To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

#BackToWork - Telewerk met zicht op de Middellandse Zee? Minder evident dan u denkt

20/05/2021

Nu reizen naar het buitenland terug toegelaten is, willen uw werknemers misschien wel vanuit het buitenland telewerken. Touroperators spelen in op die trend en bieden volop zogenaamde telewerkreizen aan. Uw werknemers kunnen bijvoorbeeld vanuit hun hotelkamer of vakantiehuisje telewerken met zicht op de Middellandse Zee.

Dat klinkt aanlokkelijk, maar kan het wel? En waarop moeten u en uw werknemers letten? Zowel voor de arbeidsongevallenverzekering, de RSZ-bijdragen als voor de bedrijfsvoorheffing ligt telewerk in het buitenland niet voor de hand.

Om te weten wat kan en niet kan, vindt u in dit artikel het antwoord op de volgende vragen:

 

 

Kan uw werknemer telewerken vanuit het buitenland? 

Ja dat kan. Uw werknemer moet u wel vooraf inlichten dat hij wil telewerken.

Bij telewerk op een buitenlandse vakantiebestemming komt veel meer kijken dan bij telewerk in België. Die bijkomende voorwaarden maken dat telewerk in het buitenland veel minder aanlokkelijk is dan het op het eerste zicht lijkt.

 

Wat met de arbeidsongevallenverzekering? 

Aandachtspunten:

1.      Leg schriftelijk vast waar en wanneer uw werknemer in het buitenland telewerkt
2.      Check met uw arbeidsongevallenverzekeraar of de polis arbeidsongevallen bij telewerk in het buitenland dekt

Leg de plaats en de uren van het telewerk schriftelijk vast

In de arbeidsongevallenwet wordt duidelijk bepaald dat ook arbeids(weg)ongevallen tijdens het telewerk als een arbeidsongeval beschouwd worden.

Dat betekent dat uw werknemers verzekerd zijn als er tijdens het telewerk een ongeval gebeurt. Dat geldt ook als ze bijvoorbeeld tijdens de middagpauze een broodje gaan halen en een ongeval hebben met de fiets.

U moet wel kunnen aantonen dat uw werknemer op die dag telewerkte. Om dat bewijs te leveren moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

 

  • De plaats of de plaatsen waar uw werknemer telewerkt moeten schriftelijk vastgelegd worden
  • In dat document legt u ook vast tijdens welke uren uw werknemer telewerkt

 

Heeft u de plaats en de uren van het telewerk niet schriftelijk vastgelegd? Dan wordt er vermoed dat uw werknemers telewerken op de plaats waar ze gewoonlijk telewerken. Dat is meestal hun thuisadres. En er wordt van uit gegaan dat ze telewerken tijdens de uren waarop ze normaal op kantoor zouden werken.

Tijdens een telewerkvakantie kan het vermoeden dat uw werknemer telewerkt van de plaats waar hij normaal telewerkt niet worden toegepast.

U moet dus duidelijk afspreken waar en wanneer uw werknemer in het buitenland telewerkt. Dat doet u best in een bijlage bij de arbeidsovereenkomst. Zonder dat bewijs wordt het heel wat moeilijker om aan te tonen dat er sprake was van een arbeidsongeval tijdens de telewerkvakantie.

 

Raadpleeg uw verzekeraar

Maar dat is niet het enige waar u moet op letten. U moet ook altijd nagaan met uw arbeidsongevallenverzekeraar of arbeidsongevallen bij telewerk in het buitenland wel gedekt worden in de polis. Dat is immers niet altijd het geval.

 

Wat met de sociale zekerheid? 

Aandachtspunten:

1.      Vraag de detachering van uw werknemer naar het buitenland aan vóór de aanvang van het werk in het buitenland
2.      Bezorg ook het A1 formulier aan uw werknemer

 

Voor de sociale zekerheid geldt dat de socialezekerheidsbijdragen in één land betaald worden. Het algemene principe is dat die bijdragen in het werkland betaald moeten worden.

