To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Hoe worden de socialezekerheidsbijdragen berekend?

Werkgeversbijdragen dubbel beperkt

De aanwerving van gelegenheidsarbeiders is voordelig, aangezien voor hun onderwerping aan de sociale zekerheid een dubbele beperking geldt.

Enerzijds worden de werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid niet berekend op het werkelijke loon dat op 108% werd gebracht, maar op een forfaitair dagloon[1] van:

 • 20,69 euro voor de landbouwsector;
 • 20,22 euro voor de sector van het tuinbouwbedrijf (met inbegrip van de 35 extra dagen in de sector van de champignonteelt);
 • 20,22 euro voor de sector van de witloofteelt (eerste 65 dagen van tewerkstelling);
 • 25,28 euro voor de 35 extra dagen van tewerkstelling in de witloofsector.

Anderzijds zijn de werkgeversbijdragen lager dan de bijdragen die voor een gewone werknemer verschuldigd zijn, omdat de bijdragen voor de jaarlijkse vakantie en voor loonmatiging niet verschuldigd zijn[2]. De bijzondere bijdragen (bijvoorbeeld de bijdrage die bestemd is voor het Sluitingsfonds, het Fonds voor Bestaanszekerheid, enz.) blijven echter wel verschuldigd.

Persoonlijke bijdragen beperkt

De persoonlijke bijdragen voor de sociale zekerheid (13,07% - verminderde persoonlijke bijdragen bestaan niet) worden niet berekend op het werkelijke loon dat op 108% werd gebracht, maar eveneens op het hierboven bedoelde forfaitair dagloon[3].  Dit geeft een resultaat van:

 • 2,70 euro per dag voor de landbouwsector;
 • 2,64 euro per dag voor de sector van het tuinbouwbedrijf (met inbegrip van de 35 extra dagen in de sector van de champignonteelt);
 • 2,64 euro per dag voor de sector van de witloofteelt (eerste 65 dagen van tewerkstelling);
 • 3,30 euro per dag voor de 35 extra dagen van tewerkstelling in de witloofsector.

Door de toepassing van de werkbonus hoeft de werkgever deze persoonlijke bijdrage op het loon van de werknemer echter in de meerderheid van de gevallen niet in te houden.

Sancties

De werkgever verliest de voordelen inzake sociale zekerheid als hij:

 • geen specifieke Dimona verricht of de specifieke Dimona te laat verricht;
 • een gewone Dimona verricht (al dan niet te laat);
 • de modaliteiten voor het bijhouden van het gelegenheidsformulier niet naleeft.

 


[1] Bedragen van toepassing sinds 1 oktober 2018.

[2] Op gelegenheidsarbeiders zijn alleen de volgende socialezekerheidssectoren van toepassing: ziekte-/invaliditeitsverzekering, werkloosheid, pensioen, kinderbijslag. Het dagforfait moet dan ook niet met 8% verhoogd worden voor de vakantiebijdragen.

[3] Bedragen van toepassing sinds 1 oktober 2018 .

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019