To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Wat is een gelegenheidsarbeider in de sector van de champignonteelt?

Principe

Een gelegenheidsarbeider in de sector van de champignonteelt is:

  • een werknemer die is tewerkgesteld door een werkgever die ressorteert onder het paritair subcomité nr. 145.070 voor de champignon-/truffelteelt;
  • gedurende maximaal 100 dagen per kalenderjaar (65 + 35 extra dagen);
  • tijdens de piekperiode, die beperkt is tot 130 dagen (in 5-dagenregeling of 156 dagen in 6-dagenregeling) per werkgever en per kalenderjaar, behalve als aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zie hierna).
Opmerkingen

Een handarbeider die ressorteert onder het paritair comité voor de uitzendarbeid (PC nr. 322) kan ook als gelegenheidsarbeider worden beschouwd als hij is tewerkgesteld bij een werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf. In de sector van de champignonteelt mogen uitzendkrachten tijdens de laatste 35 dagen (van de 100 dagen) echter niet als gelegenheidsarbeiders worden tewerkgesteld.

Er is geen cumul voorzien bij overschrijding van de eerste 65 dagen met een andere vorm van gelegenheidsarbeid in de land- of tuinbouw. Dit wil dus zeggen dat enkel gebruik kan gemaakt worden van de extra 35 dagen als de gelegenheidswerknemer de 65 dagen daarvoor ook in de champignonteelt actief was.

Voorwaarden

De tewerkstelling tijdens 35 extra dagen per gelegenheidsarbeider (met uitzondering van uitzendkrachten) en per kalenderjaar is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de werkgever verbindt zich ertoe het werk in zijn onderneming uit te voeren met eigen personeel dat is ingeschreven en aangegeven bij de RSZ, en in het kader van het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf;

2° de werkgever mag die 35 extra dagen enkel voor de champignonteelt gebruiken, zelfs indien hij andere activiteiten heeft, en mag de werknemer niet inzetten voor aanpassingen of herstellingen aan de infrastructuur van de onderneming;

3° de werkgever toont ieder jaar een tewerkstellingsvolume aan, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, dat minstens gelijk is aan het gemiddelde van de vier DMFA’s die bij de RSZ werden ingediend voor het kalenderjaar 2011;

4° het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf bekijkt jaarlijks of voldaan is aan de voorwaarden onder 1°, 2° en 3°, evenals aan het naleven van de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Om na te gaan of de tewerkstellingsnorm bedoeld in 3° is nageleefd, vergelijkt het per werkgever het tewerkstellingsvolume van het afgelopen jaar met het tewerkstellingsvolume van het jaar 2011;

5° de werkgever richt een schriftelijke aanvraag aan de voorzitter van het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf, waarbij hij de cijfergegevens bedoeld onder 3° hierboven toevoegt en een verbintenis aangaat zoals vermeld onder 1°. Voor de ondernemingen waar een overlegorgaan bestaat, zoals een ondernemingsraad, een comité voor preventie en bescherming op het werk of een vakbondsafvaardiging, moet het akkoord van de werknemersvertegenwoordiging toegevoegd worden.

Als aan diezelfde voorwaarden is voldaan, kan de werkgever zelfs gelegenheidsarbeiders tewerkstellen buiten de 130 dagen van de piekperiode.

Uitzondering

Een werknemer die in de loop van de 180 voorafgaande dagen in een andere hoedanigheid dan als gelegenheidsarbeider in de landbouw- of tuinbouwsector heeft gewerkt kan niet als een gelegenheidsarbeider worden beschouwd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019