To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Specifieke gevallen

Loontrekkende en zelfstandige activiteit binnen dezelfde vennootschap

Mogelijke cumulatie

De mandatarissen, de vaste vertegenwoordigers en de leden van een directiecomité van een NV kunnen, binnen dezelfde vennootschap, hun (zelfstandig) mandaat cumuleren met een activiteit als loontrekkende (arbeidsovereenkomst).

Voorwaarde: de betrokkene moet het bewijs leveren dat voormelde functies wel degelijk gescheiden zijn en dat er een daadwerkelijke band van ondergeschiktheid bestaat tussen de vennootschap en hemzelf bij de uitoefening van zijn loontrekkende activiteit.

Dubbele onderwerping

In dit geval zal de betrokkene tegelijk aan de sociale zekerheid voor loontrekkenden en aan het sociaal statuut der zelfstandigen onderworpen zijn.

Als de loontrekkende activiteit aan het begrip gewoonlijke en hoofdzakelijke activiteit beantwoordt (ten minste een halftijdse betrekking), zal de activiteit van de zelfstandige als activiteit in bijberoep beschouwd kunnen worden.

Uitsluitend de inkomsten verbonden aan de zelfstandige activiteit worden in rekening genomen voor de berekening van de bijdragen verschuldigd krachtens het sociaal statuut.

De mandataris dient ieder jaar aan zijn Sociaal verzekeringsfonds een kopie van zijn “individuele loonrekening” met betrekking tot het refertejaar te bezorgen, met het oog op de berekening van zijn bijdragen.

Het globale inkomen, meegedeeld door de belastingadministratie, zal aldus verminderd worden met de inkomsten onderworpen aan de sociale zekerheid in het loontrekkende stelsel.

© 2010 Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen