To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Aanvullende verblijfsvergoeding “internationale” chauffeurs

06/29/2011

Chauffeurs die internationale verplaatsingen maken, hebben reeds recht op een ARAB- en een verblijfsvergoeding[1]. Indien deze chauffeurs verplicht zijn om in het buitenland hun rusttijd te nemen, brengt dit extra kosten met zich mee.

De fiscus en de RSZ aanvaarden nu dat er een aanvullende forfaitaire vergoeding kan toegekend worden, die onder bepaalde voorwaarden beschouwd wordt als een kost eigen aan de werkgever en aldus niet onderworpen is aan sociale en fiscale bijdragen[2].

Voorwaarden

De aanvullende vergoeding kan beschouwd worden als een forfaitaire terugbetaling van een kost eigen aan de werkgever, indien aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • de aanvullende vergoeding wordt toegekend om extra kosten te dekken die het nemen van (de dagelijkse of wekelijkse) rust in het buitenland met zich meebrengt en wordt dan ook verbonden aan het nemen van die rust. Het moet dus gaan om een rustperiode; een loutere onderbreking van de rijtijd (in principe 45 minuten na 4u30 rijtijd) volstaat niet. Deze rustperiode moet bovendien in het buitenland genomen worden. Voor wie op de terugweg van een internationaal transport rust moet nemen op Belgisch grondgebied, kan geen gebruik gemaakt worden van het forfait;
  • het totaalbedrag van de aan de chauffeurs toegekende vergoedingen mag niet meer bedragen dan het forfaitair bedrag dat wordt toegekend aan de ambtenaren van de FOD Buitenlandse Zaken voor hun buitenlandse dienstreizen.

Bedrag

De werkgever mag het forfait dat van toepassing is voor de ambtenaren, niet zomaar overnemen.

Aan te rekenen op het bedrag

Het gaat immers om maximumbedragen, die verminderd moeten worden met bepaalde vergoedingen die de chauffeur reeds gekregen heeft:

  • ARAB-vergoedingen;
  • verblijfsvergoedingen;
  • maaltijdvergoedingen / het werkgeversaandeel in de maaltijdcheques;
  • vergoedingen voor andere kleine onkosten (vb. taxikosten);
  • alle andere kostenvergoedingen die verband houden met de leef- en werkomstandigheden van de chauffeur.
Uitgesloten

Moeten niet worden afgetrokken:

  • kosten die geen verband houden met de leef- en werkomstandigheden van de chauffeur (vb. péagekosten, parkingkosten voor de vrachtwagen,…) die afzonderlijk worden vergoed tegen voorlegging van bewijsstukken;
  • logementskosten die rechtstreeks door de werkgever ten laste worden genomen;
  • daadwerkelijke en bewezen logementskosten die worden terugbetaald aan de chauffeur, begrensd evenwel tot het bedrag van de logementsvergoeding als vermeld in de landenlijst. Wordt dit bedrag overschreden, dan moet het saldo in principe als een belastbare bezoldiging worden aangemerkt.

Rekenregels

Voor een wekelijkse rusttijd mag men het bedrag van de dagelijkse rusttijd verdubbelen, bij meervoudige bemanning gelden de forfaits per chauffeur. Opgelet! in dit laatste geval gelden andere regels wat betreft de rust(tijden).

Ook voor verkorte wekelijkse rusttijden en de compensatie hiervan, zijn er regels uiteengezet.

Soort rusttijd in het buitenland

Totaalbedrag toegekende vergoedingen maximaal

1 normale dagelijkse rusttijd (11u / 12u (3+9))

1 maal het forfaitair bedrag van de verblijfsvergoeding

1 verkorte dagelijkse rusttijd (9u)

1 maal het forfaitair bedrag van de verblijfsvergoeding

1 normale wekelijkse rusttijd (45u)

2 maal het forfaitair bedrag van de verblijfsvergoeding

1 verkorte wekelijkse rusttijd
Vb. 24u / 30u / 35u

1 maal het forfaitair bedrag van de verblijfsvergoeding

1 compensatie verkorte wekelijkse rusttijd
Vb. 21u / 15u / 10u

1 maal het forfaitair bedrag van de verblijfsvergoeding

Voorbeeld

Een chauffeur doet het volgende traject:

  

ARAB-vergoeding in €

Verblijfsvergoeding in €

Forfait aanvullende vergoeding in €

Dag 1 België – Frankrijk
4u30 rijden
45 minuten onderbreking rijtijd
4u30 rijden
11u rust in Frankrijk

10,6416

33,0651

95

Dag 2 Frankrijk – Frankrijk
4u30 rijden
45 minuten onderbreking rijtijd
4u30 rijden
9u rust in Frankrijk

10,6416

33,0651

95

Dag 3 Frankrijk – België
3u rijden

3,5472

Totaal

24,8304

66,1302

190

In dit voorbeeld kan de chauffeur maximaal € 99,0394 als forfaitaire aanvullende vergoeding krijgen (€ 190 - € 24,8304 - € 66,1302). Indien hij ook maaltijdcheques zou krijgen, zou dit bedrag nog verminderd moeten worden met 3 keer de werkgeversbijdrage in de maaltijdcheques (want 3 dagen gewerkt).

Meer voorbeelden zijn terug te vinden in de circulaire, vanaf randnummer 28.

Sociale en fiscale gevolgen

Met deze beslissing maken fiscus en RSZ een einde aan een lange discussie over de kostenvergoedingen voor chauffeurs van een internationaal transport. Indien een aanvullende vergoeding wordt toegekend, bovenop de verplichte ARAB- en verblijfsvergoeding, is deze, onder bepaalde voorwaarden, niet langer onderworpen aan sociale en fiscale bijdragen. Interessant dus voor zowel werkgever als werknemer.

Hogere kostenvergoedingen blijven mogelijk, voor zover de werkgever het dubbel bewijs levert:

  • dat de vergoeding bestemd is om kosten te dekken die hem eigen zijn (en die nog niet gedekt zijn door de ARAB- en verblijfsvergoeding);
  • dat die vergoeding ook daadwerkelijk aan dergelijke kosten besteed zijn.

[1] CAO 26 november 2009 betreffende de toekenning van een A.R.A.B. en een verblijfsvergoeding

[2] Circulaire Nr. Ci.RH.241/ 607.210 (AAFisc 21/2011) dd. 15.04.2011.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/29/2011