To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Uitzendovereenkomst moet voor aanvang prestaties ondertekend worden

09/15/2016

Vanaf 1 oktober 2016 moet de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor aanvang van de arbeidsprestaties ondertekend worden in plaats van binnen twee werkdagen na aanvang ervan.  Op vraag van de sociale partners werd de wet op de uitzendarbeid in die zin aangepast[1].  

Contract ondertekenen voor aanvang!

De arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid moest tot nog toe schriftelijk vastgesteld worden binnen twee werkdagen te rekenen vanaf het tijdstip waarop de uitzendkracht in dienst treedt.  Deze zogenaamde 48-urenregel werd nu afgeschaft en de wet bepaalt voortaan dat het contract schriftelijk moet worden vastgesteld uiterlijk op het moment dat de uitzendkracht in dienst treedt.

Deze wijziging is er gekomen om misbruiken tegen te gaan, zoals de praktijk dat een contract niet meer wordt ondertekend als de uitzendkracht op de eerste dag van tewerkstelling een arbeidsongeval krijgt.

Maar dit kan ook elektronisch!

Aangezien het bijzonder onpraktisch is, zeker bij dringende opdrachten, dat de uitzendkracht voor aanvang van zijn opdracht nog langs het uitzendkantoor zou moeten passeren om zijn contract te ondertekenen, heeft de wetgever het gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten vereenvoudigd.

De wet stelt nu dat de elektronisch ondertekende overeenkomst als een normale schriftelijke arbeidsovereenkomst wordt beschouwd op voorwaarde dat de elektronische ondertekening gebeurt:

  • door een gekwalificeerde elektronische handtekening of een gekwalificeerd elektronisch zegel[2];
  • of door een andere elektronische handtekening die toelaat de identiteit van de partijen, hun instemming met de inhoud van de overeenkomst en het behoud van de integriteit van die overeenkomst te verzekeren[3]

Een exemplaar van deze elektronische arbeidsovereenkomst moet worden opgeslagen bij een elektronische archiveringsdienst. Dit zowel ter bescherming van de uitzendkracht, als ter controle voor de inspectiediensten.

Sanctie

Wanneer de arbeidsovereenkomst niet voor aanvang van de prestaties gesloten wordt, is er sprake van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.  Deze sanctie is niet nieuw: ze was ook al van toepassing toen de overeenkomst nog binnen de 2 werkdagen moest worden ondertekend.

Wel nieuw is dat deze sanctie niet van toepassing is indien de volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • de bedoeling om een arbeidsovereenkomst te sluiten door beide partijen schriftelijk werd vastgesteld;
  • het uitzendbureau de elektronische arbeidsovereenkomst voor aanvang van de prestaties aan de uitzendkracht heeft verzonden, maar deze laatste ze niet voor aanvang van de prestaties ondertekend heeft;
  • de uitzendkracht op het afgesproken tijdstip zijn prestaties bij de gebruiker heeft aangevat;
  • EN het uitzendbureau een correcte Dimona-aangifte heeft gedaan[4].

Met deze 'versoepeling' wil de wetgever vermijden dat het uitzendbureau gestraft zou worden omwille van de nalatigheid van de uitzendkracht.

 


[1] Wet van 30 augustus 2016 tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, Belgisch Staatsblad van 15 september 2016.

[2] Zoals voorzien in de Europese wetgeving.

[3] In geval van betwisting ligt de bewijslast bij het uitzendbureau.

[4] Dit wil zeggen dat het uitzendbureau de indiensttreding van de uitzendkracht aangegeven heeft uiterlijk op het moment dat deze zijn prestaties bij de gebruiker heeft aangevat.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/15/2016