To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Informatie meedelen aan het personeel over het ontslag van een ex-werknemer?

24/06/2021

U ontslaat een werknemer en wilt uw personeel daarover informeren. Hoe ver mag u hierin gaan?

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) moest zich over deze kwestie buigen nadat twee werknemers van dezelfde werkgever een klacht hadden ingediend. Ze verwijten hun werkgever dat hij aan de andere werknemers communiceerde over hun ontslag en de omstandigheden ervan.

 

Wat mag u doen?

- U mag uw personeel informeren over het ontslag van een van hun collega's.

- De communicatie moet beperkt blijven tot het strikt noodzakelijke voor een passend personeelsbeleid.

- Het feit dat het ontslag plaatsvond naar aanleiding van verwittigingen of bijsturingsgesprekken mag niet in de communicatie worden vermeld.

 

De feiten en de beslissing van de GBA

Twee werknemers van eenzelfde werkgever hebben een klacht ingediend om identieke redenen: ze verwijten hun werkgever dat hij aan de andere werknemers communiceerde over:

  • Hun ontslag
  • De omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het ontslag.

De werkgever houdt vol dat het om een zuiver professionele communicatie ging over het einde van de samenwerking met de twee werknemers in kwestie.

De GBA herinnert in de eerste plaats aan het beginsel van minimale gegevensverwerking. Dat beginsel bepaalt dat persoonsgegevens toereikend en ter zake dienend moeten zijn en beperkt moeten zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De GBA onderzoekt de twee communicaties die de werkgever verstuurde om na te gaan of dit beginsel werd nageleefd:

  • Voor de eerste werknemer stelt de GBA vast dat de e-mail die de werkgever verstuurde de informatie bevat dat de samenwerking met de werknemer werd stopgezet en dat deze dus niet meer op de werkvloer zal verschijnen.

De GBA is van mening dat het beginsel van minimale gegevensverwerking niet werd geschonden omdat de werkgever niet meer informatie heeft gegeven dan nodig. De GBA voegt hieraan toe dat het in het kader van het personeelsbeleid passend is om de medewerkers te informeren over het feit dat een einde werd gesteld aan de overeenkomst van een van hun collega's.

  • Wat de tweede werknemer betreft, vermeldt de werkgever in de e-mail dat de samenwerking met de werknemer werd stopgezet en dat deze laatste dus niet meer op de werkvloer zal verschijnen. Maar dat is niet alles. De werkgever voegt hieraan toe dat de beslissing werd genomen na drie schriftelijke verwittigingen en bijsturingsgesprekken.

De GBA is van oordeel dat de vermelding van het aantal verwittigingen en bijsturingsgesprekken niet toereikend en noodzakelijk is ten opzichte van de organisatie van een passend personeelsbeleid. De GBA stelt vast dat de werkgever het beginsel van minimale gegevensverwerking heeft geschonden.

Bijgevolg formuleerde de GBA een berisping ten aanzien van de werkgever met betrekking tot de klacht van de tweede werknemer.

 

 

Bronnen:

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 24-06-2021