To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vergeet de aanwezigheidsregistratie voor uw flexi-jobwerknemers niet!

02/09/2018

Eén van de voorwaarden om van een flexi-job te kunnen spreken, is het gebruik van een systeem van aanwezigheidsregistratie.  Deze voorwaarde geldt in alle sectoren waar met flexi-jobs gewerkt kan worden, en niet enkel in de horeca.

Er bestaat hierover blijkbaar enige verwarring, omdat in de horecasector de ondernemingen voor de aanwezigheidsregistratie gebruik kunnen maken van de geregistreerde kassa, een systeem dat niet gebruikt wordt in de andere sectoren. Maar dat wil niet zeggen dat de werkgevers uit de detailhandel, waar sinds 1 januari 2018 ook flexi-jobs mogelijk zijn, vrijgesteld zijn van deze voorwaarde.  Integendeel, zij zullen deze aanwezigheidsregistratie enkel op een andere manier dienen te vervullen.

Ter herinnering

Sinds 1 januari 2018 is het regime van de flexi-jobs uitgebreid naar de detailhandel. Sindsdien zijn flexi-jobs mogelijk in de volgende paritaire comités: PC’s 118.03, 119, 201, 202, 202.01, 302, 311, 312 en 314. 

Opmerking: Sinds diezelfde datum kunnen bovendien ook gepensioneerden een flexi-job uitoefenen.

Een verplichte aanwezigheidsregistratie

Eén van de voorwaarden om van een flexi-job te kunnen spreken, is het gebruik van een systeem van aanwezigheidsregistratie: de werkgever die een beroep doet op flexi-jobwerknemers moet gebruik maken van een systeem dat voor iedere flexi-jobwerknemer afzonderlijk het juiste tijdstip van begin en einde van de arbeidsprestatie registreert en bijhoudt

Hoe gebeurt deze aanwezigheidsregistratie?

Er zijn in principe 3 manieren om aan de verplichte aanwezigheidsregistratie te voldoen:

  • hetzij via de geregistreerde kassa (GKS). Dit is uiteraard alleen mogelijk als er een witte kassa is en zal dus voornamelijk in de horeca worden gebruikt;
  • hetzij via een intern tijdsregistratiesysteem, voor zover hierin begin- en einduur worden vermeld en bewezen kan worden dat deze gegevens niet gemanipuleerd kunnen worden;
  • hetzij via het systeem van alternatieve aanwezigheidsregistratie via de RSZ-site. Hier stellen we echter vast dat de RSZ-website nog niet helemaal up-to-date is, want de site vermeldt momenteel enkel de “horeca”, terwijl dit alternatieve systeem dus ook geldt voor de detailhandel.

Opmerking: Wanneer de werkgever werkt met een mondeling contract en dus een Dimona-aangifte per dag moet doen met vermelding van begin- en einduur, dan geldt dit als de registratie van de prestaties en moet dat niet nog eens afzonderlijk gebeuren.

Wat is de sanctie bij niet-registratie?

Wanneer een flexi-jobwerknemer aangetroffen wordt op de arbeidsplaats zonder dat het begin- en einduur van zijn arbeidsprestatie werd geregistreerd, dan wordt vermoed dat hij voltijdse arbeidsprestaties heeft geleverd gedurende het volledige kwartaal. Het tegendeel kan uiteraard wel worden bewezen.

De niet- of niet tijdige registratie van de aanwezigheid van uw flexi-jobwerknemer kan u dus veel geld kosten. Nog vragen? Neem gerust contact op met uw client advisor of legal advisor voor bijkomende info.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/09/2018