To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Alles over de bedrijfswagens

08/05/2012

De belasting van het voordeel dat voortvloeit uit de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen werd grondig gewijzigd sinds het begin van dit jaar. Tweemaal is de wetgever opgetreden om het nieuw taxatiestelsel in te voeren[1]. Bovendien verduidelijkt de fiscus via "frequently asked questions" (FAQ's) hoe de nieuwe regelgeving toegepast moet worden.

Hierna vindt u een overzicht van de nieuwigheden. Belangrijk om weten is dat deze van toepassing zijn op de voordelen toegekend vanaf 1 januari 2012 (aanslagjaar 2013), met uitzondering van de bepalingen inzake de toepassing van de bedrijfsvoorheffing (aangepaste definitie van de cataloguswaarde en systeem van progressieve waardevermindering). Deze specifieke nieuwigheden zijn van toepassing op de voordelen toegekend vanaf 1 mei 2012.

Hoe wordt het voordeel van alle aard belast? Nieuwe criteria

De wet[2] bepaalt dat het voordeel van alle aard dat voortvloeit uit het privégebruik van een bedrijfswagen die gratis ter beschikking wordt gesteld voortaan berekend wordt in functie van de volgende criteria:

  • de cataloguswaarde van het voertuig;
  • de CO2-uitstoot van het voertuig;
  • de datum van de eerste inschrijving van het voertuig.

De afstand tussen de woon- en werkplaats verdwijnt dus als criterium en wordt vervangen door de cataloguswaarde.

Net zoals voorheen het geval was, is deze regeling zowel van toepassing op werknemers als op zelfstandige bedrijfsleiders. Het gaat bovendien om dezelfde categorieën van voertuigen als voorheen (wagens, gemengde wagens, minibussen en valse lichte vrachtwagens).

Welke berekeningsformule?

De nieuwe berekeningsformule van het voordeel van alle aard ziet er als volgt uit:

  • voor dieselwagens: cataloguswaarde x [5,5 + (CO2-95) x 0,1]% x 6/7
  • voor benzinewagens (en aardgas- en LPG-motor): cataloguswaarde x [5,5 + (CO2-115) x 0,1]% x 6/7

Belangrijke begrippen

Om deze formules te kunnen toepassen, gaan we dieper in op een aantal parameters.

Cataloguswaarde

Onder cataloguswaarde moet men voortaan verstaan "de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde belasting over de toegevoegde waarde, zonder rekening te houden met enige korting, vermindering, rabat of restorno".

De wetgever heeft gekozen voor een eenduidige definitie van de waarde, ongeacht het soort van transactie.

Opties

In de Commissie voor Financiën heeft de minister erop gewezen dat men onder opties dient te verstaan de "(…) bijkomende voorzieningen aan de wagen die door gelijk welke bestuurder kunnen worden gekozen uit een bepaald aanbod".

Volgens deze opvatting sluit de minister de verbouwingskosten van de wagen voor gehandicapten uit terwijl hij er wel de kosten van een LPG-installatie in opneemt.

Werkelijk betaalde btw

De wetgever heeft benadrukt dat men de werkelijk betaalde btw in acht moet nemen bij de berekening van het voordeel van alle aard voortvloeiend uit de gratis terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen. Deze verduidelijking heeft hevige discussies uitgelokt zowel binnen als buiten de parlementaire arena.

Toen hij hierover in de Commissie voor Financiën geïnterpelleerd werd, heeft de minister duidelijk gezegd dat het hier gaat om de btw vermeld op de aankoopfactuur van de wagen los van de eventuele aftrek die in de btw-aangifte verricht moet worden of van de btw die in de aangifte opgenomen moet worden bij de toepassing van de zogeheten margeregeling (verkrijger).

Andere belangrijke parameters

CO2-uitstoot van de wagen

Dit is een gegeven dat wordt meegedeeld door de Directie Inschrijvingen Voertuigen van de FOD Financiën. Als de Directie geen gegevens over de CO2-uitstoot van een wagen bezit, hanteert ze de volgende gelijkstellingen:

  • voor een wagen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor is de hoeveelheid uitgestoten CO2 gelijk aan die van een wagen die 205 gr/km uitstoot;
  • voor een wagen met een dieselmotor bedraagt de hoeveelheid uitgestoten CO2 195 gr/km.

Referentie-uitstoot

Voor dieselwagens is deze gelijk aan 95 g/km en voor benzinewagens of wagens met een LPG- of aardgasmotor is deze gelijk aan 115 g/km[3].

CO2-basispercentage

Dit percentage is gelijk aan 5,5%. Dit wordt evenwel aangepast indien de CO2-uitstoot van de wagen hoger of lager ligt dan de referentie-uitstoot: verhoging of verlaging met 0,1% per gram CO2 (met een minimum van 4%[4] en een maximum van 18%).

Minimumbedrag van het voordeel

Het bekomen voordeel van alle aard mag nooit lager liggen dan 820 euro per jaar (dit is het basisbedrag dat elk jaar geïndexeerd wordt). Voor inkomstenjaar 2012, aanslagjaar 2013, is dit bedrag gelijk aan 1.200 euro per jaar. Zoals voorheen wordt de persoonlijke tussenkomst van de begunstigde afgetrokken van het bedrag van het voordeel.

