To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Kan een ruling worden geannuleerd of vervallen?

De ruling is nietig (wordt geacht nooit te hebben bestaan) in volgende gevallen:

    • indien de voorwaarden niet vervuld zijn, indien de verrichting onvolledig of onjuist werd omschreven of indien essentiële elementen van de verrichting niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze;
    • indien blijkt dat de ruling niet in overeenstemming is met de toepasselijke nationale en internationale teksten. Zulks geldt wanneer de administratieve interpretatie constant door de hoven en rechtbanken wordt veroordeeld.

De ruling vervalt (heeft geen uitwerking meer voor de toekomst) wanneer de nationale of internationale teksten waarop de ruling betrekking heeft, worden gewijzigd. Het verval gaat in vanaf de inwerkingtreding van de gewijzigde teksten.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021