To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wie kan zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen?

02/25/2020

Wie kan zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen? Deze vraag is niet zonder belang, nu de periode van verborgen bescherming van de kandidaten volop aan de gang is in alle ondernemingen die sociale verkiezingen organiseren.

Voorwaarden te vervullen op dag Y

De werknemers die zich in de onderneming kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen moeten op de dag van de verkiezingen de 6 volgende voorwaarden vervullen:

  • verbonden zijn met een arbeids- of leerovereenkomst;
  • deel uitmaken van de technische bedrijfseenheid waarbinnen de verkiezingen plaatshebben;
  • minstens 18 jaar zijn, maar minder dan 65 jaar. Hier wordt een uitzondering gemaakt voor de vertegenwoordigers van de jonge werknemers: zij moeten minstens 16 jaar zijn op de dag van de verkiezingen en mogen niet ouder zijn dan 25 jaar;
  • geen deel uitmaken van het directiepersoneel en geen preventieadviseur van de interne dienst voor preventie op de arbeidsplaats of vertrouwenspersoon zijn;
  • ononderbroken in de onderneming tewerkgesteld zijn gedurende minstens 6 maanden of een onderbroken anciënniteit van 9 maanden in de loop van het jaar 2019 kunnen aantonen;
  • behoren tot de categorie waarvoor de kandidaat opkomt. 

Ontslaan na X-30, een gevaarlijk spelletje

Ga eerst na of de verkiesbaarheidsvoorwaarden vervuld zijn

Indien u overweegt een werknemer te ontslaan na het begin van de verborgen periode van bescherming, ga dan na of hij op de dag van de verkiezingen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldoet.

Indien u bijvoorbeeld op 15 december 2019 een bediende aangeworven hebt en de dag van de verkiezingen valt in uw onderneming op 12 mei 2020, dan kan u deze persoon zonder problemen ontslaan daar hij op de dag van de verkiezingen geen 6 maanden anciënniteit zal hebben. Daar deze werknemer zich niet geldig kandidaat kan stellen, is hij ook niet beschermd...

En als u een mogelijke kandidaat wil ontslaan?

Als u tijdens de verborgen periode van bescherming toch een werknemer die een geldige kandidaat kan zijn, wil ontslaan, raden wij u aan de ontslagprocedure na te leven die geldt voor de leden van de ondernemingsraad en van het comité voor preventie en bescherming op het werk. Zelfs een werknemer die niet de bedoeling had zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen, kan in geval van ontslag immers geneigd zijn zich in extremis alsnog op een lijst te zetten.

Weet evenwel dat een dergelijk ontslag zeer veel kan kosten… We raden u dan ook aan om in dergelijk geval zeker contact op te nemen met uw Legal Advisor.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/25/2020