To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Federaal> Doelgroepverminderingen> Huispersoneel

Voor welke werknemer?

De werknemer moet op het tijdstip van de aanwerving sedert ten minste 6 maanden:

    • ofwel volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn[1];
    • ofwel een leefloon genieten;
    • ofwel in het bevolkingsregister ingeschreven zijn en recht op sociale bijstand hebben[2].

De RSZ preciseert dat deze voorwaarde ook geldt voor de personen die omwille van de toepasselijke wetgeving vanaf 1 oktober 2014 bij de RSZ aangegeven moeten worden, dus ook voor diegenen die reeds langer tijd in dienst zijn. De werkgever moet in dat geval nagaan of zijn werknemer op het moment van zijn aanwerving aan het vereiste profiel beantwoordde[3].

Bovendien moet de werknemer als huispersoneel tewerkgesteld zijn. De werknemer beantwoordt aan deze hoedanigheid wanneer hij zich ertoe verbindt om, tegen loon onder het gezag van de werkgever, en voor de privébehoeften van de werkgever of van zijn gezin:

    • ofwel hoofdzakelijk huishoudelijke werkzaamheden te verrichten (dienstbode);
    • ofwel hoofd- of handenarbeid uit te voeren binnen het onroerend goed, binnenshuis of buitenshuis (ander huispersoneel).

[1] De tewerkstelling met een startbaanovereenkomst van een werknemer die geen getuigschrift of diploma van het hoger middelbaar onderwijs bezit, wordt als een periode van volledige uitkeringsgerechtigde werkloosheid beschouwd.

[2] Hebben recht op sociale bijstand: de personen van buitenlandse nationaliteit ingeschreven in het vreemdelingen die omwille van hun nationaliteit geen recht hebben op het leefloon.

[3] Is dit niet het geval, dan zal de werkgever in ieder geval wel van de structurele vermindering kunnen genieten waardoor het bedrag van de sociale lasten al heel erg vermindert, zeker als het om een werknemer met een laag loon gaat.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021