Progressieve waardevermindering en cataloguswaarde

De cataloguswaarde wordt in evenwicht gehouden door een geplafonneerd systeem van progressieve waardevermindering. Eens de cataloguswaarde van het voertuig bepaald is, zal deze in functie van de ouderdom van het voertuig verminderd worden aan de hand van een systeem van progressieve waardevermindering (6 % per jaar) met een minimumwaarde vastgelegd op 70 %.

Hierna volgt een korte samenvatting:

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig

In aanmerking te nemen percentage van de cataloguswaarde

Van 0 tot 12 maanden[5]

100 %

Van 13 tot 24 maanden

94 %

Van 25 tot 36 maanden

88 %

Van 37 tot 48 maanden

82 %

Van 49 tot 60 maanden

76 %

Vanaf 61 maanden

70 %

Reële beroepskosten

De reële beroepskosten bepaald volgens het kilometerforfait van 0,15 euro/km mogen niet hoger zijn dan het bedrag van het voordeel van alle aard.

Wanneer de verkrijger van een bedrijfswagen er in zijn aangifte voor kiest om zijn beroepskosten volgens de methode van de werkelijke kosten te bepalen, dan mag hij een kilometerforfait van 0,15 euro/km aftrekken dat forfaitair alle kosten vertegenwoordigt die verbonden zijn aan de verplaatsing met dat voertuig tussen zijn woon- en werkplaats. De beroepskosten die op basis van dat forfait berekend worden zijn niet onderworpen aan de 75%-regel[6].

De wettekst verduidelijkt dat het bedrag van de beroepskosten, dat via dat kilometerforfait bekomen wordt, niet hoger mag zijn dan het bedrag van het voordeel van alle aard dat gekoppeld is aan de terbeschikkingstelling van het voertuig, vermeerderd met het bedrag van de eventuele persoonlijke tussenkomst van de verkrijger.

Bedrijfswagens kosten ook meer voor de werkgever

Een deel van de kost van de bedrijfswagens valt ten laste van de werkgever of van de onderneming die de wagen ter beschikking stelt.

Het voordeel van alle aard wordt in de vennootschapsbelasting, maar ook in de rechtspersonenbelasting en in de belasting der niet-inwoners (rechtspersonen) gedeeltelijk als een verworpen uitgave beschouwd. Deze verworpen uitgave dekt de kosten verbonden aan de bedrijfswagen ten belope van 17% van het voordeel van alle aard, berekend volgens de nieuwe methode.

De memorie van toelichting voegt daar nog aan toe dat deze nieuwe bepaling niets afdoet aan de reeds bestaande beperkingen voor de aftrekbaarheid van de autokosten. Deze verworpen uitgave vormt een resultaat waarop de vennootschap dus in ieder geval belast wordt (zonder mogelijkheid tot aftrekken of compensatie met verliezen).

Maak een car policy op om problemen te vermijden

Een bedrijfswagen ter beschikking stellen is niet altijd even simpel en heeft gevolgen voor elke partij. Om onaangename verrassingen te vermijden heeft u er alle belang bij om de praktische regels betreffende de terbeschikkingstelling van de bedrijfswagen in een car policy te vermelden. Onze legal advisors en consultants kunnen voor uw bedrijf een policy op maat opstellen.

Meer info?

U vindt alle nuttige informatie terug in onze fiche “Bedrijfswagen – 3. Fiscale behandeling van het voordeel van alle aard” in de rubriek Fiscaal/Info+.

Om te weten hoe de fiscus de nieuwe waarderingsregels van het voordeel zal toepassen, lees de FAQ's op de site van de FOD Financiën (rubriek Actueel):

  • FAQ voordeel van alle aard bedrijfswagen – Aangepaste versie (13 april 2012);
  • Update voordeel van alle aard bedrijfswagen- Wijziging FAQ 9 en 11 (31 januari 2012);
  • Berekening en FAQ voordeel van alle aard bedrijfswagen (26 januari 2012).

Indien u bedrijfswagens ter beschikking stelt van uw werknemers, dient u zo snel mogelijk de catalogusprijs van de ter beschikking gestelde wagens en de datum van eerste inschrijving mee te delen aan uw client advisor om een correcte berekening van het belastbare voordeel mogelijk te maken.[1] Wet houdende diverse bepalingen van 28 december 2011 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, 4de editie) en programmawet (I) van 29 maart 2012 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, 3de editie).

[2] Nieuw artikel 36 §2 van het WIB 92.

[3] Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks bij koninklijk besluit vastgesteld.

[4] Dit minimum zal steeds van toepassing zijn op voertuigen met een uitstoot van 0 gram CO2 per kilometer, zoals elektrische wagens.

[5] Elke begonnen maand telt als een volledige maand.

[6] Het betreft artikel 66 § 1 van het WIB 92 dat de aftrekbaarheid van de beroepskosten betreffende de wagens toelaat ten belope van 75%. Het artikel 66 § 4 van het WIB 92 wijkt hiervan af en staat de volledige aftrekbaarheid toe van de kilometervergoeding van 0,15 euro/km.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-05-2012