To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Bevriezing en hervatting van de sociale verkiezingsprocedure: de nieuwe maatregelen goedgekeurd!

14/05/2020

Moest u in mei 2020 sociale verkiezingen organiseren? Dan weet u ongetwijfeld dat die verkiezingen uitgesteld zijn omwille van het coronavirus.

In ons artikel van 31 maart kondigden we het voorstel van de sociale partners over de bevriezing en de hervatting van de sociale partners al aan.

De wet die voortvloeide uit dat voorstel is nu gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad[1].

Concreet wordt de verkiezingsprocedure geschorst vanaf dag X+36. Maar wat zijn de gevolgen van deze schorsing van de procedure voor uw onderneming?

Bevriezing van de verkiezingsperiode na X+35

De procedure wordt na dag X+35 geschorst, dat is dus vanaf dag X+36. Dit betekent dat de belangrijke stap van dag X+35 nog gezet werd: het ging om de neerlegging van de kandidatenlijsten door de representatieve werknemersorganisaties. U kent dus de kandidaten voor de sociale verkiezingen van 2020 die in aanmerking komen voor de bijzondere ontslagbescherming.

Deze kandidatenlijsten mogen echter nog niet worden aangeplakt of elektronisch ter beschikking worden gesteld! Deze stap vindt plaats op dag X+40. Op welke dag die dag X+40 in uw onderneming valt, moet nog in een koninklijk besluit worden vastgelegd.

Alle inlichtingen en beslissingen die u tot en met dag X+35 al heeft verstrekt of genomen, blijven van toepassing. Hetzelfde geldt voor de eventuele akkoorden die u in uw ondernemingen gesloten heeft over de sociale verkiezingen. Eventuele akkoorden over de invloed van het coronavirus op de sociale verkiezingen zijn echter van rechtswege niet meer geldig.

De inlichtingen en beslissingen die u hebt genomen om de dag van de verkiezingen vast te leggen, moet u natuurlijk nog wel aanpassen als u de nieuwe datum van de sociale verkiezingen in uw onderneming kent.

Geen enkele kandidatenlijst: stopzetting van de procedure

Werd er in uw onderneming geen enkele kandidatenlijst voorgedragen? Dan kan u beslissen om de procedure volledig stop te zetten. Een eventueel beroep tegen de stopzetting van de procedure kan echter pas plaatsvinden na de periode van ‘bevriezing’ van de procedure.

Een overzicht van de andere situaties waarin de procedure kan worden stopgezet, vindt u in ons artikel van 16 april 2020.

Hervatting aangekondigd op X+36 en nieuwe dag Y

De procedure zal herstarten op X+36. De sociale partners hadden als nieuwe datum voor de sociale verkiezingen de periode van 16 tot 29 november 2020 voorgesteld.

Die datum wordt echter niet in deze wet vastgelegd. Dat moet later nog gebeuren via een koninklijk besluit, na advies van de sociale partners. Op dit moment is de duur van de coronacrisis immers nog niet gekend. Het is dus niet zeker of de datum in november haalbaar is.

Zodra dit koninklijk besluit gepubliceerd wordt, kan u de nieuwe verkiezingskalender vastleggen.

De vastgestelde uurregeling wordt in principe behouden. U kan de uurregeling eventueel wijzigen in samenspraak met de overlegorganen in uw onderneming. Als u daarover geen akkoord bereikt, blijft de vastgestelde uurregeling van toepassing.

Bescherming van de oude en nieuwe kandidaten

De oude en de nieuwe kandidaten bij de sociale verkiezingen genieten de volgende ontslagbescherming[2]:

  • De nieuwe kandidaten voor de sociale verkiezingen van 2020 zijn gekend en beschermd. De periode van variabele vergoeding waarop ze aanspraak kunnen maken, is gestart vanaf de oorspronkelijke X-30 en loopt verder tot het einde van de sociale verkiezingen van 2024 (einde van hun mandaat).
  • De beschermde werknemers van de sociale verkiezingen van 2016 die niet langer kandidaat zijn in 2020 zijn nog steeds beschermd. Er worden ook verduidelijkingen gegeven over het variabel gedeelte van hun beschermingsvergoeding in geval van een ontslag dat heeft plaatsgevonden vóór 17 maart 2020. We gaan hier niet dieper op in[3].
  • Een kandidaat die door de vakbonden als vervanger wordt aangewezen (na hervatting van de procedure en na aanplakking van de kandidatenlijsten en tot uiterlijk X+76) is beschermd vanaf 36 dagen vóór de dag van de hervatting van de procedure. Welke datum dat zal zijn, moet nog in een koninklijk besluit worden vastgelegd.
  • Moet u geen nieuwe verkiezingen meer organiseren omdat u onvoldoende personeelsleden hebt? Dan blijven de huidige verkozenen nog zes maanden vanaf de eerste verkiezingsdag beschermd. Ook deze periode van zes maanden word opgeschort en vangt aan vanaf de eerste verkiezingsdag die in het koninklijk besluit zal worden opgenomen. 

U zou op dit moment dus kunnen overgaan tot het ontslag van de niet-beschermde werknemers. Als u vragen hebt over de bescherming van uw werknemers die kandidaat zijn voor de sociale verkiezingen of over werknemers die nu al personeelsvertegenwoordigers zijn, kan u contact opnemen met uw Legal advisor.

Verkiesbaarheidsvoorwaarden

Alle verkiesbaarheidsvoorwaarden van de voor de sociale verkiezingen 2020 voorgedragen kandidaten moeten worden beoordeeld op basis van de oorspronkelijk geplande dag Y (ook voor vervangende kandidaten).

De tweede anciënniteitsvoorwaarde waaraan uitzendkrachten moeten voldoen om te mogen stemmen (26 werkdagen tussen dag X en dag X+77) wordt geneutraliseerd tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de procedure (tussen de oorspronkelijke datum X+36 en de hervatting van de procedure op de nieuwe datum X+36). Dit betekent dat geen rekening wordt gehouden met de periode waarin de sociale verkiezingen geschorst zijn om te beoordelen of de uitzendkrachten aan de anciënniteitsvoorwaarde voldoen.

Bestaande OR en CPBW blijven werken

De huidige overlegorganen (ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk) blijven verder werken.

Meer informatie nodig?

Wil u meer weten over de sociale verkiezingen? Volg dan zeker onze rubriek ‘Sociale verkiezingen’ op Lex4You en onze website! U kan natuurlijk ook steeds terecht bij uw Legal advisor.

 


[1] Wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie, BS. 13 mei 2020 tweede editie.

[2] Raadpleeg ons dossier over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor meer info over deze ontslagbescherming (zie onze fiche ‘Bescherming van de werknemers tegen ontslag’) of raadpleeg uw Legal advisor.

[3] Als u in deze situatie zou zijn, kan u natuurlijk steeds uw Legal advisor raadplegen.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-05-2020