To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

De sociale verkiezingen vinden plaats van 16 tot 29 november 2020

07/22/2020

In de wet die de sociale verkiezingen opschortte, werd nog geen nieuwe datum voor die verkiezingen vastgelegd. Die beslissing moest apart in een koninklijk besluit genomen worden. En dat besluit is vandaag, 22 juli, gepubliceerd[1].

De nieuwe datum van de verkiezingen valt tussen 16 en 29 november 2020. Dat betekent dat de procedure hervat vanaf dag X+36, die tussen 23 september en 6 oktober 2020 zal liggen.

De nieuwe occulte periode begint dan weer tussen 18 en 31 augustus 2020.

 

De nieuwe datum van de sociale verkiezingen

Moet u sociale verkiezingen organiseren? Dan zal u de sociale verkiezingen dit jaar tussen 16 en 29 november 2020 moeten organiseren.

U mag de datum in principe niet vrij kiezen. De nieuwe datum van de sociale verkiezingen binnen uw onderneming hangt af van de oorspronkelijke datum. Zou u normaal de sociale verkiezingen op 11 mei 2020 (de eerst mogelijke dag) georganiseerd hebben? Dan moet u nu de verkiezingen organiseren op 16 november 2020 (de eerst mogelijke dag in de nieuwe kalender).

Concreet betekent dit het volgende:

Oorspronkelijke dag Y (dag van de verkiezingen) (05/2020)

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Nieuwe dag Y (11/2020)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

Wat als die nieuwe datum u niet past?

Is die nieuwe datum moeilijk haalbaar in uw onderneming? Dan kan u na overleg met uw ondernemingsraad of CPBW een nieuwe datum binnen de verkiezingsperiode overeenkomen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor alle andere dagen van uw kieskalender.

Heeft u op dit moment nog geen ondernemingsraad of CPBW? Dan kan u ook eenzijdig een nieuwe datum binnen de verkiezingsperiode vastleggen.

 

Kan u de oorspronkelijke uurregeling van de verkiezingen nog wijzigen?

In principe niet.

Normaal moet u dezelfde uurregeling voor de verkiezingen behouden. Zou u oorspronkelijk verkiezingen organiseren op 14 mei 2020 van 10 tot 16 uur? Dan moet u nu verkiezingen organiseren op 19 november 2020 van 10 tot 16 uur.

Door de coronacrisis kan het evenwel nodig zijn om de uurregeling aan te passen, omdat er meer afstand tussen de kiezers gehouden moet worden, er misschien minder stemhokjes geplaatst kunnen worden, bepaalde zaken meerdere keren ontsmet moeten worden,…. Daarom kunnen alle ondernemingen de uurregeling aanpassen.

Ondernemingen met een ondernemingsraad en een CPBW moeten de nieuwe uurregeling binnen de raad of het comité vastleggen. Als u nog geen ondernemingsraad of CPBW heeft, dan kan u de nieuwe uurregeling eenzijdig vastleggen.

Als u een nieuwe uurregeling vastlegt moet u in elk geval:

    • minstens hetzelfde aantal uren voorzien om te stemmen als in de oorspronkelijke uurregeling;
    • de stemming tijdens de normale werkuren laten plaatsvinden

Zowel over de nieuwe datum van de verkiezingen als de uurregeling kan u met de ondernemingsraad of het CPBW beslissingen nemen en meedelen tijdens de schorsing van de procedure. Ook als u éénzijdig de datum van de verkiezingen of de uurregeling wijzigt, kan u de beslissing daarover tijdens de schorsing van de procedure nemen en meedelen.

 

En wat als u de procedure oorspronkelijk te laat heeft opgestart?

Het kan zijn dat u de initiële procedure te laat heeft opgestart. Het is de bedoeling dat u dan in de mate van het mogelijke uw achterstand “inloopt”.

Als dag X+36 in uw uitgestelde procedure ten laatste op 22 september 2020 viel, dan zal u net als de andere ondernemingen verkiezingen moeten organiseren tussen 16 en 29 november 2020.

Het besluit voorziet bovendien dat u in een dergelijke situatie de verkiezingen in de eerste week van de nieuwe verkiezingsperiode moet organiseren. De verkiezingen moeten dus plaatsvinden tussen 16 en 22 november 2020. In principe moet u de verkiezingen organiseren op dezelfde weekdag als in uw oorspronkelijke kalender. Als u een akkoord heeft met de ondernemingsraad of het CPBW kan u van die regel afwijken. Heeft u nog geen raad of comité, dan kan u de datum eventueel eenzijdig wijzigen.

