To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ontslagmotivering vanaf 2016 ook voor werknemers uit afwijkende sectoren

12/15/2015

Vanaf 1 januari 2016 zullen de regels inzake ontslagmotivering en het kennelijk onredelijk ontslag eveneens van toepassing zijn op de arbeiders voor wie de afwijkende opzegtermijnen gelden of toch op de overgrote meerderheid onder hen. Tot die datum gelden voor deze werknemers nog de regels inzake willekeurig ontslag.

Waarover gaat het?

Sinds 1 april 2014 is de werkgever verplicht om het ontslag van zijn werknemers te motiveren indien de werknemer daar om verzoekt.

Daarnaast kan de werknemer, sinds diezelfde datum, via de rechtbank een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag van zijn werkgever eisen indien het ontslag gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever.

Beide bepalingen zijn er gekomen als gevolg van de invoering van het eenheidsstatuut. Door de gelijkschakeling van de opzegtermijnen voor arbeiders en bedienden, werd de regel inzake willekeurig ontslag, waarbij arbeiders ter compensatie voor hun lagere opzegtermijnen, gemakkelijker een beschermingsvergoeding van de werkgever konden eisen, afgeschaft. In de plaats werden ter bescherming van alle werknemers de regels inzake ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag ingevoerd via de cao nr. 109[1].

Uitzondering voor de afwijkende sectoren

Bij de invoering van het eenheidsstatuut werd voor bepaalde sectoren, waar voordien nog zeer lage opzegtermijnen golden, een afwijkend stelsel voorzien. Het gaat hier voornamelijk om de paritaire comités nr. 124 en 126. Hierdoor gelden voor vele arbeiders uit die sectoren nog steeds lagere opzegtermijnen dan voor de andere werknemers. Ter compensatie van deze lagere opzegtermijnen heeft de cao nr. 109 voor deze arbeiders het stelsel van willekeurig ontslag terug ingevoerd.

Hoewel deze lagere opzegtermijnen nog tot 31 december 2017 blijven bestaan, voorziet cao nr. 109 dat deze werknemers al vanaf 1 januari 2016 onder de normale regels inzake ontslagmotivering en het kennelijk onredelijk ontslag vallen en niet meer onder de regels van het willekeurig ontslag. Deze datum van 1 januari 2016 is een compromis tussen de sociale partners (werkgeversorganisaties en vakbonden) en ligt daarom halverwege de periode dat het tijdelijk afwijkend stelsel van toepassing is.

En wat met de arbeiders voor wie de afwijkende opzegtermijnen definitief van toepassing waren?

Voor arbeiders die gewoonlijk op tijdelijke of mobiele werkplaatsen één of meer van de door de wet opgesomde activiteiten uitoefenen, golden de hierboven besproken afwijkende opzegtermijnen oorspronkelijk voor onbepaalde duur. Voor deze werknemers werd dan ook bepaald dat het stelsel van het willekeurig ontslag voor onbepaalde duur op hen van toepassing zou zijn.

Het Grondwettelijk Hof heeft evenwel geoordeeld dat ook voor deze werknemers het afwijkend stelsel maar tot 31 december 2017 mag blijven bestaan[2]. Tot die datum blijft voor deze werknemers alles bij het oude. Dit heeft als gevolg dat voor deze werknemers de regels inzake ontslagmotivering en het kennelijk onredelijk ontslag pas vanaf 1 januari 2018 van toepassing zullen worden. Tenzij de sociale partners voordien tot een akkoord komen om cao nr. 109 aan te passen, waardoor ook deze arbeiders dezelfde regels zouden volgen als de andere arbeiders uit de afwijkende sectoren.

Meer info?

Wenst u meer gedetailleerde informatie over de ontslagmotivering en het kennelijk onredelijk ontslag, en meer bepaald over de te volgen procedure, het toepassingsgebied en de andere modaliteiten, dan verwijzen we u graag naar onze informatiefiches over dit onderwerp. U kan deze terugvinden in de rubriek Sociaal / Dossiers / Beëindiging van de arbeidsovereenkomst / Motivering van het ontslag.[1] Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 12 februari 2014.

[2] Arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 september 2015. Lees hiervoor ons artikel van 2 oktober 2015.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 12/15/2015