To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

13 december 2019: voor sommigen begint de pre-electorale procedure!

12/11/2019

Het is bijna zover! Op 13 december 2019 wordt de aftrap voor de pre-electorale procedure voor de sociale verkiezingen gegeven voor de ondernemingen die hun werknemersvertegenwoordigers voor het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) en/of de ondernemingsraad (OR) op 11 mei 2020 verkiezen.

Ter herinnering, tijdens de pre-electorale procedure wordt de eigenlijke verkiezingsprocedure voorbereid.

Hou uw verkiezingskalender in de gaten!

De begindatum van de pre-electorale procedure (X-60) hangt af van de datum die u voor uw onderneming gekozen hebt voor de sociale verkiezingen in 2020 (dag Y):

Y (05/2020)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

X-60 (12/2019)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Opgelet! Deze data zijn allemaal vervaldata, wat wil zeggen dat u bepaalde stappen in de procedure uiterlijk op die data moet hebben uitgevoerd. Als u te laat bent, kan uw procedure geannuleerd worden. Anticipeer dus op de stappen die u moet zetten.

Hou er bovendien rekening mee dat indien X-60 op een zaterdag (14 of 21 december 2019), zondag (15 of 22 december 2019), feestdag (25 december 2019) of andere inactiviteitsdag in uw onderneming valt, u de nodige informatie ten laatste op de laatste activiteitsdag ervoor moet meedelen.

Wat moet er gebeuren op dag X-60?

X-60

 

Tussen 13/12 en 26/12/2019 afhankelijk van de dag van de sociale verkiezingen in de onderneming (tussen 11/05 en 24/05/2020)

Begin van de pre-electorale procedure – Schriftelijke mededeling van de volgende gegevens door de werkgever:

 • het begrip technische bedrijfseenheid (TBE)
 • het aantal tewerkgesteld werknemers in de technische bedrijfseenheid op dag X-60 en dit per categorie (arbeider, bediende[1], jonge werknemer[2])
 • de dag waarop de datum van de verkiezingen zal worden aangekondigd (dag X) en de dag die gekozen werd voor de sociale verkiezingen zelf (dag Y)
 • de functies van het leidinggevend personeel[3]: benaming, functieomschrijving en, ter indicatie, de namen van de personen die deze functies uitoefenen
 • in geval van procedure voor verkiezing van een OR[4]: de kaderfuncties: benaming en, ter indicatie, de namen van de personen die deze functies uitoefenen[5]

Bestemmelingen van de informatie

 • De leden van het CPBW (behalve wat betreft de kaderleden) en/of de OR en bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging. Als er geen vakbondsafvaardiging is, houdt de werkgever het origineel bij
 • De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg via de webapplicatie, om de onderneming die sociale verkiezingen organiseert, te identificeren
 • Kopie van de informatie aan de werknemers (via aanplakking of elektronische terbeschikkingstelling[6])
 • Kopie aan de representatieve werknemersorganisaties op nationaal vlak (vakbonden) door ze te uploaden in de webapplicatie van de FOD of door ze rechtstreeks naar deze organisaties op te sturen (in dat geval raden we aan dit aangetekend te doen)

U moet gebruik maken van de wettelijke modelformulieren die beschikbaar zijn op de website van de FOD[7].

Begrip technische bedrijfseenheid

Er moet een onderscheid gemaakt worden naargelang het om de eerste verkiezingen gaat of niet:

 • bij de eerste verkiezingen moet informatie gegeven worden over de verschillende juridische entiteiten en de technische bedrijfseenheid;
 • bij de volgende verkiezingen moet de informatie enkel handelen over de wijzigingen aan de bedrijfsstructuur die een invloed zouden kunnen hebben op de TBE.

Voor meer informatie over het begrip technische bedrijfseenheid verwijzen we u naar ons artikel van 9 juli 2019. U kan uiteraard ook steeds uw Legal Advisor contacteren.

Het vervolg? Een consultatiefase tussen X-60 en X-35

Na dag X-60 moet de werkgever de OR/CPBW of, bij ontstentenis, de vakbondsafvaardiging raadplegen over:

 • het aantal TBE waarvoor verkiezingen georganiseerd moeten worden;
 • de leidinggevende functies;
 • de kaderfuncties.

Op X-35 moet de werkgever zijn beslissing over deze punten meedelen. Wij zullen deze volgende etappe in de procedure (tussen 7 en 20 januari 2020) in een volgend artikel bespreken.

 


[1] Het leidinggevend personeel verbonden met een arbeidsovereenkomst evenals de kaderleden worden in de categorie van de bediende opgenomen.

[2] De jonge werknemers zijn de werknemers die jonger zijn dan 25 jaar op de dag van de verkiezingen.

[3] Maken deel uit van het leidinggevend personeel: de personen die belast zijn met de dagelijkse leiding van de onderneming en die de bevoegdheid hebben om de onderneming te vertegenwoordigen en de werkgever te verbinden, evenals de personeelsleden die rechtstreeks ondergeschikt zijn aan deze personen en eveneens belast zijn met taken van dagelijks beheer.

[4] Deze verplichting valt weg indien de werkgever op X-60 minder dan 30 bedienden (kader- en directieleden inbegrepen) en/of minder dan 100 arbeiders tewerkstelt.

[5] Op deze lijst mogen enkel bedienden voorkomen die als dusdanig aangegeven worden aan de RSZ. Opgelet, deze informatie wordt enkel aan de raad gegeven, of bij ontstentenis, aan de vakbondsafvaardiging.

[6] De verplichting tot aanplakking van de documenten in de onderneming is ook vervuld wanneer de werkgever de formulieren onder elektronische vorm ter beschikking stelt voor zover alle werknemers er tijdens hun werkuren toegang toe hebben.

[7] De datum van aanplakking moet op de formulieren vermeld worden. Ze moeten echter niet door de werkgever ondertekend worden (enkel de proces-verbalen die in de loop van de procedure opgesteld moeten worden, moeten ondertekend worden).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12-11-2019