To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De sociale lasten herverdeeld

04/01/2019

Door de herverdeling van de sociale lasten genieten kleinere ondernemingen een forfaitaire bijdragevermindering en betalen grotere ondernemingen een compenserende bijdrage van 1,55% op het gedeelte van de sociale zekerheidsbijdragen dat 26.028,82 euro per kwartaal overschrijdt.

Bijdragevermindering voor de 'kleine' werkgevers

Op 1 juli van elk jaar wordt aan de kleine werkgevers een vermindering toegekend van 11,5% van het bedrag van de totale sociale zekerheidsbijdragen[1] die driemaandelijks verschuldigd zijn voor elk van de 4 kwartalen van het afgelopen kalenderjaar.

Deze bijdragevermindering wordt begrensd tot een bepaald bedrag naargelang van de verschuldigde bijdragen. De bijdragevermindering is aldus gelijk aan:

  • 359,45 euro indien de kwartaalbijdragen tussen 5.453,66 en 26.028,82 euro liggen en;
  • 272,68 euro indien de kwartaalbijdragen hoger zijn dan 26.028,82 euro. 

De RSZ stelt de betrokken werkgevers in de loop van het tweede kwartaal in kennis van het te ontvangen bedrag. Het wordt in mindering gebracht van zijn bijdragen verschuldigd voor het tweede kwartaal van het jaar[2]. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met bedragen lager dan 37,18 euro.

Compenserende bijdrage voor de grote werkgevers

Op 30 juni van elk jaar moet elke grote werkgever aan de RSZ voor elk van de kwartalen van het afgelopen kalenderjaar een compenserende bijdrage betalen gelijk aan 1,55% van het deel van de bijdragen dat 26.028,82 euro overschrijdt.

De RSZ stelt de betrokken werkgevers in de loop van het tweede kwartaal in kennis van het te betalen bedrag. Er wordt evenwel geen rekening gehouden met bedragen lager dan 37,18 euro.

Maximumgrens compenserende bijdrage

De totale opbrengst van de compenserende bijdrage betaald door de grote werkgevers moet in principe overeenstemmen met het totale bedrag aan bijdrageverminderingen toegekend aan de kleine werkgevers. Door de stijging van de loonmassa gedurende de laatste jaren bracht de compenserende bijdrage in de praktijk echter meer op dan hetgeen de bijdragevermindering kost.

Om hier paal en perk aan te stellen, werd een maximumgrens voor de compenserende bijdrage ingevoerd. Deze maximumgrens is voor 2019 vastgesteld op 207.146 euro per jaar.

Voorbeeld

Een werkgever moet een compenserende bijdrage betalen van 1,55% op een bedrag van 1.000.000 euro per kwartaal. Dit is immers het bedrag van sociale lasten dat het bedrag van 26.028,82 euro per kwartaal overschrijdt.

De compenserende bijdrage bedraagt 1.000.000 euro x 1,55%, dus 15.500 euro per kwartaal. Op jaarbasis bedraagt deze bijdrage dus 62.000 euro. Dit bedrag overschrijdt de maximumgrens van  207.146 euro per jaar niet. In dit geval betaalt de werkgever dus wel 62.000 euro.

 


[1] De bijdragen die in aanmerking genomen worden, zijn de normale werkgevers- en werknemersbijdragen en de bijdrage voor het Fonds van Beroepsziekten. De bijdrage jaarlijkse vakantie voor de arbeiders, de bijdrage voor het Arbeidsongevallenfonds, de loonmatigingsbijdrage en de bijzondere bijdragen (educatief verlof, outplacement,…) worden niet meegeteld.

[2] Indien er in dit kwartaal geen of weinig bijdragen betaald moeten worden, wordt het bedrag van de vermindering beperkt tot het te betalen bedrag.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/01/2019