To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Studenten> 2. Socialezekerheidsaspecten

Franstalig Waals Gewest

Onvoorwaardelijk recht

In het Franstalig Waals Gewest heeft een student een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin hij de leeftijd van 18 jaar bereikt. Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag ongeacht het type van overeenkomst (gewone of voor studenten) dat wordt gesloten en het aantal uren dat wordt gepresteerd.

Dit onvoorwaardelijk recht wordt verlengd tot de leeftijd van 21 jaar voor jongeren die 18 worden in 2019 (en de volgende jaren). Tot deze datum heeft een tewerkstelling dus geen gevolgen voor het recht op kinderbijslag voor zover de student met een studentenovereenkomst wordt tewerkgesteld en ongeacht het aantal uren dat wordt gepresteerd. Deze verlenging is niet van toepassing indien de jongere werkloosheidsuitkeringen geniet of meer dan 240 uur per kwartaal werkt, met uitzondering dus van studentenovereenkomsten.

Voorwaardelijk recht nadien

Na deze periode en tijdens de studiejaren zijn de volgende principes van toepassing:

  • In het Franstalig Waals Gewest werkt men per kwartaal van het kalenderjaar. De paas- en kerstvakantie worden geïntegreerd in het overeenstemmende kwartaal (en dus niet gelijkgesteld met de grote vakantie);
  • In het Franstalig Waals Gewest is het aantal uren om het recht op kinderbijslag te behouden, vastgelegd op 240 uren voor het eerste, tweede en vierde kwartaal. Indien de grens van 240 uren overschreden wordt, verliest de student zijn kinderbijslag voor het volledige kwartaal (3 maanden);
  • In het Franstalig Waals Gewest geldt er voor de grote vakantie (derde kwartaal) geen uurgrens voor zover de jongere de lessen hervat na de vakantie. Opgelet, van zodra de lessen aanvangen (al is het maar één uur in avondonderwijs beginnend op 1 september) eindigt de schoolvakantie (en het bijhorende kinderbijslagregime) automatisch. Vanaf dat moment geldt het kinderbijslagregime voor het vierde kwartaal, dus met de gelimiteerde uurgrens. Ook een alternerende opleiding maakt een einde aan de "grote vakantie" op 31 augustus. Vanaf 1 september zal er ook rekening gehouden moeten worden met de loongrens van 551,89 euro bruto per maand om het recht op kinderbijslag te evalueren.

Overzicht

Tot 31 augustus van het jaar waarin de student 18 wordt (indien 18 in 2018 of vroeger)/ tot de maand waarin de student 21 wordt (indien 18 in 2019 of later)

1ste, 2de, 3de, 4de kwartaal (tot 31 augustus indien 18 in 2018 of vroeger)

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande (geen grens)

/

240 uur per kwartaal indien ouder dan 18 en tewerkgesteld met een gewone overeenkomst

In de loop van de studies en tussen de academiejaren of schooljaren op voorwaarde van een effectief recht in juni

1ste kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

2de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

3de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

Onbestaande

4de kwartaal

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

Op het einde van de studies

Juli, augustus, september (*)

Studentenovereenkomst of gewone overeenkomst

240 uur per kwartaal (alle overeenkomsten samen)

(*) Voor de prestaties die tijdens de grote vakantie (juli, augustus en september) van het laatste studiejaar worden verricht, is de grens van 240 uren wel van toepassing. Van zodra de student zich als werkzoekende ingeschreven heeft, moet er eveneens rekening gehouden worden met het belastbaar plafond van de inkomsten.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 09/01/2021