To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Vlaams opleidingsverlof kan in werking treden: alle regels zijn er!

03/13/2019

Het Vlaams Gewest is sinds 1 juli 2014 bevoegd voor het stelsel van het betaald educatief verlof (BEV). Dit stelsel werd in 2018 hervormd tot Vlaams opleidingsverlof (VOV)[1]. Met de recente publicatie van de bijhorende uitvoeringsbesluiten[2] [3] is de regelgeving volledig. Het VOV kan nu globaal genomen in werking treden bij de start van het nieuwe ‘schooljaar’, 1 september 2019.

In dit artikel geven we een bondig overzicht van het VOV. Een gedetailleerde uiteenzetting zal u weldra vinden op Lex4you.

Enkel voor werknemers die werken in een onderneming gelegen in het Vlaams Gewest

Enkel voltijdse en bepaalde deeltijdse werknemers (minstens halftijds) uit de private sector[4] die werken in een onderneming/vestiging gelegen in het Vlaamse Gewest kunnen gebruik maken van het VOV. Dit wil dus zeggen dat werknemers die werken in een vestiging van een onderneming gelegen in het Brussels of het Waals Gewest moeten gaan kijken naar de regeling educatief verlof die daar van toepassing is.

Arbeidsmarktgerichte en loopbaangerichte opleidingen

Enkel arbeidsmarktgerichte opleidingen en loopbaangerichte opleidingen komen in aanmerking.

Opleidingen zijn arbeidsmarktgericht als ze tot doel hebben de loopbaan van de werknemers duurzaam te versterken of arbeidsmarktgerichte transities te vergemakkelijken. En dat met het oog op de uitdagingen en knelpunten van de huidige of toekomstige arbeidsmarkt. Loopbaangerichte opleidingen worden gevolgd in het kader van loopbaanbegeleiding en zijn vastgelegd in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Bijkomend moeten opleidingen aan bepaalde voorwaarden voldoen om recht te geven op VOV: het verwerven van bepaalde groepen van competenties (basiscompetenties, beroepsspecifieke, algemene arbeidsmarkt), een minimum contacturen of studiepunten en de opleidingsverstrekkers moeten geregistreerd zijn bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).      

Alle arbeidsmarktgerichte opleidingen die voldoen aan de voorwaarden en dus recht geven op VOV, worden geregistreerd in een opleidingsdatabank beheerd door het DWSE[5] [6].

Rol van de Vlaamse opleidingscommissie en de paritaire leercomités

Naast opleidingen die via het basisdecreet[7] direct gedefinieerd worden als arbeidsmarktgericht als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, zijn er ook opleidingen die pas na voorafgaande beoordeling worden goedgekeurd.

Onder de eerste categorie vallen o.a. alle opleidingen uit het Vlaams volwassenenonderwijs, de ondernemersopleidingen van Syntra Vlaanderen, opleidingen georganiseerd door vakbonden die voldoen aan de voorwaarden.

Daarnaast zijn er opleidingen die een voorafgaande goedkeuring door de Vlaamse Opleidingscommissie of door het bevoegde paritair leercomité per bedrijfstak behoeven[8].

Het VOV, kort praktisch

Zoals bij het BEV heeft een werknemer ook hier recht om op het werk betaald afwezig te zijn om opleiding te volgen of om te studeren of examens af te leggen.

Het VOV kan worden toegekend aan een werknemer voor maximaal 125 uur per jaar. De toekenning gebeurt a rato van de contractuele tewerkstellingsbreuk zoals opgenomen in de Dmfa van de maand september van het opleidingsjaar (in principe minstens 50% van een voltijdse tewerkstelling).

Het uitvoeringsbesluit bepaalt het recht van de werknemer om een aantal uren op het werk afwezig te zijn en dit in functie van opleidingen die regelmatige aanwezigheid vereisen, opleidingen die geen regelmatige aanwezigheid vereisen en opleidingen met studiepunten.