Als uw werknemer in juli een maand vanuit Amalfi werkt, zouden er dus bijdragen aan de Italiaanse sociale zekerheid betaald moeten worden. Dat brengt natuurlijk een enorme administratie voor u als werkgever mee. In de praktijk is dat voor de meeste werkgevers een onmogelijke opgave.

Er bestaat wel een oplossing voor dit probleem. U kunt uw werknemers ook naar het buitenland detacheren voor de periode van hun telewerkvakantie. In dat geval blijven ze onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid. Als u uw werknemers detacheert, moet u vooraf een detacheringsaanvraag doen en uw werknemers het A1-formulier bezorgen.

U zult ook moeten nagaan of de lidstaat waar uw werknemer gaat telewerken geen bijkomende verplichtingen oplegt voor werkgevers die werknemers detacheren. Die voorwaarden kunnen land per land verschillen.

Willen uw werknemers telewerken in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland? Dan moet u voor dat land nagaan of de detachering mogelijk is en wat u daarvoor moet doen.

 

Wat met de belastingen? 

Aandachtspunt:

1.      Let er op dat uw werknemer tijdens het telewerk minder dan 183 dagen per jaar in het buitenland verblijft

 

Net zoals bij de sociale zekerheid geldt ook voor de belastingen het principe dat een werknemer belast wordt in het land waar hij werkt.

Dat betekent dat uw werknemer die een maand in Amalfi werkt die inkomsten in Italië zou moeten aangeven en daarop belastingen betalen. En dat u voor die maand bedrijfsvoorheffing volgens de Italiaanse wetgeving zou moeten berekenen en inhouden. Ook dat zou voor u als werkgever en voor uw werknemer een enorme bijkomende administratieve last zijn.

Toch kan een werknemer in sommige gevallen alle belastingen betalen in het land waar hij woont. In ons voorbeeld zou dat betekenen dat de inkomsten uit Italië ook in België belast worden. Dat kan enkel als aan de volgende drie voorwaarden voldaan is:

 

  • Uw werknemer verblijft minder dan 183 dagen per jaar in het buitenland (in ons voorbeeld, in Italië)
  • Het loon wordt niet betaald door een werkgever uit het werkland. In ons voorbeeld mag het loon dus niet door een Italiaanse werkgever betaald worden
  • Het loon wordt niet ten laste genomen door een vaste inrichting in het werkland. Wat een vaste inrichting is, wordt in elk dubbel belastingverdrag anders gedefinieerd.

 

U moet dus nagaan hoe een “vaste inrichting” gedefinieerd wordt in het belastingverdrag tussen België en het land waar uw werknemer zal werken. Bij een telewerkvakantie is de kans evenwel klein dat er sprake is van een vaste inrichting in dat land

Voor de sociale zekerheidsbijdragen worden de regels binnen de EER en Zwitserland op Europees niveau vastgelegd. Op het vlak van de belastingen is dat niet het geval. U zal dus steeds in het dubbel belastingverdrag tussen België en het telewerkland moeten nagaan wat de exacte inhoud is van al deze begrippen.

 

En wat met de arbeidsovereenkomst? 

Aandachtspunt:

1.      De Belgische arbeidsovereenkomst en de telewerkpolicy zijn ook van toepassing op telewerkers in het buitenland

 

Tijdens de telewerkvakantie in het buitenland blijft de Belgische arbeidsovereenkomst bestaan.  

Dat betekent ook dat uw telewerkpolicy van toepassing blijft. Uw werknemers die in het buitenland telewerken, moeten dus nog steeds tijdens de Belgische kantooruren bereikbaar zijn.

Uw werknemer kan dus niet beslissen om van 6 tot 10 uur ’s ochtends te werken en opnieuw van 16 tot 20 uur om tussen 10 en 16 uur op het strand te liggen.   

 

Wat doet Securex voor u?

Als u nog vragen heeft over het telewerk in het buitenland of telewerk in het algemeen, kunt u onze consultants contacteren op consultinglegal@securex.be

Heeft u vragen over een detachering of het betalen van belastingen in het buitenland? Dan staan onze collega’s van het International Mobility Team voor u klaar. U contacteert hen via international.mobility@securex.eu.  

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 20-05-2021