zijn sterke verklaringen die in die richting wijzen. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Moet uw onderneming sociale verkiezingen organiseren?

Elke onderneming[1] of, meer bepaald, elke technische bedrijfseenheid[2] die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstelt moet een OR oprichten.

Om een CPBW op te richten is een personeelsbestand van 50 werknemers vereist.

Waarom is het jaar 2019 belangrijk?

Om uit te maken of een technische bedrijfseenheid (TBE) die drempels bereikt, moet men het gemiddeld personeelsbestand in de loop van het kalenderjaar dat voorafgaat aan de sociale verkiezingen berekenen, dus het kalenderjaar 2019.

Het volledige jaar 2019 doet dus dienst als referentieperiode om uit te maken of u al dan niet sociale verkiezingen moet organiseren.

De procedure van de sociale verkiezingen start echter 150 dagen vóór de verkiezingsdatum. Als we dus een blik werpen op de kalender, zien we dat de werkgever die procedure begin december 2019 al zou moeten opstarten.

Dit is problematisch want het is niet zeker dat de drempels op dat moment al bereikt zullen zijn, aangezien de referentieperiode nog niet is afgelopen.

Het kan vervelend zijn voor een werkgever die de procedure van de sociale verkiezingen opstart om enige tijd later te merken dat het niet nodig was.

Vooruitschuiven van de referentieperiode?

Om dit probleem op te lossen, zou de referentieperiode met een kwartaal worden vervroegd. De referentieperiode voor de sociale verkiezingen 2020 zou beginnen lopen op 1 oktober 2018.

Deze informatie is echter voorlopig en wordt onder voorbehoud meegedeeld. Voor een wetswijziging zijn immers een beslissing van de Ministerraad en de goedkeuring van het Parlement nodig.

Wat kan Securex voor u doen?

Wie wordt als werknemer beschouwd? Hoe wordt dit effectieve gemiddelde van het tewerkgesteld personeel berekend? Wanneer moet de berekening worden uitgevoerd? Voor de berekening van het gemiddeld personeelsbestand van een onderneming moeten heel precieze juridische regels worden nageleefd. Het Sociaal secretariaat Securex kan die berekening uitvoeren voor uw onderneming. Neem contact op met uw Legal Advisor.

 


 [1] Met onderneming worden zowel de ondernemingen uit de privésector met een industrieel en commercieel doel bedoeld als de ondernemingen zonder winstoogmerk, zoals sociale en gezondheidsdiensten.

[2] Opgelet: het begrip technische bedrijfseenheid, dat op basis van economische en sociale criteria wordt bepaald, valt niet altijd samen met het begrip juridische entiteit.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10/24/2018