To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Eerste aanwervingen

Wanneer gaat het om een tweede tot zesde werknemer?

Principe

De doelgroepvermindering voor een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) aanwerving is voorbehouden aan de werkgever die een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer in dienst neemt. Om na te gaan of het een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer betreft, mag de werkgever tijdens de 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van die tweede werknemer nooit meer dan 1 (respectievelijk 2, 3, 4 of 5) volledig of gedeeltelijk aan de sociale zekerheid onderworpen werknemer(s) tegelijkertijd in dienst gehad hebben.

De tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) werknemer mag niet aangeworven worden ter vervanging van een werknemer die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) die aan de aanwerving voorafgaan in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was.

Daarenboven kan de vermindering voor een tweede (respectievelijk derde, vierde, vijfde of zesde) aanwerving slechts in de loop van een kwartaal toegekend worden indien er tijdens dat kwartaal minstens 2 (respectievelijk 3, 4, 5 of 6) werknemers (al dan niet tegelijkertijd) in dienst zijn.

Werknemers die uit de telling van het aantal werknemers uitgesloten worden

De volgende werknemers worden nooit meegeteld voor de berekening van het aantal werknemers:

  • de jongeren tot 31 december van het jaar dat ze 18 jaar worden;
  • de leerlingen in het kader van het alternerend leren[1];
  • de dienstboden[2];
  • de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector[3];
  • alle werknemers die niet aan de sociale zekerheid onderworpen zijn (jobstudenten voor wie de solidariteitsbijdragen verschuldigd zijn, …). Opgelet, flexi-jobwerknemers tellen wel mee.

Voor de volledigheid vermelden we eveneens dat uitzendkrachten en zelfstandigen die voor de werkgever prestaties leveren, uiteraard niet meegeteld worden. Beide categorieën zijn immers geen werknemers in de onderneming.

 


[1] Zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

[2] Het gaat om de werknemer die, krachtens een arbeidsovereenkomst voor dienstboden, voornamelijk wordt tewerkgesteld voor het uitvoeren van huishoudelijke taken van fysische aard voor de behoeften van het gezin van de werkgever of van zijn familie.

[3] Het gaat om gelegenheidsarbeiders die tijdens dagen van intense activiteit tewerkgesteld worden (artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021