To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Basiseisen betreffende de arbeidsplaatsen> Luchtverversing, verlichting en temperatuur

Te koud om te werken?

De extreme koude buiten kan een invloed hebben op het werk. Zo zal de werkgever, wanneer de temperaturen op het werk onder bepaalde grenswaarden dalen, bepaalde maatregelen moeten nemen. Voor sommige werkzaamheden zal een tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer de enige oplossing zijn.

 

Minimumtemperaturen

De wetgever heeft de minimumtemperaturen op de werkplaats in een koninklijk besluit betreffende de thermische omgevingsfactoren vastgelegd1. Om de temperatuur in het bedrijf te meten, wordt gebruik gemaakt van een gewone thermometer.

 

Aard van het werk

Hoe koud het mag worden in de lokalen van de onderneming hangt af van de aard van het werk dat door de werknemers geleverd wordt. Er wordt een onderscheid tussen zeer licht werk en licht werk, halfzwaar werk, zwaar werk en zeer zwaar gemaakt.  Doorgaans beschouwt men zittend werk als een vorm van (zeer) licht werk, daar waar manueel werk zoals spitten, tilwerk, hout zagen… onder zwaar of zeer zwaar werk gecatalogeerd wordt.  De zwaarte van het werk wordt uitgedrukt in watt of joule per seconde.

Aard van het werk

Minimumtemperatuur

Zeer licht werk

Voorbeeld: onthaal, schermsupervisie

18°

Licht werk

Voorbeeld: kantoorwerk, occasionele verplaatsingen

16°

Halfzwaar werk

Voorbeeld: het besturen van voertuigen op een werf,

14°

Zwaar werk

Voorbeeld: transport van zware materialen, grondwerkzaamheden

12°

Zeer zwaar werk

Voorbeeld: manuele grondwerken

10°

 

Maatregelen

Als de temperatuur van de werklokalen onder deze minima gaat, is de werkgever verplicht bepaalde maatregelen te nemen.

Zo zal hij bijvoorbeeld de werknemers van gepaste beschermingskledij moeten voorzien. Bovendien kan de arbeidsarts beslissen dat de werknemers in een behoorlijk verwarmd lokaal moeten kunnen gaan rusten, indien hij dit noodzakelijk acht voor hun gezondheid. Periodes van werken worden dan afgewisseld met rustperiodes.

Opgelet, voor werkzaamheden die plaatsvinden in open lucht gelden specifieke maatregelen2.

 

Risicoanalyse

De werkgever dient een risicoanalyse op te stellen van werkposten waar het risico kan bestaan. Hij vraagt daarvoor het advies van de arbeidsarts en het akkoord van het comité voor preventie en bescherming op het werk of, bij afwezigheid daarvan, met de vakbondsafvaardiging te bespreken.

 

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid geldt enkel voor arbeiders.  Voor de dagen van tijdelijke werkloosheid hebben ze recht op een werkloosheidsuitkering van de RVA.  De werkgever is voor deze dagen geen loon verschuldigd.  Hij moet evenwel een supplement op de werkloosheidsuitkering betalen van 2 euro per dag of een hoger bedrag indien de sector dit voorziet.

 

Principe

De wetgever definieert “slecht weer” als “de weersomstandigheden waarvan de werkgever aantoont dat ze, gezien de aard van het werk, de uitvoering van dat werk onmogelijk maken”3.

Om van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer te kunnen spreken, moeten de volgende voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn:

  • het moet gaan om ongunstige weersomstandigheden zoals sneeuw, ijzel, uitzonderlijke koude,…;
  • het slecht weer moet met het uit te voeren werk in verband staan;
  • het slecht weer moet het werk onmogelijk maken. Het volstaat dus niet dat het slecht weer het werk bemoeilijkt of het rendement vermindert;
  • de onmogelijkheid tot werken moet het rechtstreeks gevolg zijn van het slecht weer.

 

Formaliteiten 

De werkgever dient zijn werknemers op voorhand te verwittigen dat zij zich wegens de slechte weersomstandigheden niet op het werk moeten aanbieden.  Deze verwittiging kan op om het even welke wijze geschieden.

Daarnaast moet hij een elektronische mededeling van tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer naar het gewestelijk bureau van de RVA van de plaats waar de exploitatiezetel van de onderneming gevestigd is, sturen.  De elektronische kennisgeving gebeurt via de portaalsite van de sociale zekerheid http://www.socialsecurity.be/ (rubriek Werkgevers/Sociale risico's/Tijdelijke werkloosheid en validatieboek).

De mededeling van tijdelijke werkloosheid moet maandelijks gebeuren, op de eerste effectieve schorsingsdag of op de dag van gewoonlijke activiteit die daarop volgt. 

 

Meer info?

Voor meer informatie verwijzen we u naar Lex4You, waar u in de rubriek Sociaal/Dossiers een volledige informatiefiche over de tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer kan terugvinden in het dossier over de tijdelijke werkloosheid.

Hou er ook rekening mee dat er specifieke bepalingen voorzien kunnen worden op sectoraal niveau. Het is dus steeds aangewezen om na te gaan of er afwijkende/bijkomende regels in uw sector voorzien werden.

 

 


1. Titel 1 van boek V van de codex over het welzijn op het werk betreffende de thermische omgevingsfactoren

2. Voor meer informatie hierover, raadpleeg uw preventieadviseur.

3. Koninklijk besluit van 18 februari 1994, Belgisch Staatsblad van 26 februari 1994

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 11/14/2018