To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011

Belgische aanvullende belastingen

Hoewel het avenant de grensarbeidersregeling heeft afgeschaft voor de werknemers die in de Belgische grensstreek wonen, verleent het avenant[1] de Belgische plaatselijke besturen (gemeenten en agglomeraties) de bevoegdheid om een lokale belasting te heffen op de inkomsten die bij overeenkomst vrijgesteld zijn van belasting in België.

Deze bepaling overschrijdt het strikte kader van de grensarbeidersregeling vermits zij van toepassing is op:

  • alle Belgische inwoners ongeacht of ze in de Belgische grensstreek of elders in België wonen;
  • alle beroepsinkomsten[2] in de zin van artikel 23 WIB 92 en niet alleen de bezoldigingen van de werknemer in loondienst.

Het bedrag van deze belasting wordt berekend op het bedrag van de Belgische belasting die op de beroepsinkomsten zou zijn gevestigd indien zij in België waren belast.


[1] Art. 3 van het avenant..

[2] De fiscus voegt er nog aan toe dat het om de beroepsinkomsten van alle aard gaat in de zin van artikel 23 WIB 92 (winsten, baten, winsten of baten van een vorige beroepswerkzaamheid, de bezoldigingen, pensioenen, renten en als zodanig geldende uitkeringen).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020