To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Nieuwe maatregelen ‘inzake werk’ binnenkort van kracht

03/29/2018

De Kamer heeft een nieuwe ‘relance’-wet[1] goedgekeurd. Deze wet bevat een aantal maatregelen die rechtstreeks van belang zijn voor u. Wil u er meer over weten? Hierna volgt een overzicht[2]...

Nieuwe opzegtermijnen

Er zullen nieuwe opzegtermijnen van toepassing zijn tijdens de eerste 6 maanden na de aanwerving van een werknemer. In vergelijking met de regels die momenteel van toepassing zijn, zien ze er als volgt uit:

Anciënniteit in de onderneming

Minder dan 1 maand

Minder dan 2 maanden

Minder dan 3 maanden

Minder dan 4 maanden

Minder dan 5 maanden

Minder dan 6 maanden

Huidige regel

2 weken

2 weken

2 weken

4 weken

4 weken

4 weken

Toekomstige regel

1 week

1 week

1 week

3 weken

4 weken

5 weken

 

Deze wijziging zal niet van toepassing zijn op de opzegtermijnen die vóór de datum van inwerkingtreding van de maatregel ter kennis werden gebracht. De maatregel treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin de wet in het Belgisch Staatsblad verschijnt. Wij houden u op de hoogte!

Startersjobs voor jongeren

Degressiviteit van de lonen en vrijgestelde forfaitaire toeslag

Het ontwerp voert het principe in van de degressiviteit van de lonen van nieuwe werknemers van minder dan 21 jaar zonder beroepservaring, die in de privésector worden tewerkgesteld. Dit principe zal niet van toepassing zijn op studenten.

De werkgever die deze degressiviteit toepast, moet de nieuwe werknemer in elke maand waarin hij het loon vermindert een forfaitaire toeslag betalen bovenop het loon. Deze forfaitaire toeslag wordt vrijgesteld van socialezekerheidsinhoudingen en - bijdragen, alsook van fiscale inhoudingen.

Fiscale compensatie

De werkgever geniet een vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing die gelijk is aan het bedrag van de forfaitaire toeslagen die de werkgever betaald heeft aan de jonge werknemer(s).

Deze maatregelen zullen op 1 juli 2018 in werking treden. Uitvoeriger informatie volgt binnenkort.

Preventie van burn-out en recht om offline te zijn

Preventie van burn-out is een prioriteit geworden. De regering wil de preventieprojecten laten financieren via de inkomsten die de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen van 0,10% oplevert (inwerkingtreding op 1 januari 2018)[3]. De sociale partners en de sectoren zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

Daarnaast zijn er door de evolutie van de nieuwe technologieën maatregelen nodig waardoor werknemers de mogelijkheid hebben om niet onbeperkt bereikbaar te moeten zijn. Overleg in die zin zal georganiseerd kunnen worden met het comité voor preventie en bescherming op het werk. Meer uitgebreide informatie volgt in een afzonderlijk artikel.

Andere maatregelen

Er werden ook andere maatregelen getroffen...
  • in alle sectoren wordt het verbod op uitzendarbeid opgeheven, overeenkomstig de Europese richtlijn over uitzendarbeid[4]. Dit verbod bestaat nog in de verhuissector en de meubelopslag (en de verwante activiteiten die onder het paritair comité voor het vervoer vallen - PC nr. 140) en in de binnenscheepvaart. Het zal echter nog mogelijk zijn om specifieke modaliteiten of een verbod uit te vaardigen wegens redenen van algemeen belang, zoals de richtlijn bepaalt.
  • de referteperiode waarbinnen de arbeidsovereenkomst moet eindigen opdat de werknemer bij sluiting van de onderneming waar hij is tewerkgesteld voor zijn loon kan rekenen op de interventie van het Sluitingsfonds, werd gewijzigd[5];
  • de bepalingen over de PWA-arbeidsovereenkomst worden formeel aangepast als gevolg van de regionalisering (inwerkingtreding gepland op 1 januari 2018)[6];
  • er wordt een nieuwe verblijfsvoorwaarde ingevoerd in het kader van de inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap (inwerkingtreding gepland op 1 juli 2018).
… onder meer een reeks van fiscale maatregelen:
  • bouw- en aanverwante sectoren: vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor ploegenarbeid uitgebreid naar werven waar werken in onroerende staat worden verricht (1 januari 2018). Zie voor meer informatie ons artikel van 21 december 2017;
  • forfaitaire beroepskosten: uitbreiding van het systeem naar zelfstandigen met winsten (aanslagjaar 2019);
  • belastingvoordelen voor alleenstaande ouders met een laag inkomen (aanslagjaar 2018);
  • fiscale maatregelen voor groeibedrijven (inwerkingtreding gepland voor het aanslagjaar 2019, dus voor het inkomstenjaar 2018);
  • maatregelen tegen fiscale fraude.

We zullen de fiscale maatregelen die voor u van belang zijn in de komende weken toelichten in afzonderlijke artikels.

Inwerkingtreding

Waar geen specifieke datum van inwerkingtreding van de maatregel wordt vermeld, treedt de maatregel in werking 10 dagen na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad.

 


[1] Deze wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie is het ‘zusje’ van het ontwerp van ‘relance’-wet dat werd geblokkeerd door de belangenconflictprocedure tegen de maatregel van het ‘onbelast bijverdienen’. De wet neemt de andere maatregelen van het ontwerp over.

[2] We zullen bepaalde maatregelen uitvoeriger bespreken in afzonderlijke artikelen.

[3] Er is dus geen sprake meer van 'burn-outcoaches'.

[4] Richtlijn 2008/104/EG van 19 november 2008.

[5] Deze wijziging van de referteperiode is enkel van toepassing op werknemers die de verjaringstermijn ten aanzien van hun werkgever hebben gestuit door middel van een ingebrekestelling. Die werknemers kunnen voor hun loon aanspraak maken op de interventie van het Sluitingsfonds als de arbeidsovereenkomst werd beëindigd in de loop van de 25 maanden (in plaats van 13 maanden) voorafgaand aan de sluitingsdatum tot het einde van een periode van 12 maanden (of 3 jaar in geval van werknemers die deelnemen aan de vereffeningswerkzaamheden van de onderneming) na de sluitingsdatum.

[6] De wijzigingen zorgen er ook voor dat de wet van 7 april 1999 betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst (die een federale bevoegdheid is gebleven) kan aansluiten bij eventuele wijzigingen door de bevoegde gewesten en de Duitstalige Gemeenschap zodat eventuele interpretatieproblemen proactief worden vermeden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 03/29/2018