To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Ook ontslagcompensatievergoeding voor arbeiders die bediende geworden zijn

04/28/2015

Voortaan hebben arbeiders die na de invoering van het eenheidsstatuut bedienden geworden zijn, ook recht op een ontslagcompensatievergoeding[1]. Dit recht geldt wel enkel voor ontslagen gegeven vanaf 27 april 2015, de dag van inwerkingtreding van deze nieuwigheid.

Ontslagcompensatievergoeding?

Om de opzegtermijn te berekenen van een arbeider die op 1 januari 2014 reeds in dienst was, moet er in principe een dubbele telling uitgevoerd worden:

    • het eerste deel van de opzegtermijn (voor de anciënniteit verworven tot 31 december 2013) wordt berekend op basis van de opzegregels voor arbeiders zoals die van toepassing waren voor de invoering van het eenheidsstatuut;
    • het tweede deel van de opzegtermijn wordt berekend op basis van de nieuwe, geharmoniseerde opzegregels van toepassing sinds 1 januari 2014.

Doordat een deel van hun opzegtermijn nog op basis van de vroegere en dus minder voordelige opzegregels berekend wordt, moeten arbeiders zich tevreden stellen met een kortere opzegtermijn dan bedienden die evenveel dienstjaren tellen.

Om deze ongelijkheid te compenseren, krijgen de beoogde arbeiders een ontslagcompensatievergoeding. Die vergoeding, die door de RVA betaald wordt, compenseert het verschil tussen:

    • de opzegtermijn die de werknemer genoten zou hebben indien hij zijn volledige anciënniteit op basis van de nieuwe opzegregels die op 1 januari 2014 van kracht geworden zijn, verworven zou hebben;
    • en de opzegtermijn die de werkgever hem op basis van de dubbele telling toekent.

Nu ook voor arbeiders die bediende geworden zijn

De wet op het eenheidsstatuut bepaalde dat enkel ‘werknemers tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst voor werklieden' aanspraak konden maken op een ontslagcompensatievergoeding. Hierdoor vielen arbeiders die na de invoering van het eenheidsstatuut bediende geworden waren uit de boot.

Nochtans had de dubbele telling ook voor deze werknemers tot gevolg dat zij een kortere opzegtermijn kregen dan hun collega-bedienden die al voor 1 januari 2014 bediende waren. Aangezien zij op 31 december 2013 nog arbeider waren, wordt het eerste deel van hun opzegtermijn immers ook berekend op de minder voordelige opzegregels die op 31 december 2013 voor arbeiders van toepassing waren.

Om deze onrechtvaardigheid uit de wereld te helpen, wordt de wet op het eenheidsstatuut nu aangepast. Het recht op een ontslagcompensatievergoeding wordt voortaan toegekend aan ‘werknemers tewerkgesteld met arbeidsovereenkomst voor werklieden op 31 december 2013'. Wie na die datum bediende geworden is, komt nu dus ook in aanmerking, voor zover hij uiteraard ook aan alle andere voorwaarden voldoet.

Deze wetswijziging is in werking getreden op 27 april 2015 en geldt voor alle ontslagen vanaf die datum.

Meer info?

Wenst u meer informatie over de ontslagcompensatievergoeding, dan kan u terecht in onze informatiefiche “Ontslagcompensatievergoeding (OCV) voor sommige ontslagen arbeiders”. U vindt ze terug in de rubriek Sociaal/Dossiers/Beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


[1] Wet tot verbetering van de werkgelegenheid van 23 april 2015, Belgisch Staatsblad van 27 april 2015.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/28/2015