Een voorbeeld kan deze regel verduidelijken. Stel dat u de procedure laattijdig heeft opgestart. Hierdoor moest u oorspronkelijk geen verkiezingen organiseren in mei 2020, maar op dinsdag 18 augustus 2020. U zal nu een verkiezingskalender moeten volgen waardoor u de verkiezingen moet organiseren op dinsdag 17 november 2020. Dat is immers de dinsdag van de eerste week van de nieuwe verkiezingsperiode.

 

Hoe maakt u de nieuwe datum bekend?

Als de nieuwe dag Y, de nieuwe kieskalender en de uurregeling is vastgelegd, moet u die natuurlijk nog bekend maken. U moet zowel uw werknemers, de vakbonden als de FOD WASO informeren.

U moet uw werknemers informeren door de nieuwe regeling aan te plakken op dezelfde plaats als waar u initieel het bericht over de datum van de sociale verkiezingen had aangeplakt. U moet dat ten laatste 7 dagen voor de herneming van de procedure doen. De FOD WASO zal daarvoor een verplicht model ter beschikking stellen.

Daarnaast moet u de vakbonden en de FOD WASO op de hoogte brengen. Dat doet u op hetzelfde moment waarop u uw werknemers informeert. U kan daarvoor gebruik maken van de webtoepassing van de FOD WASO. Gebruikt u die niet? Dan stuurt u een brief naar de hoofdzetel van de vakbonden en de FOD WASO.

U bezorgt ook een afschrift van de mededeling aan uw ondernemingsraad of CPBW. Indien die er nog niet is in uw onderneming, dan bezorgt u het afschrift aan de vakbondsafvaardiging.

 

Nieuwe start van de procedure vanaf dag X+36

De procedure begint opnieuw vanaf dag X+36. Die dag valt tussen 23 september en 6 oktober 2020. Welke dag dat in uw onderneming is, hangt af van de datum waarop u de verkiezingen organiseert.

Concreet betekent dit:

Nieuwe dag X+36 (heropstart van de procedure) (09/-10/2020)

23/09

24/09

25/09

26/09

27/09

28/09

29/09

30/09

01/10

02/10

03/10

04/10

05/10

06/10

Nieuwe dag Y (11/2020)

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

En wat met de occulte periode?

De werknemers die nu nog geen kandidaat zijn binnen uw onderneming, kunnen nog kandidaat worden. Dat kan bijvoorbeeld als zij een kandidaat zouden vervangen. Die werknemers zijn 36 dagen vóór de heropstart van de procedure beschermd.

Met andere woorden: er begint dan een nieuwe occulte periode. U weet immers niet wie van uw werknemers eventueel een kandidaat zal vervangen. Tot dag X+76, de dag waarop de kandidatenlijsten definitief zijn, is het dus absoluut af te raden een werknemer te ontslaan.

Concreet betekent dit:

Nieuwe dag X+36 (heropstart van de procedure) (09/-10/2020)

23/09

24/09

25/09

26/09

27/09

28/09

29/09

30/09

01/10

02/10

03/10

04/10

05/10

06/10

Start bescherming (08/2020)

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

Wat als u door het coronavirus de verkiezingen toch nog elektronisch wil organiseren?

Als u de sociale verkiezingen elektronisch wil organiseren, moet u dat ten laatste op dag X meedelen. Uw werknemers kunnen dan bijvoorbeeld stemmen via hun gebruikelijke werkpost.

Aangezien dag X al voorbij is, zou u het elektronisch stemmen dus niet meer kunnen invoeren.

Door de coronacrisis willen veel werknemers en werkgevers die oorspronkelijk op papier zouden stemmen, misschien wel overstappen op elektronisch stemmen. In het parlement werd een wet goedgekeurd die dit mogelijk maakt. Zodra de wet gepubliceerd wordt, informeren wij u hierover.

 

Wat doet Securex voor u?

Heeft u nog vragen over de procedure voor de sociale verkiezingen? Dan kan u uw Legal Advisor contacteren.

 


[1] Koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie (1), Belgisch Staatsblad 22 juli 2020. Dit besluit zal op 1 augustus 2020 in werking treden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/22/2020