To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Sanctie voor werkgever die deeltijder geen extra uren geeft wordt effectief

05/21/2019

Wanneer een deeltijdse werknemer daar om vraagt, moet u een openstaande voltijdse betrekking of een vrije deeltijdse betrekking met meer uren bij voorrang aan deze deeltijdse werknemer toekennen. Indien u deze verplichting niet naleeft voor een deeltijdse werknemer met inkomensgarantieuitkering (IGU) moet u een responsabiliseringsbijdrage betalen.

Het uitvoeringsbesluit dat de effectieve betaling van deze responsabiliseringsbijdrage nog moest regelen werd gepubliceerd[1].

De responsabiliseringsbijdrage zal voor het eerst verschuldigd zijn vanaf het 2de kwartaal van 2020. Opgelet, er wordt, voor de toepassing van deze sanctie, al vanaf 1 april 2019 nagegaan of u aan uw verplichtingen voldoet!

Waarover gaat het?

Een deeltijdse werknemer moet voorrang krijgen wanneer er een voltijdse of deeltijdse betrekking in de onderneming vrijkomt. U moet hem dit schriftelijk meedelen.

Deze verplichting geldt enkel wanneer de werknemer daar om verzocht heeft en voor zover het een soortgelijke functie betreft waarvoor hij reeds de juiste kwalificaties bezit.

Hieraan worden nu nog een aantal zaken toegevoegd :

 • De mededeling moet alleen gebeuren als de vacante betrekking tot gevolg heeft dat de arbeidsregeling wordt verhoogd gedurende een ononderbroken periode van minstens 1 maand of voor onbepaalde tijd, en dit door aanpassing van de bestaande arbeidsovereenkomst of door een nieuwe arbeidsovereenkomst. 
 • U moet de mededeling versturen binnen de maand nadat de betrekking vacant werd verklaard, hetzij via een aangetekend brief, op elektronische wijze met ontvangstbevestiging of door overhandiging van een geschrift dat ondertekend wordt voor ontvangst.
 • Deze mededeling moet gedurende 7 jaar worden bijgehouden en de volgende gegevens bevatten :
  • een beknopte beschrijving van de functie,
  • de duur van de overeenkomst,
  • het arbeidsvolume en het werkrooster,
  • en de plaats van tewerkstelling.
 • De mededeling vermeldt ook de termijn waarbinnen de deeltijdse werknemer dient te reageren, zonder dat dit minder dan 1 week of langer dan 1 maand kan bedragen.

Waarom deeltijdse werknemers met een inkomstengarantie-uitkering ?

Deeltijdse werknemers die een IGU ontvangen, zijn verplicht om bij hun werkgever een aanvraag voor een voltijdse betrekking of een deeltijdse betrekking met meer uren in te dienen. Dit is immers één van de voorwaarden om recht te kunnen hebben op deze uitkering.

Wanneer zij dan ook een voorgestelde vacante betrekking weigeren op te nemen, dient u het gewestelijk werkloosheidsbureau van die weigering op de hoogte te brengen.

Responsabiliseringsbijdrage

Indien u de bovenstaande verplichtingen niet naleeft zal u een responsabiliseringsbijdrage van 25 euro per maand en per werknemer moeten betalen.

Deze sanctie is van toepassing op de arbeidsovereenkomsten die gesloten werden sinds 1 januari 2018. Er wordt voor de daadwerkelijke toepassing van deze sanctie vanaf 1 april 2019 nagegaan of u aan uw verplichtingen voldoet. De boete zelf zal echter voor de eerste keer verschuldigd zijn vanaf het tweede kwartaal 2020[2].

De responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd per deeltijdse werknemer met behoud van rechten die een inkomensgarantie-uitkering geniet voor elke maand waarin deze verplichting niet werd nageleefd.

In bepaalde gevallen bent u vrijgesteld van de betaling van deze bijdrage, bijvoorbeeld wanneer de werknemer niet in aanmerking komt voor de bijkomende uren omdat hij niet over de vereiste kwalificaties beschikt.

Uitzonderingen

Deze voorrangsregeling is niet van toepassing op :

 • De uitzendkrachten;
 • De werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor dienstencheques;
 • De gelegenheidswerknemers;
 • De werknemers die niet vallen onder de wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités[3].

 


[1] Koninklijk besluit van 2 mei 2019, Belgisch Staatblad van 15 mei 2019.

[2] Het besluit treedt in werking op 1 april 2019 en de responsabiliseringsbijdrage is verschuldigd vanaf het kwartaal volgend op de vier kwartalen waarin ten minste één bijkomend uur beschikbaar was en het beschikbare bijkomende uur of de beschikbare bijkomende uren aan geen enkele door u tewerkgestelde werknemer, bij voorrang werden toegekend zodat zijn contractuele gemiddelde wekelijkse arbeidsduur niet is toegenomen.

[3] Wet van 5 december 1968.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/21/2019