To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Gebruik onze checklist als u een student tewerkstelt tijdens de zomer!

06/19/2017

De tewerkstelling van een student gaat gepaard met een aantal formaliteiten. Hieronder zetten we de belangrijkste ervan op een rijtje.

Een schriftelijke studentenovereenkomst

Het schriftelijk sluiten van een studentenovereenkomst is niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk om van de verminderde socialezekerheidsbijdragen te kunnen genieten.

Voor alle informatie over de bijzonderheden van dit contract, kan u ons artikel van 29 mei 2017 raadplegen. Securex stelt bovendien een modelovereenkomst voor studenten ter beschikking.

Een Dimona-aangifte uiterlijk bij aanvang van de prestaties

Vanaf het moment dat uw student in dienst treedt, moet u een Dimona-aangifte uitvoeren[1]. U zal trouwens ook slechts van de verminderde socialezekerheidsbijdragen kunnen genieten als u een tijdige Dimona-aangifte hebt gedaan.  En tijdig wil zeggen, uiterlijk op het moment van de indiensttreding. Via deze Dimona-aangifte kan u de nog beschikbare uren van het studentencontigent van 475 uren reserveren.

Wanneer de studentenovereenkomst over meerdere kwartalen loopt, dient u elk kwartaal een aangifte te doen.  Wenst u meer info over de Dimona-verplichting voor studenten, raadpleeg dan zeker onze fiche “Studenten - 2. Socialezekerheidsaspecten” in ons dossiers Contracten-Clausules.

Een correct loon

Betaalt u uw student voldoende? Kijk het even na in ons artikel van 6 juni 2017.

Een contingent van 475 uur per jaar

Om van de verminderde bijdragen te kunnen genieten, mag een quotum van 475 uren per kalenderjaar en per student niet overschreden worden.  Op uw verzoek moet de student u een attest bezorgen waarop u het saldo kan raadplegen.  De student kan ook gemakkelijk zijn saldo raadplegen via de gratis applicatie student@work.

Vermijd de valkuilen (eerste en tweede deel) en ontdek onder welke precieze voorwaarden u van de verminderde socialezekerheidsbijdragen kan genieten.

Deze verminderde onderwerping laat u bovendien toe om geen bedrijfsvoorheffing op het loon van de student in te houden!

Het arbeidsreglement

Hebt u aan de student het arbeidsreglement van de onderneming overhandigd? U bent er immers toe gehouden uw student een exemplaar van het arbeidsreglement dat in uw onderneming van toepassing is, te geven.  Hij moet hiervoor een ontvangstbewijs tekenen.

De arbeidsongevallenverzekering

U moet uw student verzekeren tegen arbeidsongevallen, net zoals de andere werknemers. Indien u geen andere werknemers tewerkstelt, vergeet dan niet om een arbeidsongevallenverzekering te sluiten! Securex biedt deze verzekering aan.

Een voorafgaande raadpleging van de preventieadviseur

Studenten moeten onderworpen worden aan het algemeen medisch toezicht dat ook voor de andere werknemers van toepassing is.  Naast het algemeen gezondheidstoezicht is er een bijzonder medisch toezicht dat rekening houdt met een aantal kenmerken die eigen zijn aan jongeren.  Om die reden moeten bepaalde jongeren steeds aan een voorafgaandelijk onderzoek onderworpen worden (onder andere de minderjarige studenten).

Wanneer u een student tewerkstelt, moet u een specifieke risicoanalyse uitvoeren om na te gaan of er activiteiten zijn die een groter risico voor jongeren dan voor andere werknemers inhouden.

Onthoud tenslotte dat het verboden is om studenten bepaalde taken te laten uitvoeren (bijvoorbeeld taken met blootstelling aan schadelijke stoffen, gebruik van gevaarlijke machines) en om hen op bepaalde arbeidsplaatsen tewerk te stellen.

Voor meer info kan u steeds uw preventieadviseur raadplegen!

 


[1] Dit geldt zelfs voor die enkele werkgevers die normaal niet onder het toepassingsgebied van de Dimona-wetgeving vallen, aangezien voor een student de Dimona-aangifte altijd verplicht is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06/19/2017