To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Wat zijn de bepalingen inzake arbeidsduur voor een extra?

Minimumprestaties

In de horecasector bedragen de minimumprestaties, in afwijking van het algemeen beginsel, 2 uur per dag. De werkgever die van deze afwijking gebruik wil maken, moet hiertoe wel een aanvraag indienen bij de voorzitter van het paritair comité.

Op basis van de CAO van 27 maart 1991 is de extra niet aan dit minimum onderworpen en zou hij dus minder dan 2 uur per dag mogen werken. Het Toezicht op de sociale wetten aanvaardt dit echter niet altijd omdat deze CAO niet algemeen verbindend verklaard werd bij koninklijk besluit. Bijgevolg raden wij u aan om de minimumduur van de prestaties van 2 uur per dag in acht te nemen.

Maximumprestaties

Een extra mag maximum 9 uur per dag werken in een arbeidsregeling van minder dan 6 dagen per week.

Boven die grens is er sprake van overuren en moet een overloon betaald worden dat 50% bedraagt voor de overuren die op gewone werkdagen verricht worden en 100% voor de overuren die op zon- en feestdagen verricht worden[1].

Voor de extra die met bedieningsgeld of fooien betaald wordt, geldt dezelfde regeling als voor de werknemer die een vast uur- of maandloon ontvangt. De door de werkgever verschuldigde toeslag voor de overuren bedraagt in dit geval in principe 51% van het forfaitair dagloon omgerekend in uurloon.

Indien de werkgever een flexibele arbeidsregeling ingevoerd heeft via het arbeidsreglement, voorziet het paritair comité voor het hotelbedrijf in een reeks afwijkingen die de voornoemde grens voor de overuren op 11 uur per dag brengen.  Dit betekent dat de toeslag voor de overuren pas vanaf het 12de uur verschuldigd zal zijn.

 


[1] De wet laat echter toe dat de werknemer in bepaalde gevallen overuren presteert zonder dat hier automatisch inhaalrust voor toegekend moet worden.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019