Via het digitale platform Vlaamse opleidingsincentives kunnen de werknemer en de werkgever het beschikbare aantal uren VOV voor de werknemer raadplegen. In de opleidingsdatabank kan gecontroleerd worden of de opleiding die de werknemer wil volgen, recht geeft op VOV.

Nadat de werknemer aan de werkgever gemeld heeft dat hij opleidingsverlof wil opnemen, maken beiden, rekening houdend met de collectieve planning, afspraken over de opname. De opname gebeurt ten vroegste vanaf de dag voorafgaand aan de aanvang van de opleiding en ten laatste twee dagen na de laatste les of het laatste examen.

Het uitvoeringsbesluit preciseert verder de regels inzake nauwgezetheid van aanwezigheid op de opleiding geattesteerd door de opleidingsverstrekker, de deelname aan het examen, de stopzetting van een opleiding door de werknemer, e.a. te registreren door de opleidingsverstrekker in het digitale platform.

En de terugbetaling van de werkgever?

De werkgever krijgt de terugbetaling van de lonen en de sociale bijdragen in het kader van het VOV als:

  • de registratie van de opleiding goedgekeurd is,
  • de werkgever de uren VOV in de Dmfa correct heeft laten registreren via het sociaal secretariaat,
  • de werknemer zijn maximaal aantal uren niet heeft overschreden
  • en de werknemer de opleiding nauwgezet heeft gevolgd.

Soms gelden er bijkomende voorwaarden.

De werkgever dient een aanvraag tot terugbetaling in door de opleiding van de werknemer aan te melden in het digitale platform binnen een termijn van 3 maanden na de start van de opleiding. De terugbetaling aan de werkgever wordt beperkt tot een forfaitair bedrag (21,30 EUR) per uur Vlaams opleidingsverlof waarvoor aan de betalingsvoorwaarden is voldaan. 

Inwerkingtreding

Globaal genomen, treden de nieuwe regels in werking op 1 september 2019. Bepaalde bepalingen waaronder deze met betrekking tot de ‘opleidingen’ (de voorwaarden, de opleidingsdatabank, de registratieprocedure, de opleidingscommissie, het evaluatierapport en de beroeps- en evaluatiecommissie) treden reeds in werking op 1 mei 2019.

We verwijzen graag naar de website Werk en Sociale Economie: Wie doet wat? VOV in 10 stappen.

Een gedetailleerde uiteenzetting zal weldra beschikbaar zijn op Lex4you/Dossiers/Schorsingen van de arbeidsovereenkomst/Betaald educatief verlof/Vlaams Gewest.

 


[1] Decreet van 12 oktober 2018 houdende het Vlaams opleidingsverlof en houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, Belgisch Staatsblad van 13 november 2018.

[2] Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, Belgisch Staatsblad van 4 maart 2019.

[3] Ministerieel besluit van 13 februari 2019 tot specificatie van competenties en vaststelling van een beoordelingssysteem, vermeld in artikel 2, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot uitvoering van afdeling 6 toekenning van betaald educatief verlof in het kader van voortdurende vorming van de werknemers van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen en tot wijziging van artikel 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2013 betreffende de loopbaanbegeleiding, Belgisch Staatblad van 4 maart 2019.

[4] Het decreet verwijst hiervoor naar de CAO-wet.

[5] Het uitvoeringsbesluit van 21 december 2018 voorziet in een registratieprocedure.

[6] Het departement Werk en Sociale Economie stelt jaarlijks een evaluatierapport op van de arbeidsmarktgerichte opleidingen. Het uitvoeringsbesluit verduidelijkt dat een negatief geëvalueerde opleiding van rechtswege de status verliest van arbeidsmarktgerichte opleiding die recht geeft op VOV.  

[7] Decreet van 12 oktober 2018.

[8] Het uitvoeringsbesluit van 21 december 2018 bepaalt verder de oprichting van een Beroeps- en Evaluatiecommissie binnen het departement Werk en Sociale Economie die moet beslissen over beroepen die worden ingediend tegen beslissingen van de Vlaamse Opleidingscommissie en de paritaire leercomités.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/13/2019