To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Laatste loodjes in de organisatie van de sociale verkiezingen

16/09/2020

De dag van de sociale verkiezingen (dag Y) nadert. De verkiezingen moeten immers tussen 16 en 29 november 2020 gehouden worden afhankelijk van de datum die u gekozen heeft. In de tussentijd moet u nog het (de) stembureau(s) samenstellen en, in voorkomend geval, de stemming per brief organiseren, evenals de andere kiesverrichtingen.

In het artikel Dag X+40 – Aanplakking van de kandidatenlijsten’ hebben we het reeds gehad over de afsluiting van de kandidatenlijsten, een stap die ook in deze periode plaatsvindt.

 

Samenstelling van de stembureaus

Tussen X+40 en X+70 is de tijd aangebroken om de kiescolleges en de stembureaus samen te stellen. Per kiescollege moet een stembureau ingericht worden[1]. Elk stembureau moet samengesteld zijn uit:

  • een voorzitter;
  • een secretaris;
  • 4 bijzitters.

 

Aanduiding van de voorzitter

De voorzitter en zijn plaatsvervanger moeten ten laatste op X+40 aangeduid worden, dus tussen 27 september en 10 oktober 2020, afhankelijk van de datum van uw sociale verkiezingen[2].

Opgelet: 27 september en 3, 4 en 10 oktober 2020 zijn weekenddagen! U moet de nodige informatie uiterlijk op de laatste werkdag voordien doorgeven.

De voorzitter en zijn plaatsvervanger worden door de OR of het CPBW aangeduid onder het personeel van de onderneming[3]. Ze mogen daarentegen geen kandidaat zijn voor de sociale verkiezingen in uw onderneming.

 

Aanduiding van de secretaris, zijn plaatsvervanger en 4 bijzitters

De overige leden van het stembureau moeten ten laatste op X+54 aangeduid worden, dus tussen 11 en 24 oktober 2020, afhankelijk van de datum van uw sociale verkiezingen.

Opgelet:11, 17, 18, en 24 oktober 2020 vallen in het weekend! U moet de nodige informatie uiterlijk op de laatste werkdag voordien doorgeven.

De secretaris en zijn plaatsvervanger worden door de voorzitter zelf aangeduid. De bijzitters worden echter door de OR of het CPBW aangewezen. Als dat niet gebeurt, komt die taak toe aan de voorzitter.   In principe moeten de bijzitters gekozen worden onder de werknemers op de kiezerslijst van hun categorie. Er zijn echter afwijkingen mogelijk. Ze mogen geen kandidaat zijn voor de sociale verkiezingen in uw onderneming.

De samenstelling van de stembureaus moet op X+60 aangeplakt worden, dus tussen 17 en 30 oktober 2020, afhankelijk van de datum van uw sociale verkiezingen. De aanplakking kan ook vervangen worden door een elektronisch document, dat raadpleegbaar is door de werknemers tijdens hun werkuren.

Opgelet: 17, 18, 24 en 25 oktober 2020 vallen in het weekend! U moet de nodige informatie uiterlijk op de laatste werkdag voordien doorgeven.

Opgelet, dit bericht moet aangeplakt blijven tot Y+86 (Y is de dag van de verkiezingen).

 

Stemming per brief

Op X+56 moeten de werkgever en de representatieve organisaties van werknemers en kaderleden eventueel een akkoord sluiten over de stemming per brief. Eventueel, want deze stemming kan enkel plaatsvinden:

  • bij aanzienlijke spreiding van het personeel;
  • in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • in geval van nachtarbeid voor zover het aantal tewerkgestelde werknemers tussen 20u en 6u op de dag van de verkiezing niet meer dan 5% bedraagt van het aantal werknemers dat op dezelfde datum tewerkgesteld is, met een maximum van 15 werknemers;
  • wanneer de werknemers niet werken tijdens de openingsuren van de stembureaus.

Op de website van de FOD Werkgelegenheid kan u een modelformulier vinden dat toelaat vast te stellen dat een dergelijk akkoord werd gesloten. Het gebruik ervan is niet verplicht.

 

Aanduiding van de getuigen

70 dagen na de aanplakking van het bericht dat de verkiezingsdatum aankondigt, dus op X+70, kunnen de betrokken representatieve organisaties van werknemers en kaderleden zoveel werknemers als getuigen van de kiesverrichtingen aanduiden als er stembureaus zijn (en evenveel plaatsvervangende getuigen).

 

Definitieve kiezerslijsten

X+77 is de dag waarop de kiezerslijsten volledig klaar moeten zijn. Met andere woorden, de personen die geen deel meer uitmaken van het personeel van de onderneming moeten uit de lijsten geschrapt worden. Deze beslissing moet uitgaan ofwel van de OR of het CPBW en dit met eenparigheid van de stemmen, ofwel met het akkoord van alle leden van de vakbondsafvaardiging.

 

Oproeping van de kiezers

De werkgever moet de kiezers tussen X+77 en X+80 oproepen voor de verkiezing. De kiezer die niet aanwezig is in de onderneming op de dag waarop de oproepingen overhandigd worden wordt per aangetekende brief of via elk middel opgeroepen, voor zover de werkgever het bewijs kan voorleggen dat die oproeping verzonden werd naar en ontvangen werd door de bestemmeling.

In geval van stemming per brief wordt de oproeping ten laatste 10 dagen vóór de datum van de verkiezingen (X+80) samen met het (of de) stembiljet(ten) en tegen ontvangstbewijs overgemaakt aan de kiezers die in de onderneming aanwezig zijn. De voorzitter van het stembureau verstuurt de oproeping aan de kiezers die niet aanwezig zijn in de onderneming op de dag dat de oproepingen en stembiljetten overhandigd worden. Hij doet dit op de laatste dag van deze overhandiging samen met het (of de) stembiljet(ten) en per aangetekende brief.

 

Ter uw beschikking

In de bijlage vindt u een tabel die kort samenvat hoe de leden van de stembureaus aangeduid moeten worden.

 


[1] Er worden aparte kiescolleges ingericht voor de arbeiders en de bedienden wanneer een onderneming die hoofdzakelijk arbeiderspersoneel tewerkstelt daarnaast ook ten minste 25 bedienden telt. Hetzelfde geldt wanneer er ten minste 25 arbeiders werkzaam zijn in een onderneming die vooral bedienden tewerkstelt. Bovendien moet er nog een afzonderlijk kiescollege ingericht worden voor de jonge werknemers indien de onderneming ten minste 25 jonge werknemers telt. In dat geval worden ze afgetrokken van de categorie van de arbeiders en van deze van de bedienden. Voor de verkiezing van de OR wordt een apart kiescollege ingericht voor de kaderleden indien de onderneming ten minste 15 kaderleden telt op de lijst die in of als bijlage bij het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt opgenomen is.

[2] Opgelet! Het betreft vervaldata: als u te laat bent, kan uw verkiezingsprocedure nietig verklaard worden. Anticipeer dus op de stappen die u op die dag moet zetten.

[3] Bij gebreke daarvan worden ze aangeduid door de werkgever in akkoord met de vakbondsafvaardiging of met de representatieve werknemersorganisaties.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 16-09-2020