To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen

Wat met arbeidsovereenkomsten in elektronische vorm?

Principe

De wet houdende diverse arbeidsbepalingen van 3 juli 2007 laat uitdrukkelijk en ondubbelzinnig toe om elektronische arbeidsovereenkomsten te sluiten en verschillende sociale documenten elektronisch te versturen en te bewaren[1].

Die wet voegt in elke wet waarin een bepaald type van arbeidsovereenkomst geregeld wordt een artikel in dat stelt dat een arbeidsovereenkomst ondertekend met behulp van de elektronische handtekening gecreëerd via de elektronische identiteitskaart, gelijkgesteld wordt met een papieren arbeidsovereenkomst ondertekend door middel van een handgeschreven handtekening.

Voor zover ze aan dezelfde veiligheidswaarborgen voldoen, kunnen ook andere elektronische handtekeningen dan de elektronische identiteitskaart gebruikt worden om de arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Een koninklijk besluit moet wel nog bepalen wat deze veiligheidswaarborgen zijn en het Beheerscomité van de Kruispuntbank zal op basis daarvan een lijst opstellen met de aanvaarde elektronische handtekeningen.

Voor de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid heeft de wetgever het gebruik van elektronische arbeidsovereenkomsten vereenvoudigd. Lees meer info in onze fiche "Uitzendarbeid - 2. De overeenkomst voor uitzendarbeid".  

Soorten arbeidsovereenkomsten

De volgende arbeidsovereenkomsten kunnen elektronisch gesloten worden:

  • de gewone arbeidsovereenkomst (arbeidsovereenkomst voor arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger, huisarbeider, student; arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur, bepaalde duur; duidelijk omschreven werk of vervangingsovereenkomst);
  • de arbeidsovereenkomst voor uitvoering van tijdelijke arbeid;
  • de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;
  • de PWA-arbeidsovereenkomst;
  • de startbaanovereenkomst;
  • de beroepsinlevingsovereenkomst;
  • de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars;
  • de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst;
  • de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij.

Vrijwilligheid

Noch de werkgever noch de werknemer zal verplicht kunnen worden om een arbeidsovereenkomst op elektronische wijze aan te gaan.

Bewaring

Uiteraard moeten zowel de werkgever als de werknemer een exemplaar van de elektronische arbeidsovereenkomst bij zich opslaan. Daarnaast moet de werkgever ook een exemplaar laten opslaan bij een verlener van een elektronische archiveringsdienst. Dit archiveren moet kosteloos zijn voor de werknemer en de werknemer moet op elk moment een gegarandeerde toegang tot dit gearchiveerde exemplaar hebben.

Deze verlener van een elektronische archiveringsdienst moet de arbeidsovereenkomst minstens bewaren totdat een termijn van 5 jaar na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst verstreken is. Drie maanden voor het verstrijken van deze periode vraagt de verlener van de elektronische archiveringsdienst aan de werknemer, via aangetekende zending, wat er dient te gebeuren met het bij hem bewaarde exemplaar van de door middel van een elektronische handtekening aangegane  arbeidsovereenkomst. Wanneer de werknemer dit wenst, maakt de verlener van de elektronische archiveringsdienst dit document, in een leesbare en gebruiksklare vorm, over aan de vzw SIGeDIS.

 


[1] Wet van 3 juni 2007, Belgisch Staatsblad van 23 juli 2007, 1ste editie.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019